• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 271/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 271/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 271/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC ĐAM TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ

Ngày 06 tháng 8 năm 2015, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Công an, Kế hoạch và Đầu tư, Tổng cục Thống kê, Tập đoàn Viễn thông Quân đội và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã kết luận như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý chủ trương xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến giao Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện Dự án (Công văn số 622/TTg-KGVX ngày 05 tháng 5 năm 2015).

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015, Chính phủ đã quyết nghị yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư và phát triển các dịch vụ hành chính công (Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2015).

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền các văn bản theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2015.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số theo hướng hình thành cơ sở pháp lý cho việc tiến hành thu thập, sử dụng, khai thác, quản lý các thông tin cá nhân; trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, vận hành, cập nhật và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số.

3. Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo phối hợp trong việc thu thập, cập nhật dữ liệu trong Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư và của Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số do Bộ Kế hoạch và Đầu tự (Tổng cục thống kê) làm chủ đầu tư để đảm bảo tính đồng bộ, kết nối thông tin, không trùng lắp, lãng phí.

4. Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Công an, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về thống kê tổng hợp về dân số.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ và cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- Các Bộ: CA, KHĐT, TC;
- Tập đoàn Viễn thông Quân đội;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà,
- PCN Kiều Đình Thụ, Trợ lý TTg,
Các Vụ: KGVX, KTTH; TTĐT;
- Lưu: Văn thư, TCCV (3).
LHN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 271/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 10/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/08/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 271/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến đồng ý chủ trương xây dựng Cơ sở dữ liệu dân cư do Bộ Công an làm chủ đầu tư. Thủ tướng Chính phủ cũng đã có ý kiến giao Tập đoàn Viễn thông Quân đội thuộc Bộ Quốc phòng ứng vốn thực hiện Dự án (Công văn số 622/TTg-KGVX ngày 05 tháng 5 năm 2015).

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2015, Chính phủ đã quyết nghị yêu cầu Bộ Quốc phòng chỉ đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu về dân cư để phục vụ công tác quản lý nhà nước về dân cư và phát triển các dịch vụ hành chính công (Nghị quyết 25/NQ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2015).

Để thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ khẩn trương trình cấp có thẩm quyền các văn bản theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 8 năm 2015.

Từ khóa: Thông báo 271/TB-VPCP

322

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
285841