• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật thủy sản

 

Thông báo 2082/TB-BNN-ĐMDN chấp thuận kế hoạch công tác năm 2013 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Tải về Thông báo 2082/TB-BNN-ĐMDN
Bản Tiếng Việt

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2082/TB-BNN-ĐMDN

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2013

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CHẤP THUẬN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2013 CỦA KIỂM SOÁT VIÊN TỔNG CÔNG TY THỦY SẢN VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Căn cứ Nghị định số 25/2010/NĐ-CP ngày 19/3/2010 của Chính phủ về chuyển đổi công ty Nhà nước thành công ty TNHH một thành viên và tổ chức quản lý công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm Chủ sở hữu;

Căn cứ Quyết định số 1779/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 04/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v Ban hành Quy chế tạm thời hoạt động của Kiểm soát viên Công ty TNHH một thành viên do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ sở hữu;

Căn cứ công văn số 149/TSVN-KSV ngày 31/5/2013 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên về chương trình công tác năm 2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chương trình kế hoạch công tác năm 2013 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên đăng ký tại công văn số 149/TSVN-KSV ngày 31/5/2013.

2. Bổ sung thêm nhiệm vụ của Kiểm soát viên năm 2013:

- Kiểm tra, giám sát việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ; việc Quyết toán tiền lương năm 2012, xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2013 của Tổng công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu của Tổng công ty theo Quyết định số 2007/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 22/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản có liên quan.

- Kiểm tra, giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến cổ phần hóa Tổng công ty theo Quyết định số 1313/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 10/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Kiểm soát viên căn cứ vào Quy chế tổ chức và hoạt động; nội dung kế hoạch công tác năm 2013 được duyệt, chủ động lập kế hoạch tháng, quý. Phối hợp với Hội đồng thành viên để tổ chức triển khai, thực hiện và báo cáo Bộ kết quả thực hiện theo quy định/.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Tcty Thủy sản Việt Nam;
- Kiểm soát viên Tcty (để t/h);
- Lưu VT, ĐMDN (10b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hà Công Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 2082/TB-BNN-ĐMDN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn   Người ký: Hà Công Tuấn
Ngày ban hành: 24/06/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 24 tháng 06 năm 2013, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông báo 2082/TB-BNN-ĐMDN chấp thuận kế hoạch công tác năm 2013 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Căn cứ công văn số 149/TSVN-KSV ngày 31/5/2013 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên về chương trình công tác năm 2013.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chương trình kế hoạch công tác năm 2013 của Kiểm soát viên Tổng công ty Thủy sản Việt Nam - Công ty TNHH một thành viên đăng ký tại công văn số 149/TSVN-KSV ngày 31/5/2013.

2. Bổ sung thêm nhiệm vụ của Kiểm soát viên năm 2013:

- Kiểm tra, giám sát việc chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty theo Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ; việc Quyết toán tiền lương năm 2012, xây dựng kế hoạch tiền lương năm 2013 của Tổng công ty;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Phương án tái cơ cấu của Tổng công ty theo Quyết định số 2007/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 22/8/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các văn bản có liên quan.

- Kiểm tra, giám sát và thực hiện các công việc liên quan đến cổ phần hóa Tổng công ty theo Quyết định số 1313/QĐ-BNN-ĐMDN ngày 10/6/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Từ khóa: Thông báo 2082/TB-BNN-ĐMDN

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
195758