• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 170/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chương trình sản phẩm quốc gia: thiết kế và chế tạo vi mạch do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 170/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 170/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2013

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ CHƯƠNG TRÌNH SẢN PHẨM QUỐC GIA: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO VI MẠCH

Ngày 09 tháng 4 năm 2013, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp về Chương trình sản phẩm quốc gia: thiết kế và chế tạo vi mạch. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và đầu tư; đại diện Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Khu Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh, các sở, ban ngành, doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn Thành phố và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch của Thành phố giai đoạn 2013 - 2020; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến kết luận như sau:

Hoan nghênh Thành phố Hồ Chí Minh giữ vững truyền thống đi đầu trong cả nước trên nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ, trong đó có công nghiệp vi mạch. Đối với chương trình phát triển công nghiệp vi mạch, Thành phố đã sớm có chủ trương, quyết định nghiên cứu, đầu tư, phát triển sản phẩm vi mạch coi là một trong các hướng trọng tâm, đến nay đã khẳng định hướng đi đúng đán, đạt những thành quả đáng ghi nhận và từng bước khẳng định thương hiệu của mình.

Để hoàn thiện Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ một số nội dung sau:

- Nghiên cứu, làm rõ yếu tố thị trường trong phát triển các sản phẩm vi mạch, đặc biệt là nhu cầu đối với các sản phẩm vi mạch cụ thể trong nước, các lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế, những bài học thực tiễn về phát triển ngành công nghiệp vi mạch của các nước Châu Á, qua đó khẳng định sự cần thiết và tất yếu của Chương trình.

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung các đề án, dự án cụ thể trong Chương trình như các dự án xây dựng Nhà máy chế tạo vi mạch, Nhà thiết kế, Ươm tạo công nghệ, Phát triển thị trường vi mạch, Đào tạo nhân lực, thể hiện tính liên kết của đề án, làm cho Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch của Thành phố Hồ Chí Minh có tính hiệu quả và tự phát triển bền vững; làm rõ định hướng các nhóm sản phẩm, các giải pháp giảm thiểu rủi ro và phân tích, dự báo hiệu quả kinh tế của Chương trình với Thành phố và cả nước.

- Tăng cường tính liên kết, phối hợp trong triển khai thực hiện Chương trình của Thành phố với các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ như Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình quốc gia đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin đến năm 2020.

Các Bộ Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện Chương trình theo yêu cầu của Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia, trình Bộ Khoa học và Công nghệ trong tháng 6 năm 2013.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng (để b/c);
- Các Bộ: KH&CN, TT&TT, KH&ĐT, CT;
- UBND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP các Vụ: KTN, KTTH, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3b).NVH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 170/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 17/04/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết

Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 170/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về chương trình sản phẩm quốc gia: thiết kế và chế tạo vi mạch.

Để hoàn thiện Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục nghiên cứu làm rõ một số nội dung sau:

- Nghiên cứu, làm rõ yếu tố thị trường trong phát triển các sản phẩm vi mạch, đặc biệt là nhu cầu đối với các sản phẩm vi mạch cụ thể trong nước, các lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế, những bài học thực tiễn về phát triển ngành công nghiệp vi mạch của các nước Châu Á, qua đó khẳng định sự cần thiết và tất yếu của Chương trình.

- Tiếp tục hoàn thiện nội dung các đề án, dự án cụ thể trong Chương trình như các dự án xây dựng Nhà máy chế tạo vi mạch, Nhà thiết kế, Ươm tạo công nghệ, Phát triển thị trường vi mạch, Đào tạo nhân lực, thể hiện tính liên kết của đề án, làm cho Chương trình phát triển công nghiệp vi mạch của Thành phố Hồ Chí Minh có tính hiệu quả và tự phát triển bền vững; làm rõ định hướng các nhóm sản phẩm, các giải pháp giảm thiểu rủi ro và phân tích, dự báo hiệu quả kinh tế của Chương trình với Thành phố và cả nước.

- Tăng cường tính liên kết, phối hợp trong triển khai thực hiện Chương trình của Thành phố với các Chương trình quốc gia về khoa học và công nghệ như Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020, Chương trình phát triển công nghệ cao đến năm 2020 và Chương trình quốc gia đưa Việt Nam trở thành nước mạnh về công nghệ thông tin đến năm 2020.

Từ khóa: Thông báo 170/TB-VPCP

122

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
183489