• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 280/TB-VPCP năm 2014 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 280/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 280/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA X VỀ TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ngày 14 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X về tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên; các thành viên Ban Chỉ đạo sơ kết và Tổ biên tập. Sau khi nghe đồng chí Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến như sau:

1. Đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, sự phối hợp hiệu quả của Ban Kinh tế Trung ương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, tỉnh, thành ủy, các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X. Quá trình triển khai sơ kết được thực hiện nghiêm túc và khoa học, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương ngày 19 tháng 3 năm 2014.

2. Thời gian qua, quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã có bước tiến dài, ngày càng rõ hơn, có ý nghĩa rất quyết định với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở thiết thực góp phần chuẩn bị cho việc xây dựng các văn kiện, báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Đồng ý về cơ bản với bố cục và nội dung chủ yếu của Báo cáo sơ kết. Giao Ban Kinh tế Trung ương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện nội dung dự thảo Báo cáo bảo đảm bám sát nội dung của Nghị quyết Trung ương 6 khóa X để đánh giá chính xác những kết quả đạt được, tiến bộ trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phân tích rõ thực trạng những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; lưu ý những nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết chưa phù hợp, cần làm rõ thêm hoặc sửa đổi, bổ sung nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X trong thời gian tới. Trong đó, tập trung nghiên cứu, làm sâu sắc thêm một số vấn đề sau:

a) Những nội dung chưa được thực hiện đúng, đầy đủ theo các nguyên tắc cơ bản của nền kinh tế thị trường (như về cạnh tranh, giá cả, huy động và phân bổ các nguồn lực...), gây méo mó, cản trở việc xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, làm rõ nguyên nhân và những nội dung cần sửa đổi, bổ sung để tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta;

b) Sự gắn kết giữa nền kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa, những nội hàm của định hướng xã hội chủ nghĩa (như tiến bộ công bằng xã hội, sự điều tiết, phân phối thu nhập, giảm chênh lệch giàu nghèo….)

c) Vai trò của Nhà nước và thị trường trong nền kinh tế;

d) Vai trò của các thành phần kinh tế, nhất là thành phần kinh tế nhà nước và kinh tế tư nhân; mối quan hệ giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất;

đ) Việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tính độc lập, tự chủ của nền kinh tế;

e) Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính.

4. Ban Kinh tế Trung ương hoàn thiện dự thảo Báo cáo trong tháng 7 năm 2014, gửi các thành viên Ban Chỉ đạo lấy ý kiến để tiếp tục hoàn chỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo trước khi trình Bộ Chính trị.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Kinh tế Trung ương, các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Văn phòng TW Đảng;
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH; TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 280/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 22/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 22/7/2014, Chính phủ ban hành Thông báo 280/TB-VPCP năm 2014 ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo có ý kiến như sau:

1. Đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, sự phối hợp hiệu quả của Ban Kinh tế Trung ương - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo, các thành viên Ban Chỉ đạo, các bộ, ngành, tỉnh, thành ủy, các đơn vị cơ sở trong việc thực hiện sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X. Quá trình triển khai sơ kết được thực hiện nghiêm túc và khoa học, bám sát chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Kinh tế Trung ương ngày 19 tháng 3 năm 2014.

2. Thời gian qua, quá trình xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã có bước tiến dài, ngày càng rõ hơn, có ý nghĩa rất quyết định với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước. Việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa X có ý nghĩa quan trọng, là cơ sở thiết thực góp phần chuẩn bị cho việc xây dựng các văn kiện, báo cáo chính trị, báo cáo kinh tế - xã hội trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Từ khóa: Thông báo 280/TB-VPCP

92

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
240619