• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 184/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 184/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 184/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 42-CT/TW CỦA BAN BÍ THƯ

Ngày 11 tháng 5 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 (Chỉ thị 42). Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam kết luận như sau:

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết và quan trọng của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2020” trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2015.

2. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hoàn thiện Đề án nêu trên, đồng thời chủ động triển khai trong hệ thống đoàn các cấp phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ, tiên phong tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ tích cực tham gia các hoạt động tập thể, có ích, xây dựng xã hội lành mạnh, nền nếp; hưởng ứng thi đua, cam kết chung tay phòng tránh và bài trừ tệ nạn xã hội.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm ban hành kế hoạch hành động để thực hiện Chỉ thị 42; khôi phục, chấn chỉnh, tăng cường các hoạt động, sinh hoạt tập thể có tính giáo dục truyền thống tốt đẹp, thực hiện nếp sống có văn hóa, đạo lý và bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, KTTH, V.III, TH, HC;
- Lưu: VT, KGVX (3b), Sơn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 184/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 28/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo   Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/05/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 184/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW.

Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị là một nhiệm vụ hết sức cấp thiết và quan trọng của các cấp, các ngành, đoàn thể, gia đình và toàn xã hội. Để triển khai, thực hiện có hiệu quả, yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành, địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên giai đoạn 2015 - 2020” trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 5 năm 2015.

2. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc hoàn thiện Đề án nêu trên, đồng thời chủ động triển khai trong hệ thống đoàn các cấp phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc mạnh mẽ, tiên phong tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động thế hệ trẻ tích cực tham gia các hoạt động tập thể, có ích, xây dựng xã hội lành mạnh, nền nếp; hưởng ứng thi đua, cam kết chung tay phòng tránh và bài trừ tệ nạn xã hội.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sớm ban hành kế hoạch hành động để thực hiện Chỉ thị 42; khôi phục, chấn chỉnh, tăng cường các hoạt động, sinh hoạt tập thể có tính giáo dục truyền thống tốt đẹp, thực hiện nếp sống có văn hóa, đạo lý và bồi dưỡng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh thiếu niên.

Từ khóa: Thông báo 184/TB-VPCP

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279900