• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Đấu giá tài sản


 

Thông báo 2883/TB-BTP năm 2020 công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Thông báo 2883/TB-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2883/TB-BTP

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CHI NHÁNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG CẢ NƯỚC THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH13 ngày 17 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Trên cơ sở đề nghị của các tổ chức đấu giá tài sản và việc rà soát đăng ký hoạt động, quyết định thành lập các tổ chức đấu giá tài sản của Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,

Bộ Tư pháp thông báo như sau:

1. Công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản (có Danh sách kèm theo).

2. Danh sách này sẽ tiếp tục được cập nhật và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.

Trong quá trình hoạt động đấu giá tài sản, các tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh của các tổ chức đấu giá tài sản trong toàn quốc, Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định của Luật Đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn có liên quan./.

 


Nơi nhận:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp (để b/c);
- Thứ trưởng Phan Chí Hiếu (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố;
- Các tổ chức đấu giá tài sản;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, Cục BTTP.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC BỔ TRỢ TƯ PHÁP
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Mai

 

PHỤ LỤC

DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN, CHI NHÁNH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRONG TOÀN QUỐC THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỂM Đ KHOẢN 4 ĐIỀU 56 LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Kèm theo Thông báo số 2883/TB-BTP ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

STT

Tỉnh, thành phố

TT

Tên tổ chức đấu giá tài sản/ Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Trụ sở chính, điện thoại, fax, email

Quyết định thành lập Trung tâm/ Giấy đăng ký hoạt động

Giám đốc Trung tâm/chủ doanh nghiệp đấu giá tư nhân/Tổng giám đốc hoặc Giám đốc của công ty đấu giá hợp danh/Trưởng Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản

Thành viên hợp danh của Công ty đấu giá hợp danh

Tổng số đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản

Ghi chú

Số Quyết định/Giấy đăng ký hoạt động

Ngày cấp lần đầu

Ngày điều chỉnh

Họ và tên

Số CCHN đấu giá tài sản

Họ và tên

Số CCHN đấu giá tài sản

1

An Giang

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang

01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 02963857763

753/QĐ-UB-TC

2756/QĐ-UBND

15/5/2003

15/9/2017

Đặng Nguyễn Hồng Châu

1690/TP-ĐG-CCHN

Nguyễn Duy Phương

1691/TP-ĐG-CCHN

2

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Giang

Đường số 7, khóm Đông Thịnh 8, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 0945732222

02/TP-ĐKHĐ

15/5/2018

 

Nguyễn Xuân Phúc

1689/TP-ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam

Số 98 Trần Nguyên Đán, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 0918584898

01/TP-ĐKHĐ

21/7/2017

2/7/2018

Vũ Đình Dũng

500/TP/ĐG-CCHN

Phạm Quốc Việt; Châu Văn Minh và Hồ Thanh Nhân

1164-TP-ĐG-CCHN

963/TP-ĐG-CCHN

1598/TP-ĐG-CCHN

4

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Số 3 Lê Lai, khóm Châu Quới 3, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang ĐT: 0942224989

Số 04/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Nguyễn Thành Tạo

Số 1231/ĐG-CCHN

Nguyễn Tấn Phú

 

1

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh An Gia

Số 41/12, hẻm Thoại Ngọc Hầu, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ĐT: 02866546123

03/TP-ĐKHĐ

19/11/2018

16/10/2019

Lê Trung Phát

902/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

2

Bà Rịa-Vũng Tàu

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 83, Đồ Chiểu, Phường 3, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 0254 3851524.

303/QĐ-UBND

4/7/1998

5/9/2017

Trần Văn Hào

8277/TP-ĐGV

 

 

1

Trung tâm chưa có GĐ, PGĐ Trung tâm phụ trách

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Châu Thành

Số 32 Phan Chu Trinh, Phường 2, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 0254.3626399. Email: chauthanhvt@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

17/4/2018

17/9/2019

Nguyễn Duy Dung

1891/TP/ĐG-CCHN

Mai Xuân Tươi

 

1

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Hữu Nghị

Số 43 đường Trần Hưng Đạo, khu phố Thạnh Sơn, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 0982680544. Email: phamluyen@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

24/5/2018

 

Phạm Thị Luyến

2017/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Thuận Lý

577 Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3737969

Fax: 0254 3737969

Email: ctytnhhbdgthuanly@gmail.com

05/TP-ĐKHĐ

6/3/2019

 

Bùi Đức Quang

1312/TP/ĐG-CCHN

Võ Thị Cẩm Thúy

1678/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũng Tàu

Số 7 Đồng Khởi, Phường 1, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3854226

Email: vutauco2008@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

15/1/2019

 

Bùi Trọng Khâm

68/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Đại Quang Minh

Số 14 đường Lê Thị Riêng, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0913649197

Email: quangminhvt2011@gmail.com

07/TP-ĐKHĐ

2/4/2019

 

Lê Quang Minh

06/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Thắm

 

1

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng

Số B20 khu Bến Đình 3, Phường 9, TP Vũng Tàu, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3573968

Email: thaibinhhung.vt@gmail.com

08/TP-ĐKHĐ

2/4/2019

 

Trần Lượng

848/TP/ĐG-CCHN

Đinh Mạnh Loan

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Lam

Số 102/5/2 đường Lê Hồng Phong, Phường 4, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3612789

Email: hoangdaugia@gmail.com

09/TP-ĐKHĐ

15/5/2019

6/5/2020

Phạm Văn Hoàng

786/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Cao Xuân Thảo

 

1

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Bà Rịa - Vũng Tàu

195/13 đường Ba Cu, Phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

ĐT: 0918.278.923

10/TP-ĐKHĐ

7/11/2019

 

Đoàn Huy Văn

2197/TP/ĐG-CCHN

Đặng Anh Tuấn

 

1

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh Phú Mỹ Thành

Khu phố Tân Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: 0908025029

Email: daugiathanh@gmail.com

11/TP-ĐKHĐ

26/12/2019

 

Phạm Quang Viên

977/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thị Lệ Hằng

 

1

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Biên Hòa

Số: PB.2010, Block B, Chung cư DIC Phoenix, Khu trung tâm Chí Linh, P. Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ĐT: 0942288819

02/TP-ĐKHĐ

4/6/2018

 

Phạm Vũ Trường Duy

686/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh

Lô 41 khu A10, khu nhà ở xã hội Lan Anh 1 mở rộng, ấp Tây, xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT. ĐT: 028.62762586

04/TP-ĐKHĐ

19/11/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

13

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô

212 Chung cư Lakeside B, phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 024 62901638

05/TP-ĐKHĐ

14/3/2019

 

Nguyễn Hồng Đương

2085/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

14

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thái Bình Hưng

Số 39 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0254 3573968

Email: thaibinhhung.vt@gmail.com

06/TP-ĐKHĐ

30/5/2019

 

Trần Lượng

848/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

15

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đồng Nam

Tầng 1, lô E1-9 Trung tâm thương mại Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, TX Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

ĐT: 0251 6513502.

