• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 203/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 203/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 203/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2015

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ THẢO CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Ngày 16 tháng 6 năm 2015, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (Chiến lược). Tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Ngoại giao, Thông tin và Truyền thông, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến kết luận như sau:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy thị trường văn hóa, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam theo chỉ đạo của Chính phủ tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước (Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014); đồng thời nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan để tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó lưu ý:

- Giới hạn phạm vi của Chiến lược để phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy được thế mạnh của Việt Nam. Trong đó những ngành (lĩnh vực) đã có Chiến lược phát triển thì tổ chức triển khai và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển các ngành (lĩnh vực) chưa có Chiến lược phát triển để phù hợp với Chiến lược chung về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiếp thu kết quả nghiên cứu về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam của Ban Kinh tế Trung ương để hoàn thiện dự thảo đề án xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng hình thức, thể thức quy định, trình Thủ tướng Chính phủ cuối Quý III năm 2015.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan: VH,TT&DL, TC, KH&ĐT, NG, CT, KH&CN, GD&ĐT, TT&TT, NV, TP, NN&PTNT; Viện HLKHXH Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, QHQT, PL, TCCV; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), PMC

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 203/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 19/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch   Tình trạng: Đã biết

Ngày 19/06/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 203/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về dự thảo Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Lưu ý:

- Giới hạn phạm vi của Chiến lược để phù hợp với điều kiện thực tế và phát huy được thế mạnh của Việt Nam. Trong đó những ngành (lĩnh vực) đã có Chiến lược phát triển thì tổ chức triển khai và đề xuất sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết) nghiên cứu, đề xuất xây dựng Chiến lược phát triển các ngành (lĩnh vực) chưa có Chiến lược phát triển để phù hợp với Chiến lược chung về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Tiếp thu kết quả nghiên cứu về phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam của Ban Kinh tế Trung ương để hoàn thiện dự thảo đề án xây dựng Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng hình thức, thể thức quy định, trình Thủ tướng Chính phủ cuối Quý III năm 2015.

Từ khóa: Thông báo 203/TB-VPCP

202

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
278769