• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 241/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về Dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Đức do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 241/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 241/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VIỆT - ĐỨC

Ngày 17 tháng 6 năm 2014, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp bàn về Dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Đức. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo Bộ, cơ quan: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Nội vụ, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và Trường Đại học Việt - Đức. Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo; ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Đức, bảo đảm hoàn thành Dự án đúng thời hạn.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt - Đức về định hướng phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của các Trường.

3. Về tính tự chủ của Trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát các quy định hiện hành để có giải pháp bảo đảm tính tự chủ cao của Trường, gắn với trách nhiệm trong sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

4. Về tiền lương cho cán bộ, giảng viên của Trường: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Việt - Đức xem xét, đánh giá về mức độ chênh lệch của việc chi trả lương cho cán bộ, giảng viên hiện nay của Trường so với quy định hiện hành để có đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với đặc thù của Trường. Thời gian thực hiện trong tháng 7 năm 2014.

5. Về công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng phòng thí nghiệm: ủng hộ chủ trương tuyển dụng các cán bộ chủ chốt, cán bộ trẻ có năng lực làm nghiên cứu khoa học tại Trường và việc lập Quỹ nghiên cứu khoa học của Trường.

6. Việc thiết kế các phòng thí nghiệm nghiên cứu khoa học của Trường phù hợp với mô hình các trường đại học của Đức. Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Ban Quản lý Dự án và Trường Đại học Việt - Đức xử lý theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Các Bộ, cơ quan: GD&ĐT, KH&ĐT, TC, NV, NG; NHNN;
- ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trường Đại học Việt - Đức;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: KTN, KTTH, QHQT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
QT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 241/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Khắc Định
Ngày ban hành: 23/06/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 23/6/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 241/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về Dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Đức.

Phó Thủ tướng đã kết luận như sau:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng Trường Đại học Việt - Đức, bảo đảm hoàn thành Dự án đúng thời hạn.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo làm việc với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Việt - Đức về định hướng phối hợp nhằm phát huy thế mạnh của các Trường.

3. Về tính tự chủ của Trường: Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo rà soát các quy định hiện hành để có giải pháp bảo đảm tính tự chủ cao của Trường, gắn với trách nhiệm trong sử dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà nước.

4. Về tiền lương cho cán bộ, giảng viên của Trường: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Việt - Đức xem xét, đánh giá về mức độ chênh lệch của việc chi trả lương cho cán bộ, giảng viên hiện nay của Trường so với quy định hiện hành để có đề xuất giải pháp xử lý phù hợp với đặc thù của Trường. Thời gian thực hiện trong tháng 7 năm 2014.

Từ khóa: Thông báo 241/TB-VPCP

110

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
236983