07/TP-ĐKHĐ

14/3/2019

 

Nguyễn Duy Khánh

1283/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

16

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu

Số 114/1 Lý Thường Kiệt, Phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

08/TP-ĐKHĐ

24/6/2019

 

Trần Văn Hoài

310/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

17

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn

Số 06 Nguyễn Thị Định, Phường 9, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. ĐT: 0913906766

09/TP-ĐKHĐ

31/7/2019

 

Nguyễn Đồng Bằng

1869/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

18

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

Số 520A Trần Phú, Phường 5, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐT: 02866.820690

10/TP-ĐKHĐ

7/11/2019

 

Lê Thị Yến Nhi

2181/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

19

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bà Rịa - Vũng Tàu

Số 04 Trần Hưng Đạo, Phường 3, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tảu

12/TP-ĐKHĐ

26/12/2019

 

Đoàn Huy Văn

 

 

 

 

 

 

 

20

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thành

Số 03 đường Hoàng Việt, Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh bà Rịa - Vũng Tàu

13/TP-ĐKHĐ

26/12/2020

 

Hồ Bình Minh

1374/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

3

Bạc Liêu

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Số 6 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; ĐT: 02913825368

1153-QĐ/UB

11/11/1997

16/11/2017

Huỳnh Ngọc Thúy

1674/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

2

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Số 384 đường 23/8, Phường 8, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

ĐT: 0904968165

01/TP-ĐKHĐ

22/5/2019

 

Đỗ Thị Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

4

Bắc Kạn

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn

Số 16 đường Trường Chinh, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

ĐT: 020293880668

Email: daugiabk@gmail.com

2889/QĐ-UBND

29/12/2003

9/5/2018

Ngô Lan Phương

1894/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

5

Bắc Giang

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Giang

Số 663, đường Lê Lợi, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0204.3822858. Email: trungtamdvbdgts_stp@bacgiang.gov.vn

57/QĐ-UB

23/7/2003

15/12/2017

Hoàng Mạnh Tùng

1554/TP/ĐG-CCHN

 

 

7

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh APEC

Số 563, đường Lê Lợi, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang ĐT: 0204.3525676

03/TP-ĐKHĐ

10/6/2019

5/8/2019

Lê Thị Hoa

2034/TP/ĐG-CCHN

Đào Văn Lẫm

 

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam

Số nhà 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0204.3528.818. Email: congtydaugiahopdanhbacnam@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

10/6/2019

 

Ong Thế Độ

553/TP/ĐG-CCHN

Ngô Văn Hạnh và Hoàng Thị Liên Phượng

2080/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh DHL

Số 34, ngõ 46, đường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0972.269.296. Email: daugiadhl@gmail.com

06/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Nguyễn Thị Lê

1212/TP/ĐG-CCHN

Hà Văn Tuyên và Nguyễn Tuấn Anh

 

1

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Group

Số 24A/45 đường Nghĩa Long, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0353262262. Email: daugiahungduongbg@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

27/5/2019

2/7/2019

Nguyễn Ngọc Luyên

2108/TP/ĐG-CCHN

Đỗ Văn Dương

 

2

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Thành Phát

Số 9, đường Hoàng Văn Thụ, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0912.662.223/0975.766.096 Email: ctydaugiathanhphat@ymail.com

05/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Nguyễn Văn Cần

39/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Thị Bích Loan

41/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Phong

Số 4 ngõ 164 Xương Giang, phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang, ĐT: 02043555666

08/TP-ĐKHĐ

31/7/2020

 

Hoàng Anh Dũng

2043/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Quang Huy

 

1

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô

Lô 12, khu A9, khu Trung tâm hành chính phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. ĐT: 0982.222.686

01/TP-ĐKHĐ

26/9/2018

 

Nguyễn Duy Hưng

1578/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc

Số 33, ngõ 165, tổ Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

07/TP-ĐKHĐ

23/8/2019

 

Trịnh Đăng Nghiệp

641/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

6

Bắc Ninh

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh

Số 8, Phù Đổng Thiện Vương, Suối Hoa, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 02223.874.777. Email: daugiabacninh@gmail.com

340/QĐ-UBND

29/6/2018

 

Nguyễn Đức Hạnh

356/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Đất Việt

Số nhà 363B, đường Nguyễn Trãi, khu BSơn, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 0973645858.

02/TP-ĐKHĐ

4/4/2019

 

Nguyễn Bá Ngọc

2026/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Kinh Bắc

NR Nguyễn Tiến Thành, đường Ngô Tất Tố, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 02223.600.195. Email: daugiakinhbac@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

6/4/2019

 

Trịnh Đăng Nghiệp

641/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Thăng

196/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty Cổ phần đấu giá và đầu tư DHL

Ngõ 798 đường Đấu M3, khu 1, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. ĐT: 0969336438.

