• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 146/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 146/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 146/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI BIÊN GIỚI VỚI CÁC NƯỚC CÓ CHUNG BIÊN GIỚI

Ngày 17 tháng 4 năm 2015, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Tài chính và Văn phòng Chính phủ; đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Quốc phòng, Tư pháp và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Về hình thức văn bản: Gộp nội dung sửa đổi Điều 5 Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg do Bộ Tài chính đề xuất vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg do Bộ Công Thương trình.

2. Về nội dung: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, rà soát kỹ để hoàn thiện các nội dung liên quan của dự thảo Quyết định theo hướng:

a) Hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân phải phù hợp với quy định của Luật Thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung liên quan.

b) Không quy định các điều kiện về kho bãi đối với thương nhân hoạt động mua gom hàng hóa của cư dân biên giới.

c) Giảm bớt danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới; trường hợp không quản lý được số lượt cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa được miễn thuế thì giữ nguyên như quy định hiện hành.

d) Rà soát lại các quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo thương mại biên giới trong dự thảo Quyết định, bảo đảm phù hợp với chức năng, thẩm quyền và không trùng lặp, chồng chéo.

3. Bộ Công Thương hoàn chỉnh dự thảo Quyết định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 5 năm 2015.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: CT, TC, KHĐT, TP, CA, QP;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: NC, V.I, HC, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 146/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 23/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/4/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 146/TB-VPCP vê kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về quản lý hoạt động thương mại biên giới với các nước có chung biên giới.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Về hình thức văn bản: Gộp nội dung sửa đổi Điều 5 Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg do Bộ Tài chính đề xuất vào dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg do Bộ Công Thương trình.

2. Về nội dung: Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, rà soát kỹ để hoàn thiện các nội dung liên quan của dự thảo Quyết định theo hướng:

a) Hoạt động mua bán hàng hóa qua biên giới của thương nhân phải phù hợp với quy định của Luật Thương mại, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với các nội dung liên quan.

b) Không quy định các điều kiện về kho bãi đối với thương nhân hoạt động mua gom hàng hóa của cư dân biên giới.

c) Giảm bớt danh mục hàng hóa mua bán, trao đổi hàng hóa của cư dân biên giới; trường hợp không quản lý được số lượt cư dân biên giới mua bán, trao đổi hàng hóa được miễn thuế thì giữ nguyên như quy định hiện hành.

Từ khóa: Thông báo 146/TB-VPCP

150

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272340