• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản pháp luật về Tài sản kết cấu hạ tầng hàng không

 

Thông báo 185/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về chủ trương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 185/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 185/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ CHỦ TRƯƠNG HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG HÀNG KHÔNG

Ngày 12 tháng 5 năm 2015, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ nghe báo cáo về Đề án huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Văn Ninh; Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, đại diện lãnh đạo các Bộ: Công an, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Ngoại giao. Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Việc thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có kết cấu hạ tầng hàng không là phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; biểu dương Bộ Giao thông vận tải trong thời gian qua đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương này, huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

2. Hàng không Việt Nam là lĩnh vực đặc thù, việc quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và an toàn trong lĩnh vực hàng không. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc phải bảo đảm quản lý thống nhất, chặt chẽ của Nhà nước.

3. Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hoàn thiện Đề án huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Trong đó cần đề cập rõ:

- Nguồn vốn đầu tư và cơ chế quản lý, khai thác đối với từng Dự án;

- Lĩnh vực và sản phẩm dịch vụ nào có thể giao doanh nghiệp tư nhân trong nước, ngoài nước đầu tư, kinh doanh;

- Cơ chế quản lý nhà nước để bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn trong lĩnh vực hàng không.

Trên cơ sở định hướng chung của Đề án, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất thí điểm việc nhượng quyền khai thác kinh doanh một số lĩnh vực tại Cảng Hàng không Phú Quốc, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, NC, PL, V.III, HC;
- Lưu: VT, KTN (3)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 185/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 29/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/5/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 185/TB-VPCP về kết luận của Thủ tướng tại cuộc họp thường trực Chính phủ về chủ trương huy động các nguồn lực xã hội đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, ý kiến của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các đại biểu dự họp, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

1. Việc thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư vào lĩnh vực giao thông vận tải, trong đó có kết cấu hạ tầng hàng không là phù hợp với chủ trương của Đảng tại Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16 tháng 01 năm 2012 về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; biểu dương Bộ Giao thông vận tải trong thời gian qua đã tích cực triển khai thực hiện chủ trương này, huy động được nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

2. Hàng không Việt Nam là lĩnh vực đặc thù, việc quản lý và khai thác cảng hàng không, sân bay liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia và an toàn trong lĩnh vực hàng không. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng, khai thác và phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay trên toàn quốc phải bảo đảm quản lý thống nhất, chặt chẽ của Nhà nước.

Từ khóa: Thông báo 185/TB-VPCP

676

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
276078