Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 239/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2005 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 239/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Đoàn Mạnh Giao
Ngày ban hành: 28/12/2005   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 06/01/2006   Số công báo: Từ số 9 đến số 10
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 28/12/2005, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 239/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ ngày 15 tháng 12 năm 2005.

Báo cáo tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001-2005) Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010 và phương hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) được chuẩn bị kỹ, nội dung tương đối sâu sắc và đầy đủ.

Tuy nhiên, Báo cáo tổng kết cần tiếp tục hoàn thiện để đánh giá đúng công cuộc cải cách hành chính 5 năm qua, chỉ rõ những kết quả đạt được, những yếu kém, khuyết điểm và nguyên nhân; đồng thời làm rõ những mục tiêu cụ thể mà cải cách hành chính cần phải đạt được trong 5 năm tới. Các nhận xét trong báo cáo cần cụ thể, chỉ rõ những bộ, ngành, địa phương năng động, có sáng kiến hay, thực hiện tích cực và có kết quả công tác cải cách hành chính, những bộ, ngành, địa phương chưa thực hiện tốt công tác này, ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính chưa nghiêm.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của đồng chí Nguyễn Khánh, đồng chí Đỗ Quốc Sam, ý kiến của các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Ban Thư ký nghiên cứu, chỉnh lý Báo cáo để trình ra phiên họp Chính phủ tháng 12 năm 2005. Sau khi Chính phủ thảo luận và cho ý kiến, khẩn trương hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết việc thực hiện giai đoạn I (2001-2005) và phương hướng, nhiệm vụ caải cách hành chính giai đoạn II (2006-2010) để Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc về cải cách hành chính trong quý I/2006.

80