• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kinh doanh khí

 

Thông báo 186/TB-VPCP năm 2018 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế 19/2016/NĐ-CP về kinh doanh khí do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 186/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 186/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2018

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH SỐ 19/2016/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 3 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ KINH DOANH KHÍ

Ngày 21 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí (dự thảo Nghị định). Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ và đại diện các Bộ Tài chính, Tư pháp, Công an. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Công Thương, ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trnh Đình Dũng giao Bộ Công Thương:

1. Tiếp thu ý kiến của Bộ trưởng Bộ Công an, bổ sung dự thảo Nghị định quy định bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy trong hoạt động kinh doanh khí vào điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện.

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bổ sung vào dự thảo Nghị định nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh khí tuân thủ quy định về quản lý đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật.

3. Bộ Công Thương hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 25 tháng 5 năm 2018.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: Công Thương, Công an, Tư ph
áp, Tài chính, KH&CN;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, các Vụ: PL, KGVX, CN, NC, TH, TKBT, KSTT, CổngTTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BTRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 186/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 22/05/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 186/TB-VPCP

267

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
382782