• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

Thông báo 192/TB-VPCP ý kiến kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 192/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 192/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 13/07/2010   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 13/07/2010, VPCP đã ban hành Thông báo 192/TB-VPCP ý kiến kết luận của phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình.

 Bộ Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính triển khai thực hiện chế độ đối với cán bộ dân số - kế hoạch hóa gia đình phải nghỉ việc do sắp xếp lại tổ chức (Quyết định số 612/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ); chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 58/TTg ngày 03 tháng 02 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở và Quyết định số 131/TTg ngày 04 tháng 3 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số điểm của Quyết định số 58/TTg, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2010.

- Khẩn trương tiếp tục ý kiến Thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động giai đoạn 2010-2015 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 01 tháng 4 năm 2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình”, hoàn thiện các Dự thảo Chiến lược Dân số - Sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020, Đề án tổng thể nâng cao chất lượng dân số Việt Nam giai đoạn 2011-2020, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2010.

- Chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi khoản 6 Điều 2 của Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2010 Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy tháng 12 hằng năm là “Tháng hành động quốc gia về Dân số”, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2010; chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ đánh giá tình hình thực hiện Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, trên cơ sở đánh giá, xây dựng Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2008/QĐ-TTg, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý IV năm 2010.

Từ khóa: Thông báo 192/TB-VPCP

252

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
115700