• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp nhà nước


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Ban cán sự Đảng

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn bản pháp luật về Vốn nhà nước tại doanh nghiệp

 

Thông báo 181/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp về Đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 181/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 181/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP VỀ ĐỀ ÁN CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ VÀ Ý KIẾN CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP CƠ QUAN CHUYÊN TRÁCH LÀM ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP

Ngày 16 tháng 3 năm 2017, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp với các đồng chí Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp. Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các Bộ và Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:

1. Về cơ bản, các Bộ thống nhất về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ tại Đề án của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thành lập cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp (sau đây gọi là Đề án) nhằm thực hiện chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết 05-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, tách chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn và chức năng qun lý nhà nước, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, Luật Tổ chức Chính phủ. Việc tách chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp không làm giảm vai trò mà tạo điều kiện cho các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc nâng cao hiệu quả chức năng quản lý nhà nước đối với DNNN và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

2. Trên cơ sở ý kiến của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài chính, lãnh đạo các Bộ: Nội vụ, Tư pháp và Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các đại biểu dự họp, bám sát theo đúng các quy định của Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp để hoàn thiện Đề án theo 2 mô hình cơ quan chuyên trách, cụ thể là:

a) Mô hình cơ quan chuyên trách là Ủy ban thuộc Chính phủ với 2 phương án:

- Phương án 1: Thành lập mới cơ quan chuyên trách trên cơ sở điều chuyển cán bộ tại các Bộ, ngành liên quan, bổ sung một số nhân sự đủ điều kiện từ Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), bảo đảm không làm tăng biên chế theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị. Theo đó, Cơ quan chuyên trách quản lý danh mục khoảng 30 tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước quy mô lớn, trong đó bao gồm SCIC là đầu mối độc lập để quản lý và thoái vốn tại các công ty cổ phần Nhà nước không cần nắm giữ. Đây là phương án chính.

- Phương án 2: Nâng cấp SCIC thành Ủy ban quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp để quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

b) Mô hình cơ quan chuyên trách là doanh nghiệp: Tăng cường, củng cố, kiện toàn SCIC là doanh nghiệp trực thuộc Chính phủ làm chức năng đại diện chủ sở hữu (tăng địa vị pháp lý, nhân lực); trong đó làm rõ đầu mối quản lý danh mục công ty cổ phần do SCIC hiện đang quản lý và các công ty cổ phần mà các Bộ, ngành, địa phương sẽ bàn giao trong thời gian tới.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì với các Bộ tập trung phân tích ưu, nhược điểm của từng mô hình, phương án một cách toàn diện, khách quan, trung thực, với tinh thần không chờ đến 2020 mới kết thúc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các Bộ, địa phương về cơ quan chuyên trách; đồng thời bảo đảm thống nhất với Đề án do Ban Kinh tế Trung ương đang chủ trì, sẽ trình Hội nghị Trung ương 5, khóa XII tới.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, thảo luận để đạt sự đồng thuận trong Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Đề án này; trước ngày 07 tháng 4 năm 2017, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, TP, NV;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT;
- Lưu: Văn thư, ĐMDN (3b). DH

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 181/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 05/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 181/TB-VPCP

266

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
345293