• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 229/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 229/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ VIỆC CHUYỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI VỀ TRỰC THUỘC VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

Ngày 09 tháng 6 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp bàn về việc chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội từ Bộ Giáo dục và Đào tạo về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam báo cáo; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc, Hà Nội, bảo đảm hoàn thành Dự án đúng thời hạn.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thống nhất phân định nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, tăng cường phối hợp trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc nhằm phát huy tối đa vai trò đội ngũ cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu của Trường.

3. Việc chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ được quyết định sau khi hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, NV, Ngoại giao, Ngân hàng Nhà nước;
- UBND thành phố Hà Nội;
- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam;
- Trường Đại học KH&CN Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: KTN, KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 229/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 14/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 14/6/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 229/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam báo cáo; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc, Hà Nội, bảo đảm hoàn thành Dự án đúng thời hạn.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thống nhất phân định nhiệm vụ cụ thể của mỗi cơ quan, tăng cường phối hợp trong việc quản lý các hoạt động của nhà trường và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc nhằm phát huy tối đa vai trò đội ngũ cán bộ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trong công tác quản lý, đào tạo, nghiên cứu của Trường.

3. Việc chuyển Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội về trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ được quyết định sau khi hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Trường tại Hòa Lạc.

Từ khóa: Thông báo 229/TB-VPCP

111

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
235355