01/TP-ĐKHĐ/CNĐG

4/10/2017

 

Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

1906/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

5

Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín

Tầng 2 số 28 Ngô Miễn Thiệu, phường Tiền An, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

04/TP-ĐKHĐ/CNĐG

06/8/2019

 

Đào Tuấn Linh

2126/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

Số 48 Ngọc Hân Công Chúa, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

05/TP-ĐKHĐ/CNĐG

16/3/2020

 

Trương Thị Hoa

2124/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Khu phố Thọ Môn, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh ĐT: 0902548386

06/TP-ĐKHĐ/CNĐG

24/3/2020

 

Mầu Danh Cường

2138/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

7

Bến Tre

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bến Tre

Số 15 đường Thủ Khoa Huân, Phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ĐT: 02753.823.667 Web: stp.bentre.gov.vn

2021/QĐ-UBND

24/11/1997

09/11/2017

Dương Thị Nhanh

59/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

2

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tây Nam

Số 3E1 Khu phố Mỹ Tân, Phường 7, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre ĐT: 02753.835.777 Web: daugiataynam.vn

01/TP-ĐKHĐ

24/7/2019

 

Nguyễn Quốc Dũng

926/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

3

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Vũ

354/2D đường Nguyễn Văn Nguyễn, ấp An Thuận A, xã Mỹ Thạnh An, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. ĐT: 077.818.0737 Email: ctyluathoangvu@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

24/7/2019

 

Nguyễn Thị Trinh

1882/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

8

Bình Dương

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tỉnh Bình Dương

469 Đại lộ Bình Dương, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743.859 653 Email: bandaugia.stp@binhduong.gov.vn

05/1999/QĐCT

12/1/1999

 

Nguyễn Tất Thắng

172/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Công Lập

Số 29 đường số 8, khu dân cư Hiệp Thành 3, khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743.818.801 daugiacongIap.binhduong@gmail.com

06/TP-ĐKHĐ

25/3/2019

 

Đặng Hoàng Chinh

173/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Thanh

1707/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Nam Bình Dương

Thửa đất số 70, tờ bản đồ số 57, phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 0937.922.739 Email: daugianambinhduong@gmail.com

07/TP-ĐKHĐ

7/5/2019

 

Phạm Đức Khải

513/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Mộng Chinh

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Quốc Dân

13A Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743.899.911 Email: daugiaquocdan@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

26/12/2018

 

Phan Trọng Nhân

1280/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Tấn Phú và Nguyễn Thị Xuân Hương

1280/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Mai Hồng Lợi

Số 322 đường Trần Ngọc Lên, phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02746.511.774; 0913.860.574 Email: maihongloi2009@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

25/6/2018

 

Mai Hưng Anh

2078/TP/ĐG-CCHN

Mai Hưng Anh

 

1

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Biên Hòa

Số 1750/57 đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khu 9, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02518.850.066; 0942.288.819 Email: daugiabienhoa@gmail.com

02/TP/ĐKHĐ

4/10/2018

 

Phạm Vũ Trường Duy

686/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Số 34 đường Đông Minh, khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương

01/TP-ĐKHĐ

24/9/2018

 

Nguyễn Duy Khánh

1283/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh VAMC

Số 133 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743. 803. 083 Email: phi.phanthanh@gmail.com

07-CN/TP-ĐKHĐ

4/6/2019

 

Phan Thanh Phi

1251/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Minh Pháp

Số 133 đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương ĐT: 02743. 803. 083

03/TP-ĐKHĐ

16/10/2018

 

Nguyễn Mạnh Hùng

318/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh

Số 23 đường số 7 khu phố Đông Thành, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ĐT: 02862.762.586 Email: dgtruongthinh@gmail.com

05/TP-ĐKHĐ

29/11/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

9

Bình Định

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Định

37 Phan Đình Phùng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 056.381.2837 Fax: 056.3822216

13/2002/QĐ-UB

1/2/2002

 

Đặng Thi Ngọc Uyên

48/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Doanh nghiệp đu giá tư nhân Cát Tường

Số 132 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.352.0991 Fax: 0256.352.0993

02/TP-ĐKHĐ

29/11/2017

 

Bùi Minh Nghĩa

1613/TP/BG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Thịnh

Lô 20 - 06 Nguyễn Bính, khu đô thị mới An Phú Thịnh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0911.292.557 Email: quocthinhnguyen67@yahoo.com.vn

39/QĐ-STP

8/4/2019

 

Nguyễn Quốc Thịnh

89/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Kiểu Việt

Lô 1 Võ Duy Dương, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.350.2279

80/QĐ-STP

24/7/2018

 

Nguyễn Ái Trang

1680/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Yến

1681/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Bình Định

Số 120 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256 3521.281 Fax: 0256.3521.282 Email: daugiabinhdinh@gmail.com

54/QĐ-STP và 19/QĐ-STP

24/7/2018

21/4/2020

Nguyễn Tấn Thương

150/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn An Kim Linh

 

3

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Đông Dương

Lô DC1a-13 đường Nguyễn Thị Định, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.2200.569 Fax: 0256 354.7029 Email: dongduong_bdgts@yahoo.com

63/QĐ-STP

28/6/2019

 

Lê Việt Hùng

403/TP/ĐG-CCHN

Võ Vinh Ca

389/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Công Minh

Số 40/2 đường Trần Lương, phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0914.068.690 Email: bdgtscongminh@gmail.com

10/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

7/1/2020

Lê Công Tâm

47/TP/ĐG-CCHN

Lê Văn Trung

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú

Số 12 đường Hoàng Quốc Việt, phường Thị Nại, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.381.7579 Email: dgbinhphu@gmail.com

65/QĐ-STP

28/6/2019

 

Đào Đức Thọ

726/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Xuân Phi An

 

1

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam

Số 55 đường Hai Bà Trưng, phường Lê Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ĐT: 0256.381.5459 Email: daugiataisanbacnam@gmail.com

66/QĐ-STP

28/6/2019

 

Võ Hồng Nam

1350/TP/ĐG-CCHN

Lê Hải Ngân

 

2

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh BHN Miền Trung

Số 57 Đinh Liệt, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

116/QĐ-STP

20/9/2019

 

Đỗ Thị Kim Nhung

1682/TP/ĐG-CCHN

Lê Quang Huỳnh; Trần Vũ Thanh Quang; Trần Đông Phương và Cao Thị Mỹ Lệ

 

2

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên

33 Bùi Xuân Phái, tổ 7, khu vực 2, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

101/QĐ-STP

24/9/2018

 

Đào Văn Hiển

373/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thắng

38 Đinh Liệt, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

09/TP-ĐKHĐ

14/9/2019

1/7/2020

Hồ Bình Minh

1374/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

10

Bình Phước

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Đường Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ĐT: 02713860216 Fax: 02713887622

998/QĐ-CTUBBT

5/10/2017

 

Ngô Điền Long

175/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Bình Phước

Số 730 QL14, khu phố Phú Cường, phường Tâm Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ĐT: 02713.886.113 Email: daugiadx@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

