• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật thể dục thể thao


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Cơ chế tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập

 

Thông báo 170/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 170/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Ngày 23 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch (dự thảo Nghị định). Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Nội vụ và Văn phòng Chính phủ; đại diện các bộ: Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến phát biểu của các bộ: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu ý kiến các bộ và hoàn thiện dự thảo Nghị định theo hướng:

1. Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đã quy định chung cho các đơn vị sự nghiệp. Dự thảo Nghị định do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo phải xác định rõ những đặc thù của các đơn vị sự nghiệp công trong từng lĩnh vực do Bộ quản lý.

2. Cần phân các đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thành nhóm có khả năng xã hội hóa cao, có điều kiện hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường thì chuyển sang cơ chế hạch toán như doanh nghiệp và nhóm tiếp tục có sự hỗ trợ chi thường xuyên của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ đến hết năm 2020 để sau đó chuyển sang cơ chế đặt hàng, đấu thầu, giao nhiệm vụ, cung cấp dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước.

3. Rà soát, cập nhật những quy định mới, những quy định đã được điều chỉnh gần đây liên quan đến đơn vị sự nghiệp công và cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hoàn thiện dự thảo Nghị định và trình Chính phủ trước ngày 25 tháng 4 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao,và Du lịch và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTgCP (để báo cáo);
- Các bộ: VH,TT&DL, TC, NV, TP, KH&ĐT, GD&ĐT, LĐ-TB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, PL, KTTH, TCCV;
- Lưu: VT, KGVX (3), PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 170/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 170/TB-VPCP

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
344737