• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ Luật lao động


 

Thông báo 176/TB-VPCP kết luận Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2016 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 176/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 176/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ THỰC HIỆN QUY CHẾ VỀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM NĂM 2016

Thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 09 tháng 7 năm 2016 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có các Phó Thủ tướng: Phạm Bình Minh, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; đồng chí Bùi Văn Cường, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Sau khi nghe Chủ tịch Tổng Liên đoàn báo cáo kết quả thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015, trọng tâm phối hợp công tác năm 2016 và một số kiến nghị của Tổng Liên đoàn; Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành liên quan về các kiến nghị của Tổng Liên đoàn; ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành; phát biểu của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn; Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2015, trong bối cảnh kinh tế xã hội nước ta có nhiều thuận lợi do thành quả của quá trình đổi mới mang lại, nhưng cũng phải đối mặt và vượt qua không ít khó khăn thách thức. Kinh tế thế giới diễn biến phức tạp phục hồi chậm, giá hàng hóa cơ bản giảm, giá dầu thô giảm mạnh, diễn biến chính trị phức tạp ở nhiều nước và khu vực, tranh chấp chủ quyền bin đảo diễn ra gay gắt, nhất là trên Biển Đông. Ở trong nước, kinh tế còn nhiều khó khăn, thiên tai, bão, lũ, hạn hán, gây thiệt hại nặng nề. Với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, nước ta đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đã đề ra: Kiểm soát tốt lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, giữ ổn định tỷ giá, giá trị đồng tiền Việt Nam, dự trữ ngoại tệ ở mức cao nhất, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế. Cơ cu lại nn kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được kết quả bước đầu. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ quốc gia; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực, giữ được hòa bình ổn định và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển.

Chính phủ hoan nghênh những kết quả đã đạt được trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và Tổng Liên đoàn năm 2015. Sự phối hợp công tác theo Quy chế giữa hai bên tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng với chất lượng, hiệu quả cao; việc nắm bắt tình hình, trao đi thông tin giữa hai bên diễn ra thường xuyên và chặt chẽ hơn, nhất là trong việc thực hiện ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 97/TB-VPCP ngày 26 tháng 3 năm 2015 đã được các Bộ, ngành phối hợp với Tổng Liên đoàn triển khai thực hiện nghiêm túc. Tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia xây dựng chính sách pháp luật và động viên công nhân, viên chức, người lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

II. VỀ NHIỆM VỤ PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM 2016

1. Phối hợp xây dựng chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến công nhân, viên chức, lao động; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công nhân, viên chức, lao động; thực hiện tốt các kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

2. Phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục, thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, ý thức công dân cho giai cấp công nhân và người lao động.

3. Phối hợp tốt hơn, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

4. Phối hợp trong việc trao đổi thông tin; tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN

1. Những kiến nghị liên quan đến sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật

a) Về xây dựng Nghị định hướng dẫn thực hiện Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Lao động, năm 2012 về hình thức Thỏa ước lao động tập thkhác: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn rà soát, đánh giá, tổng kết việc thực hiện các hoạt động thí điểm ký kết thỏa ước lao động tập thể khác trong thời gian qua, đề xuất xây dựng Nghị định hướng dẫn trình Chính phủ.

b) Về xây dựng Luật tiền lương tối thiểu: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát dự án Luật Tiền lương tối thiểu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phi hp với Tổng Liên đoàn sơ kết 3 năm thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP về Quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. Qua đó đề xuất việc sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế.

2. Những kiến nghị liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người lao động

a) Về xác định lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu của người lao động theo quy định tại Điều 91, Bộ Luật Lao động: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các cơ quan liên quan đề xuất phương án cụ thể báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về cơ chế phối hợp cung cấp thông tin để Công đoàn thực hiện quyền khởi kiện ra Tòa án đối với những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội và việc giải quyết các trường hợp người lao động đã đóng bảo him xã hội đầy đủ nhưng bị người sử dụng lao động chiếm dụng: Thực hiện theo kết luận tại Thông báo số 130/TB-VPCP ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.

c) Về ưu tiên cho người lao động tại Công ty cổ phần có vốn nhà nước được mua cổ phần khi nhà nước thoái vốn: Tổng Liên đoàn nghiên cứu, đề xuất hình thức ưu đãi cụ thể đối với người lao động bảo đảm phù hợp với thực tế, không trái với quy định của pháp luật hiện hành và không phát sinh mâu thuẫn giữa những người lao động, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

d) Về xây dựng Đề án “Cung ứng dịch vụ và truyền thông tư vấn trực tiếp cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất về chăm sóc sức khỏe sinh sản”: Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2016.

đ) Về hỗ trợ kinh phí để tổ chức Công đoàn triển khai chương trình khuyến khích học tập nâng cao trình độ tay nghcho công nhân, lao động: Giao Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trên cơ sở Đề án của Tổng Liên đoàn (Trong đó có những đề xuất cụ thể, đặc biệt cần xác định rõ về kinh phí) xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Những kiến nghị liên quan đến hỗ trợ hoạt động của tổ chức Công đoàn

a) Về giao quyền sở hữu tài sản (đất, tài sản trên đất) cho Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về đề nghị liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp: Tổng Liên đoàn thực hiện theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp. Việc bổ sung kinh phí cho tchức công đoàn sẽ được xem xét, hỗ trợ trong từng trường hợp cụ thể.

c) Về đề nghị sửa đổi, bổ sung quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ “Vviệc sắp xếp tổ chức và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật và Bảo hộ lao động”: Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định nêu trên, trình Thtướng Chính phủ.

d) Về hỗ trợ triển khai đề án xây dựng các thiết chế phục vụ nhu cầu của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất (nhà ở, siêu thị công đoàn, nhà trẻ, nhà văn hóa, trung tâm trợ giúp pháp lý...): Tổng Liên đoàn chủ trì hoàn thiện đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý III năm 2016.

đ) Về xây dựng giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động” đtôn vinh các doanh nghiệp quan tâm đến người lao động: Đồng ý về chủ trương, Tổng Liên đoàn được phép tổ chức xây dựng giải thưởng “Doanh nghiệp vì người lao động”. Khi xây dựng giải thưởng cn thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý, tổ chức xét, tôn vinh và trao giải thưởng cho doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan cùng phối hợp tổ chức triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND, Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công đoàn ngành Trung ương;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Tổ chức Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- C
ơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, V.III (3) H.A

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 176/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 13/07/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 176/TB-VPCP

448

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317195