04/11/2018

12/12/2018

Huỳnh Văn Phú

1411/TP/ĐG-CCHN

Đào Xuân Thành

606/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Sông Bé

Số 41 Lê Hồng Phong, khu phố Phú Tân, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước ĐDDT: 02713.899997/0918.102000

03/TP-ĐKHĐ

05/6/2018

30/11/2018

Trần Tấn Tư

1249/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Nở

1069/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh An Tường

Thôn Tân Lực, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước ĐT: 0911.884.339

04/TP-ĐKHĐ

11/7/2018

 

Huỳnh Trung Thông

1317/TP/ĐG-CCHN

Dương Thị Bích Vân

 

1

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phước Long

Số 104 Trần Hưng Đạo, tổ 1, khu phố 4, phường Trác Mơ, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước

ĐT: 0918687967/0944133957

Email: daugiaphuoclong@gmail.com

07/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Hoàng Văn Thụ

1129/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

Ấp 6, xã Tiến Hưng, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

ĐT: 0949.802.497

05/TP-ĐKHĐ

09/4/2019

 

Nguyễn Tòng Lâm

2129/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Toàn Thành

Số 1295 Phú Riềng Đỏ, phường Tần Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước

ĐT: 0914.412.233

06/TP-ĐKHĐ

21/6/2019

 

Hồ Bình Minh

1374/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

11

Bình Thuận

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Thuận

06 Nguyễn Tất Thành, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

16/1998/QĐ-CTUBBT

28/3/1998

29/6/2018

Ngô Giang Bảo

42/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Mười và Đặng Viết Dũng

657/TP/ĐG-CCHN

924/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Kiều Trang

J68 Tôn Đức Thắng, phường Xuân An, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

01/TP-ĐKHĐ

23/10/2018

 

Nguyễn Hoài Tiến

1615/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Đức

37A Nguyễn Văn Trỗi, phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

02/TP-ĐKHĐ

6/12/2018

 

Đinh Đình Phú Đức

2149/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Quang Minh

Số 14 đường Lê Thị Riêng, Phường 9, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

03/TP-ĐKHĐ

5/6/2019

 

Lê Quang Minh

06/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh

Số 46 đường số 2 Cư xá Chu Văn An, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

04/TP-ĐKHĐ

5/6/2019

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

12

Cà Mau

1

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Cà Mau

Số 7 đường Huyền Trân Công Chúa, khóm 8, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

507-QĐ/CTUB

16/6/1997

 

Nguyễn Thanh Bình

44/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Cà Mau

Số 02 đường Nguyễn Du, khóm 8, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

02/TP-ĐKHĐ

28/9/2017

 

Mai Anh Thư

916/TP/ĐG-CCHN

Dương Ngọc Huệ và Nguyễn Sơn Lâm

917/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi

Số 15/2 đường Lâm Thành Mậu, khóm 4, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

01/TP-ĐKHĐ

27/9/2017

 

Nguyễn Thị Thục

793/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Khắc Hoàng

 

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh tài sản Cà Mau

15/4 Phan Đình Phùng, khóm 1, Phường 2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

03/TP-ĐKHĐ

28/9/2017

 

Lê Tòng

97/TP/ĐG-CCHN

Lê Thanh Hải

 

3

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Cửu Long

Số 145 đường số 8, khóm 7, Phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

02/TP-ĐKHĐ

4/6/2019

 

Nguyễn Phước Minh

181/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Số 56/6 Lâm Thành Mậu, Phường 4, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

01/TP-ĐKHĐ

23/5/2019

 

Đỗ Thị Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

13

Cao Bằng

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Cao Bằng

Số 040 phố Cũ, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

ĐT: 0206.3855.032

Email: daugiacaobang@gmail.com

1567UB/QĐ-TC

3/12/1997

1/5/2018

Nguyễn Thị Hảo

1713/TP/ĐG-CCHN

 

 

6

 

14

Cần Thơ

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ

128D đường 3/2 phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. ĐT: 02923.828.864

65/QĐ-UB

9/1/2004

2/7/2018

Nguyễn Văn Nhu

93/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Xuân Khánh

Số 284 Võ Văn Kiệt, phường An Thới, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. ĐT: 02923.779 968

01/TP-ĐKHĐ

25/5/2018

 

Võ Văn Hòa

92/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Minh Tuyết và Trương Văn Can

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu

Lầu 2, số 190 đường Xuân Thủy, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 02923819.097

05/TP-ĐKHĐ

10/8/2017

19/9/2018

Nguyễn Văn Luân

1474/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thế Duy và Huỳnh Tiểu My

 

3

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Song Pha

Số 49 đường 22B khu dân cư 586 phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. ĐT: 02923.918.819

04/TP-ĐKHĐ

12/7/2018

 

Lê Huỳnh Nga

1414/TP/ĐG-CCHN

Phạm Văn Phương

 

7

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Số E2-26 đường số 5, khu dân cư 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. ĐT: 029237917.138

01/TP-ĐKHĐ

9/4/2019

 

Đỗ Thị Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHN

Lê Minh Quang

 

3

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Delta

Số 42 Võ Văn Kiệt, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 0908.365.369

04/TP-ĐKHĐ

8/8/2019

 

Trần Minh Trị

2023/TP/ĐG-CCHN

Huỳnh Phước Cường

2024/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Minh Thắng

151/61A đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 02923.759.999

02/TP-ĐKHĐ

24/10/2017

 

Lê Túy Nguyệt

1584/TP/ĐG-CCHN

Lương Thái Thành

1585/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Mê Kông

107 đường số 22 phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 0911.096.399

03/TP-ĐKHĐ

24/7/2019

 

Lại Văn Sơn

1602/TP/ĐG-CCHN

Đoàn Văn Mộng

 

1

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Lê Hoàng

202 đường Trần phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. ĐT: 02923.253.956

03/TP-ĐKHĐ

5/6/2018

 

Lê Hoàng Nhi

1119/TP/ĐG-CCHN

Lê Thị Ngọc Diễm

1644/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam

351 đường Võ Văn Kiệt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ

ĐT: 02923.881.791

03/TP-ĐKHĐ

27/12/2017

 

Phạm Quốc Việt

1164/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty tư vấn đấu giá Hà Nội

Khu vực 3, phường Ba Láng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ

ĐT: 0912.181.766

02/TP-ĐKHĐ

25/5/2018

 

Trần Văn Thi

1100/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Á Châu

4A2 đường 30 tháng 4, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

ĐT: 0908.984.969

02/TP-ĐKHĐ

12/4/2019

 

Phạm Hoàng Khánh

2150/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

13

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản Lam Sơn

Số 11 đường B14, khu dân cư 91B, khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ

01/TP-ĐKHĐ

16/6/2020

 

Nguyễn Chí Hiếu

682/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

15

Đà Nẵng

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng

Số 8 đường Phan Bội Châu, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3887678.

