• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 250/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kiến nghị của Hội Cựu giáo chức Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 250/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 250/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ KIẾN NGHỊ CỦA HỘI CỰU GIÁO CHỨC VIỆT NAM

Ngày 25 tháng 6 năm 2014, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì họp Thường trực Chính phủ về kiến nghị của Hội Cựu giáo chức Việt Nam về việc trợ cấp cho nhà giáo làm quản lý giáo dục đã nghỉ hưu sau năm 1994. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, đại diện lãnh đạo các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội. Sau khi nghe báo cáo tổng hợp của Văn phòng Chính phủ, ý kiến của các đại biểu dự họp và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ là phù hợp với Nghị Quyết số 21/2011/QH3 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội, bảo đảm hài hòa với các chính sách quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và ở một số ngành nghề đặc thù khác.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi, giải thích với Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: GDĐT, TC, NV, LĐTBXH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, TTK HĐGD, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, KGVX (3). ĐND.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 250/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 02/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức chính trị - xã hội   Tình trạng: Đã biết

Ngày 2/7/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 250/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về kiến nghị của Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

Chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu quy định tại Quyết định số 52/2013/QĐ-TTg ngày 30 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ là phù hợp với Nghị Quyết số 21/2011/QH3 ngày 26 tháng 11 năm 2011 của Quốc hội, bảo đảm hài hòa với các chính sách quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ và ở một số ngành nghề đặc thù khác.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi, giải thích với Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 250/TB-VPCP

98

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
238105