• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 148/TB-VPCP năm 2015 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 148/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 148/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 07 và 08 tháng 4 năm 2015, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh việc tại tỉnh Tiền Giang; thăm một số mô hình nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại huyện Chợ Gạo. Tham dự buổi làm việc với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, kết quả công tác giảm nghèo và và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thay mặt Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được trong năm 2014 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang. Trong bối cảnh tình hình chung của cả nước còn khó khăn, với tinh thần chủ động sáng tạo, Tỉnh đã tranh thủ thời cơ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%; quý I năm 2015 tăng trưởng đạt 8,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

2. Tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động được đông đảo người dân tham gia; đến nay, bình quân đạt 8,79 tiêu chí/xã, tăng 3,32 tiêu chí so với năm 2011. Có 4 xã/139 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 2,9%; 7 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, chiếm 5%; 24 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 17,3%. Công tác giảm nghèo bền vững được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,98%, thấp hơn bình quân chung của cả nước.

3. Tuy nhiên, tỉnh Tiền Giang vẫn còn những khó khăn: Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển; sản xuất, kinh doanh đã phục hồi nhưng tăng trưởng chậm. Kết quả xây dựng nông thôn mới đạt thấp (còn 104 xã đạt dưới 10 tiêu chí), chưa đồng đều giữa các vùng; chưa huy động được nguồn lực cho Chương trình. Đời sống của nhân dân, nhất là vùng bãi ngang còn nhiều khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, Tỉnh tập trung làm tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2015; phấn đấu hoàn thành mức cao nhất, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Đại hội IX của Đảng bộ Tỉnh đã đề ra. Tập trung chỉ đạo thành công Đại hội Đảng các cấp.

2. Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2014 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh và xuất khẩu, trong đó ưu tiên rà soát, giải quyết vướng mắc để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và phát triển.

3. Khai thác, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thế so sánh, trước hết là vị trí địa lý, đầu mối giao thông... để vươn lên trở thành tỉnh khá của vùng và cả nước. Huy động, sử dụng tốt mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê sông, đê biển gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tập trung phát triển sản phẩm du lịch riêng biệt; chú trọng mô hình du lịch đặc thù sông nước.

4. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường tiêu thụ nông sản, tạo điều kiện phát triển sản xuất bền vững. Tiếp tục nghiên cứu ban hành ,cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển nông nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất, nâng cao chất lượng nông sản. Chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng chuyên canh, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, kinh doanh nông sản và doanh nghiệp. Tăng cường liên kết trong sản xuất thông qua mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã.

5. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường công tác lập lại trật tự, kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông; giải quyết kịp thời và có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chú trọng làm tốt hơn nữa phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

III. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về việc tăng kinh phí hỗ trợ từ Chương trình xây dựng nông thôn mới cho Tỉnh: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp Tỉnh hoàn thành việc thực hiện kế hoạch vốn đã được giao năm 2015, đề nghị Tỉnh tổng hợp nhu cầu gửi các Bộ có liên quan xem xét việc ứng vốn kế hoạch năm 2016, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

2. Về việc nâng mức vốn đầu tư, hỗ trợ hàng năm cho huyện nghèo, xã khó khăn, xã bãi ngang ven biển: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất xử lý chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về hỗ trợ khắc phục thiệt hại do hiện tượng nghêu chết hàng loạt và xem xét khoanh nợ, giãn nợ đối với các hộ dân nuôi nghêu bị thiệt hại:

- Tỉnh làm việc với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát mức độ thiệt hại và xử lý theo quy định hiện hành.

- Đối với hộ vay vốn nuôi nghêu bị thiệt hại, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các Ngân hàng thương mại xử lý theo quy định; những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về việc xây cầu vượt qua khu công nghiệp Tân Hương: Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý.

5. Về việc lập Đồn Công an Tân Hương: Giao Bộ Công an chỉ đạo Công an Tỉnh thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 221/TB-VPCP ngày 03 tháng 6 năm 2014.

6. Về việc mở dải phân cách ở huyện Cái Bè qua công ty Dream Mekong: Giao Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang nghiên cứu, thống nhất phương án xử lý phù hợp.

7. Về việc vay vốn nhàn rỗi của Kho bạc Nhà nước để có thể khởi công các dự án quan trọng của Tỉnh đưa các dự án này vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020:

- Về việc vay vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước: Bộ Tài chính xem xét, xử lý theo quy định.

- Tỉnh thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, sắp xếp thứ tự ưu tiên, tổng hợp nhu cầu vốn vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

8. Về việc bố trí vốn triển khai giai đoạn 2 của dự án Nâng cấp tuyến kênh Chợ Gạo: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, đề xuất phương án vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Về nâng mức hỗ trợ cho Chương trình nâng cấp và củng cố đê biển: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp chung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

10. Về vốn xây dựng tuyến ống dẫn nước sinh hoạt từ đất liền cấp cho huyện Tân Phú Đông: Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tỉnh lập dự án, đề xuất phương án vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân tỉnh Tiền Giang và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và PTNT, Lao động -Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT, KGVX, NC, TH, HC;
- Lưu: VT, VIII (3), Dh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 148/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 24/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/4/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 148/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tiền Giang về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và công tác giảm nghèo.

Thay mặt Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu và những kết quả đạt được trong năm 2014 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tiền Giang. Trong bối cảnh tình hình chung của cả nước còn khó khăn, với tinh thần chủ động sáng tạo, Tỉnh đã tranh thủ thời cơ, phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế - xã hội và đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế đạt 9,5%; quý I năm 2015 tăng trưởng đạt 8,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ tăng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng/năm. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. Các lĩnh vựcvăn hóa, giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, lao động việc làm tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tỉnh đã quan tâm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động được đông đảo người dân tham gia; đến nay, bình quân đạt 8,79 tiêu chí/xã, tăng 3,32 tiêu chí so với năm 2011. Có 4 xã/139 xã đạt 19 tiêu chí, chiếm 2,9%; 7 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí, chiếm 5%; 24 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, chiếm 17,3%. Công tác giảm nghèo bền vững được tập trung chỉ đạo và đạt kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo còn 4,98%, thấp hơn bình quân chung của cả nước.

Từ khóa: Thông báo 148/TB-VPCP

176

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272534