Email: binhdaugiastp@gmail.com

1540/QĐ-UB và 1485/QĐ-UBND

3/6/1997

4/11/2018

Trần Văn Ân

876/TP/ĐG/CCHN

 

 

2

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Bảo Châu

Số 104-106-108 đường Núi Thành, phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0989.073.345. Email: daugiabaochau@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

14/8/2017

13/2/2018

Đặng Thị Bình

1953/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Việt

Địa chỉ: Số 93, đường Nguyễn Xuân Ôn, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3625777. Email: daugiabaovietdn@gmail.com

12/TP-ĐKHĐ

1/4/2019

 

Huỳnh Tấn Dũng

1955/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ngọc Thành

1960/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Chuyên Việt

Số 98, đường Tiểu La, phường Hòa Thuận Đông quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3797070. Email: ctychuyenviet@gmail.com

17/TP-ĐKHĐ

9/7/2019

 

Phan Thị Thu Hà

300/TP/ĐG-CCHN

Phan Lưu Quý

299/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Dịch vụ tài chính Đà Nẵng

Tầng 2 Số 426, đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3887537. Email: hopdanhdaugiadanang@gmail.com

16/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Dương Thi Mỹ Lạng

142/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hữu Hạnh

 

3

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt Phát

Số 662 đường 2/9, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. SĐT: 0914.112.184. Email: daugiadaivietphat@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

28/7/2017

 

Võ Văn Hòa

1832/TP/ĐG-CCHN

Trịnh Thị Thanh Thúy

 

1

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh H.T.C Việt Nam

KI20/8 đường Nguyễn Huy Tưởng phường Hà Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3886979. Email: congtydaugiah.t.c@gmaiI.com; kimhuelawyer@gmail.com

11/TP-ĐKHĐ

12/3/2019

 

Dương Kim Huệ

1019/TP/ĐG-CCHN

Dương Kim Huệ và Đinh Văn Thắng

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung và Tây Nguyên

Số 90 đường Hải Phòng phường Thạch Thang quận Hải Châu, thành phố Đà Nng. SĐT: 0903.504.779. Email: Iaintdn@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

13/9/2017

 

Nguyễn Thanh Lai

1962/TP/ĐG-CCHN

Lương Duy Minh và Trần Minh Vũ

1974/TP/ĐG-CCHN và 1958/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Rồng Việt

Tầng 3, Tòa nhà số 320 đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. SĐT: 0905156237. Email: sondaugiadanang@gmail.com

08/TP-ĐKHĐ

25/1/2019

 

Nguyễn Thanh Sơn

254/TP/ĐG-CCHN

Hà Thị Thủy

 

4

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh số 1 Việt Nam

Số 45 đường Mai Am, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3646036. Email: daugiavien365@gmail.com

10/TP-ĐKHĐ

8/3/2019

 

Nguyễn Hùng Cường

455/TP/ĐG-CCHN

Trương Châu Nga

2021/TP/ĐG/CCHN

3

 

 

 

11

Công ty đấu giá hợp danh VICEN

Số 27 đường Chương Dương, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. ĐT: 0236.3946812. Email: nga.vicenco@gmail.com; namkieuvan@gmail.com

09/TP-ĐKHĐ

8/3/2019

 

Kiều Văn Nam

148/TP/ĐG-CCHN

Võ Thị Bích Nga

 

1

 

 

 

12

Công ty đu giá hợp danh Kim Trọng Hùng

Số 07 đường Khúc Hạo, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

20/TP-ĐKHĐ

10/1/2020

 

Nguyễn Cao Hùng

1550/TP/ĐG-CCHN

Vũ Trọng Kim

 

1

 

 

 

13

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh

Số 90 đường Hoàng Đức Lương, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. SĐT: 0905.092.299

15/TP-ĐKHĐ

10/6/2019

 

Nguyễn Khánh Việt

1772/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

14

Chi nhánh Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín

Số 240 Phan Đăng Lưu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng. SĐT: 0945.928.499

07/TP-ĐKHĐ

23/1/2019

 

Đào Tuấn Linh

2126/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

15

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

501 Ngô Quyền, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng. SĐT: 0906.336.688

13/TP-ĐKHĐ

2/5/2019

 

Phạm Ngọc Huy

99/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

16

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị

Số 21 đường Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ĐT: 0906.443.345

14/TP-ĐKHĐ

29/5/2019

 

Lê Văn Lập

1531/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

17

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bất động sản Việt

Số 36 đường Dương Bá Trạc, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng ĐT: 0902.172.692

18/TP-ĐKHĐ

23/10/2019

 

Hoàng Quốc Việt

775/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

18

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nam Giang

Số 06 đường Hải Sơn, phường Thanh Bình, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

19/TP-ĐKHĐ

5/12/2019

 

Nguyễn Văn Sĩ

728/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

19

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Đô

Số 206 đường Nguyễn Đóa, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng

21/TP-ĐKHĐ

26/6/2020

 

Lê Thị Xuyên

777/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

16

Đắk Lắk

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk

Số 135 Lê Thị Hồng Gấm, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3954454; 0262.3954464

2131/QĐ-UB

14/10/1997

23/3/2018

Nguyễn Thanh Vũ

365/TP/ĐG-CCHN

 

 

7

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Long

Số 99 Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3878899

09/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Mai Thanh Châu

1246/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Kiều Hương

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê

Số 201 Nguyễn Văn Cừ, phường Tân Lập, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3900999

07/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Lưu Thị Thu Hiền

506/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Tý và Vũ Thị Ánh Tuyết

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Ban Mê Xanh

Số 185 đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP. Buôn MaThuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0983 369 990

