• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật khoa học và công nghệ


 

Thông báo 1654/TB-BKHCN năm 2020 về kết quả buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và tỉnh Thừa Thiên Huế

Tải về Thông báo 1654/TB-BKHCN
Bản Tiếng Việt

BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1654/TB-BKHCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ BUỔI LÀM VIỆC GIỮA LÃNH ĐẠO BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VÀ LÃNH ĐẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Ngày 22/5/2020, tại trụ sở Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã làm việc với Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây gọi là Nghị quyết số 54-NQ/TW).

Tham dự buổi làm việc, về phía Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng; đồng chí Lê Xuân Định, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thứ trưởng và đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ.

Về phía tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Lê Trường Lưu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng chí Phan Ngọc Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện các sở, ngành, Đại học Huế.

Sau khi nghe các báo cáo về Chương trình hành động của tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW; tình hình phát triển kinh tế - xã hội và KH&CN giai đoạn 2015-2020; ý kiến trao đổi của đại diện các đơn vị trực thuộc Bộ và các sở, ngành, Đại học Huế, đồng chí Chu Ngọc Anh và đồng chí Lê Trường Lưu thống nhất chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Về các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Thừa Thiên Huế

a) Về thành lập Khu công nghệ cao trên địa bàn Tỉnh

Giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan của Tỉnh làm việc với Vụ Công nghệ cao để hoàn thiện hồ sơ thành lập Khu công nghệ cao trên cơ sở các quy định về việc thành lập các khu công nghệ cao, quy hoạch và pháp luật liên quan.

b) Về thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo

Giao Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN và các sở, ngành liên quan của tỉnh xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo; triển khai kết nối các dịch vụ chất lượng cao hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo.

c) Về đề xuất hỗ trợ các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia

Giao Vụ Phát triển KH&CN Địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ hỗ trợ Sở KH&CN xây dựng các đề xuất đặt hàng cụ thể theo quy định.

d) Triển khai thỏa thuận hợp tác về thúc đẩy, hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế xây dựng, áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc, ứng dụng mã số mã vạch và xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn liên quan đến các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của Tỉnh

Giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn, hỗ trợ các sở, ngành, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh tích cực triển khai thực hiện Thỏa thuận nêu trên. Trong thời gian tới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, xây dựng các tiêu chuẩn quy chuẩn liên quan đến các sản phẩm hàng hóa chủ lực của Tỉnh.

đ) Về Đề án xây dựng Đại học Huế thành Đại học quốc gia Huế; các đề xuất liên quan đến tăng cường tiềm lực phát triển Viện Công nghệ sinh học, Đại học Huế thành Trung tâm Công nghệ sinh học Quốc gia tại miền Trung và đề xuất hỗ trợ Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung

Bộ Khoa học và Công nghệ ủng hộ về chủ trương triển khai các nội dung nêu trên. Giao Vụ Phát triển KH&CN Địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ hỗ trợ Tỉnh trong quá trình triển khai theo các quy định hiện hành.

2. Thành lập Tổ Công tác chung của Bộ KH&CN và tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm xây dựng và triển khai định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW. Tổ Công tác do 01 đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và 01 đồng chí Thứ trưởng Bộ KH&CN làm Tổ trưởng; Vụ Kế hoạch-Tài chính và Sở KH&CN làm thành viên thường trực và là đầu mối phối hợp giữa Bộ KH&CN và tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ KH&CN thông báo kết quả của buổi làm việc giữa Lãnh đạo Bộ KH&CN và Lãnh đạo Tỉnh Thừa Thiên về định hướng phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW để các đơn vị, sở, ngành liên quan biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế;
- VP Tỉnh ủy, VP HĐND, VP UBND và Sở KH&CN tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các đơn vị: CNN; CNC; XNT; ĐTG; TCCB; KHTC, TĐC, PTTTDN, SHTT, HVKHCN;
- Lưu: VT, VP, ĐP.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Mai Dương

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 1654/TB-BKHCN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ   Người ký: Nguyễn Mai Dương
Ngày ban hành: 09/06/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 1654/TB-BKHCN

338

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
446229