02/TP-ĐKHĐ

24/5/2018

28/1/2019

Trần Văn Huân

1848/TP/ĐG-CCHN

Phương Văn Tráng

 

2

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Đại An

Số 18/8 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3932277. Fax: 0262.3750999

04/TP-ĐKHĐ

15/1/2019

 

Văn Hợi

938/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Minh Phương

2025/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Đắk Lắk

Số 28 Ybil Aleo, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3939333. Fax: 0262.3955879

01/TP-ĐKHĐ

9/8/2017

28/11/2018

Đặng Văn Tựu

1928/TP/ĐG-CCHN

Lê Đăng Thạch

 

4

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung Tây Nguyên

Tầng tiệt, số 140 Ngô Quyền, phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3843383. Fax: 0262.3843382

05/TP-ĐKHĐ

26/4/2019

 

Nguyễn Hiếu Lộc

691/TP/ĐG-CCHN

Lê Thị Mỹ Linh

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam

Tầng 2 và 3, số 52 Văn Tiến Dũng, phường Tân An,TP, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3937979. Fax: 0262.3959455

08/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Hà Quang Hòa

678/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Hiếu và Trần Văn Thuận

322/TP/ĐG-CCHN và 662/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Đắk Mê Tây Nguyên

Tầng 1, Số 124 đường Phan Chu Trinh, phường Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. ĐT: 0262.3664999

06/TP-ĐKHĐ

25/6/2019

 

Vũ Đình Phúc

944/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Anh Dũng

 

1

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh

Số 185/22 Đinh Tiên Hoàng, phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lắk. ĐT: 028.62762586

03/TP-ĐKHD

3/12/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

17

Đắk Nông

1

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông

Đường Lê Duẩn, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

197/QĐ-UBND

2/3/2004

 

Đinh Thị Mùi

370/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

Thiếu thông tin về địa chỉ

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Lê Nguyên

Đường Ybih Aleo, phường Nghĩa Trung, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

04/TP-ĐKHĐ

24/12/2018

8/4/2019

Lê Mạnh Cường

1579/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thanh Hùng

371/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam

Đường Nguyễn Tất Thành, tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

01/TP-ĐKHĐ

19/7/2019

 

Hà Quang Hòa

678/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

18

Đồng Nai

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Nai

Số 1B, đường 30/4, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.3816426 Fax: 02513917445 Email: daugiadongnaistp@gmail.com

18/1998.QĐ.UBT

2/1/1998

6/9/2017

Phan Thị Xuân Đào

441/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

Trung tâm chưa có GĐ, PGĐ phụ trách

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Đồng Tâm

Số T04B-B2, đường Nguyễn Ái Quốc, khu phố 3, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0986.521846

06/TP-ĐKHĐ

15/5/2019

 

Lê Công Cường

1115/TP/ĐG-CCHN

Vũ Thị Hồng Lương

1116/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

3

Công ty Đấu giá Hợp danh Biên Hòa

Lầu 3, số B12, khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02518850066 Fax: 0251.8850066

01/TP-ĐKHĐ

8/1/2018

 

Phạm Vũ Trường Duy

686/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ngọc Oanh

795/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

4

Công ty đấu giá Hợp danh Ngọc Minh

Lầu 3, số 1317 (số cũ 50), đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02513680164

09/TP-ĐKHĐ

24/7/2019

 

Phạm Thi Ngọc Quyên

1638/TP/ĐG-CCHN

Trương Minh Cường

1638/TP/ĐG-CCHN

1

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Đông

Ấp 4, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0976774135

04/TP-ĐKHĐ

8/10/2018

 

Nguyễn Sỹ Hùng

1925/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đồng Nai

31/9 đường Lê Quý Đôn, khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02516250085 Fax: 02518878136

07/TP-ĐKHĐ

21/6/2019

 

Hồ Ngọc Tuấn

231/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Số 62, Trương Định, khu phố 2, phường Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251.6513.502

02/TP-ĐKHĐ

24/7/2018

 

Nguyễn Duy Khánh

1283/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Phúc Thịnh

Khu phố 5, phường Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0917014113

03/TP-ĐKHĐ

4/9/2018

 

Đặng Quang Việt

2136/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá Hợp danh Trường Thịnh

Số 214 Nguyễn Huệ, khu phố 3, thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 02862762586

05/TP-ĐKHĐ

29/11/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phát

Số F16, khu phố 1, khu dân cư Bửu Long, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

08/TP-ĐKHĐ

4/7/2019

 

Phan Thanh Phi

1251/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

11

Công ty đấu giá hợp danh Ánh Nhật

Lầu 2, số 18A11, khu dân cư An Bình, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 036205777

10/TP-ĐKHĐ

27/8/2019

 

Nguyễn Hoàng Quyết

1014/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Thiên Lý

 

1

 

19

Đồng Tháp

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp

Số 01, đường Lê Quý Đôn, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 02773854517

Email: trungtamdaugiadt.gov.vn

90/QĐUB-TL

24/6/1997

27/11/2017

Huỳnh Hữu Tánh

75/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Đại Tín

Số 367, quốc lộ 30, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 02773877382

Email: bdgdaitin@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Trần Công Luận

242/TP/ĐG-CCHN

Trịnh Hoàng Yến Nhi và Nguyễn Thanh Quí

1247/TP-ĐG-CCHN

3

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Miền Tây

Số 66, đường Trần Hưng Đạo, khóm 2, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT:02773857772

Email: vanIuong2578@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

19/10/2018

 

Lương Hồng Vân

2106/TP-ĐG-CCHN

Bùi Giang Minh

 

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô Đồng Tháp

Số 382 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 02773898668

Email: daugiataydo@gmaiI.com

02/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Trần Thị Hồng Gấm

665/TP/ĐG-CCHN

Châu Thị Tuyết và Trần Văn Điền

 

2

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Cửu Long

Số 39 Trần Phú, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 02773876578

01/TP-ĐKHĐ-CN

8/3/2019

1/7/2020

Nguyễn Phước Minh

181/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh MeKong

Số 114 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

ĐT: 0914.950.577; Email: daugiamekong@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ-CN

10/10/2019

 

Lại Văn Sơn

1602/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

20

Điện Biên

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Điện Biên

Đội 4, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên

ĐT: 02153.832.048

919/QĐ-UBND

21/8/2006

11/4/2018

Nguyễn Thị Ngư

792/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Điện Biên

Số nhà 70, Tổ dân phố 5, phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. ĐT: 02153.827.868

01/TP-ĐKHĐ

18/1/2019

 

Nguyễn Thị Dung

100/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Khánh và Hoàng Thị Thu Quỳnh

1008/TP/ĐG-CCHN và 2047/TP/ĐG-CCHN

3

 

21

Gia Lai

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 0914149648

Email: trungtambdggialai@gmail.com

1739/1998/QĐ-UBND

12/12/1998

 

Nguyễn Cao Trí

404/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Phát

239 A Duy Tân, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02693887339

Email: daugiadaiphat@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

9/10/2017

16/1/2018

Trương Thái Tú Lam

1248/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam

270 Phan Đình Phùng, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02693267799

Email: daugiamiennamcongty@yahoo.com.vn

04/TP-ĐKHĐ

29/12/2017

 

Phạm Mạnh Thưởng

659/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên

412/35 Trường Chinh, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02693603456

Email: daugiataynguyen@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

8/8/2017

 

Phạm Văn Đài

1730/TP/ĐG-CCHN

Đào Văn Hiển

370/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tây Nam

67 Hoàng Văn Thụ, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02696250355

01/TP-ĐKHĐ

10/6/2019

 

Phạm Văn Lào

1232/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thanh Liêm

43 Lý Nam Đế, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 0979108351

Email: thanhliemdaugia@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

17/7/2017

 

Nguyễn Thanh Liêm

1701/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh VN 24

40 Lê Hồng Phong, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 02693759772

Email: daugia24vn@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

2/1/2018

 

Phạm Ngọc Quang

1041/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đu giá hợp danh Gia Lai - Kon Tum

130 Quyết Tiến, phường Ia Kring, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

ĐT: 0919140256

Email: daugiahd.glkt@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

13/9/2017

 

Lâm Thanh Hương

1935/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh PGL

51 (Gian phòng tầng 2) Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

02/TP-ĐKHĐ

4/12/2018

3/9/2019

Phạm Hùng

1296/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

22

Hà Giang

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang

Đường Trần Quốc Toản, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

ĐT: 02193864603

Email: dgts.stp@hagiang.gov.vn

569/QĐ-UBND

29/9/2005

2/4/2018

Trần Quốc Huy

493/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

23

Hà Nam

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Nam

Đường Lê Chân, phường Châu Sơn, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

ĐT: 02263845968

703/QĐ-UBND

12/7/2006

27/6/2018

Đào Xuân Chiến

941/TP/ĐG-CCHN

 

 

7

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Kim Thanh

Số nhà 226, đường Lê Công Thanh, phường Liêm Chính, thành phố PhLý, tỉnh Hà Nam

ĐT: 0989235393

02/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Nguyễn Huỳnh Long

458/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Chuyên

1340/TP/ĐG-CCHN

2

 

24

Hà Nội

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hà Nội

Số 2 Quang Trung, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

ĐT: 0243.3553359

1673/QĐ-UB

30/10/2008

27/7/2018

Ngô Hùng Minh

288/TP/ĐG-CCHN

 

 

10

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Tân Đại Phát

Tầng 4 số 229 Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0932631336

18/TP-ĐKHĐ

5/6/2018

22/3/2019

03/02/2020

Lê Bá Thành

283/TP/ĐG-CCHN

 

 

6

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Lạc Việt

Số 49 Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

01/TP-ĐKHĐ

7/8/2017

 

Đỗ Thị Hồng Hạnh

1331/TP/ĐG-CCHN

Đào Xuyên Sơn

868/TP/ĐG-CCHN

9

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam

Số 6/4 Mạc Thái Tổ, tổ 43 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT 02437820483

Email: dgtsbactrungnam@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

16/8/2017

5/4/2018

Lê Hoàng Anh

1160/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Ngọc Lan

886/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Hùng Vương

Thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0989386222

03/TP-ĐKHĐ

31/10/2017

 

Phạm Quang Xá

2037/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Minh Tâm

Tầng 4 số 78 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 02438330018

04/TP-ĐKHĐ

6/12/2017

 

Nguyễn Thị Mến

561/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô

Khu 5 thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

ĐT: 0982222686

05/TP-ĐKHĐ

24/1/2018

 

Nguyễn Duy Hưng

1578/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Hường và Cẩn Văn Tuấn

1445/TP/ĐG-CCHN và 1630/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh tài sản quốc tế

Số 110 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0936057636

06/TP-ĐKHĐ

25/1/2018

 

Lưu Đức Anh

2086/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Quang Dũng

645/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Goldsun

LK6-13 KĐTM Văn Khê, La Khê, Hà Đông, thành phố Hà Nội

ĐT: 0988885133

07/TP-ĐKHĐ

2/3/2018

 

Phạm Thị Thu Hoài

1339/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hồng Viễn và Hà Mạnh Trung

1373/TP/ĐG-CCHN và 1785/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh Trường Tiền Bank

Ô 11 The Premier, lô E2/D21 KĐTM Cầu Giấy, đường Tôn Thất Thuyết, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0967388898

08/TP-ĐKHĐ

2/3/2018

 

Trần Quốc Chính

1492/TP/ĐG-CCHN

Khuất Hữu Vũ Trung

1989/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

11

Công ty đấu giá hợp danh ITA Việt Nam

LK 2.4, tổ 9 Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

ĐT: 02466526698

09/TP-ĐKHĐ

14/3/2018

 

Mai Thị Hòa

2099/TP/ĐG-CCHN

Đinh Thị Hà

2089/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

12

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thiên Trường

Số 9 ngách 25/77 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

10/TP-ĐKHĐ

30/3/2018

 

Nguyễn Duy Việt

1767/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

13

Công ty đấu giá hợp danh Tài sản Việt Nam

Ô số 67, CTKD dụng cụ chỉnh hình, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0904066996

11/TP-ĐKHĐ

2/4/2018

 

Nguyễn Hoàng Giang

580/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thi Thùy Vân

1566/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

14

Công ty đấu giá hợp danh số Hà Nội

Số 33 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 0913382992

13/TP-ĐKHĐ

2/4/2018

 

Phạm Thị Thu

1338/TP/ĐG-CCHN

Phạm Thanh Bình

1458/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

15

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín

Tầng 4 tòa nhà số 90 Nguyễn Chánh, Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội ĐT: 0945928499

14/TP-ĐKHĐ

5/4/2018

 

Đào Tuấn Linh

2126/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

16

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

P403, tầng 4 tòa nhà Ocean Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐT: 02473036056

15/TP-ĐKHĐ

3/5/2018

 

Nguyễn Hữu Nghĩa

1608/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

17

Công ty đấu giá hợp danh Hà Thành

Tầng 4 tòa nhà 319 Tower, số 63 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 02466809753

16/TP-ĐKHĐ

17/5/2018

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

2191/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

18

Công ty đấu giá hợp danh Thủ Đô

Tầng 6 số 01, ngõ 34/68, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐT: 02466603468

17/TP-ĐKHĐ

12/6/2018

 

Trịnh Thanh Khuy

1908/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Lưu Hoàng

1439/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

19

Công ty đấu giá hợp danh Sao Việt

Số 12 lô B8, KĐT Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 02466505360

19/TP-ĐKHĐ

7/6/2018

 

Trần Trung Nguyên

1525/TP/ĐG-CCHN

Lê Văn Hòe

392/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

20

Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long

Số 38, ngõ 295 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

ĐT: 0915149999

20/TP-ĐKHĐ

5/7/2018

 

Nguyễn Ngọc Liên

1551/TP/ĐG-CCHN

Bùi Đức Nam

968/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

21

Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn

Tầng 3 B2, Lô số 1, KĐT Cienco 5, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội

ĐT: 09040882306

21/TP-ĐKHĐ

29/6/2018

 

Trần Văn Long

1559/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thanh Tùng và Lương Tuấn Tú

2055/TP/ĐG-CCHN 223/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

22

Công ty đấu giá hợp danh Việt Phát

P301 tầng 3, ô số 3 Lô 5B khu đô thị mới Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0911919335

22/TP-ĐKHĐ

21/8/2018

 

Nguyễn Hào Hiệp

1011/TP/ĐG-CCHN

Dương Đức Tâm và Nguyễn Thế Thắng

1642/TP/ĐG-CCHN 998/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

23

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Anh Minh

Số 184 đường Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0949940639

23/TP-ĐKHĐ

30/8/2018

 

Đỗ Thanh Hương

1590/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

24

Công ty đấu giá hợp danh Hùng Phong

N5-5 khu Sống Hoàng, phường Mái Động, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0986564581

24/TP-ĐKHĐ

1/10/2018

 

Trần Anh Khiêm

406/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hữu Luật

272/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

25

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thuận Cường

Tầng 6 tòa nhà Housing, số 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giy, thành phố Hà Nội

ĐT: 02439726126

25/TP-ĐKHĐ

1/10/2018

 

Lương Anh Cường

883/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

26

Công ty đấu giá hợp danh Avalue Việt Nam

Đường Lan, thôn Phú Thụy, xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội

ĐT: 0903253366

26/TP-ĐKHĐ

25/10/2018

 

Nguyễn Huy Dương

2049/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Huy Miện

1741/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

27

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Hà Thuận An

Số 18 ngõ 45 phố Võng Thị, phường Bưởi, Tây Hồ, thành phố Hà Nội

27/TP-ĐKHĐ

9/10/2018

 

Mã Thị Trình

1773/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

28

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Quốc Việt

Số 2 ngõ 115 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0931466555

28/TP-ĐKHĐ

9/10/2018

 

Nguyễn Văn Hiếu

1841/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

29

Công ty đấu giá hợp danh Sơn Thịnh

Số 1 lô 13 A khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

ĐT: 0912069549

29/TP-ĐKHĐ

22/10/2018

 

Nguyễn Ngọc Sơn

83/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

30

Công ty đấu giá hợp danh Đại Việt

Tầng 1, Lô L1-2, tổ 13 phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐT: 0985661168

30/TP-ĐKHĐ

25/10/2018

 

Nguyễn Tất Thắng

1490/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

31

Công ty đấu giá hợp danh Tràng An

Số 122/68/173 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 0972373481

31/TP-ĐKHĐ

20/11/2018

 

Phan Thị Khánh

2186/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

32

Công ty đấu giá hợp danh Bản Minh

Số 9 ngách 57 ngõ 322 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0915512295

32/TP-ĐKHĐ

11/12/2018

 

Âu Xuân Ánh

1770/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Minh Vọng

488/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

33

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh

Tầng 11, tòa nhà LICOGI 13 Tower, số 164 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 02462762586

33/TP-ĐKHĐ

30/11/2018

 

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

34

Công ty đấu giá hợp danh Thành An

Số 266 Hà Huy Tập, Yên Viên, Gia Lâm, thành phố Hà Nội

ĐT: 02438784965

34/TP-ĐKHĐ

3/12/2018

 

Lương Ngọc Hà

622/TP/ĐG-CCHN

Ngụy Thị Thảo; Vũ Thị Thúy Việt và Nguyễn Xuân Lộc

1428/TP/ĐG-CCHN; 1007/TP/ĐG-CCHN và 1446/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

35

Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long

Thôn Ngọc Chỉ, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

ĐT: 036759099

35/TP-ĐKHĐ

3/12/2018

 

Hoàng Thị Tú Anh

1922/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

36

Công ty đấu giá hợp danh BTQ

Số 768 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội

ĐT: 0903454699

36/TP-ĐKHĐ

9/1/2018

 

Phan Thị Hương Thủy

412/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

37

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

TDP 8, phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

ĐT: 0888154369

37/TP-ĐKHĐ

16/1/2019

 

Nguyễn Thanh Sơn

1580/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

38

Công ty đấu giá hợp danh Tài sản Đông Đô

Số 4 ngách 575/22 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 0966056886

39/TP-ĐKHĐ

16/1/2019

 

Nguyễn Hồng Đương

2085/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Nam Thắng

2044/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

39

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Nam

Số 143 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐT: 02435625682

40/TP-ĐKHĐ

1/16/2019

 

Nguyễn Thanh Sơn

628/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

40

Công ty đấu giá hợp danh Vỉệt Nam

Tòa nhà Vân Nam, số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

ĐT: 02485856595

41/TP-ĐKHĐ

21/1/2019

 

Nguyễn Thị Hằng

747/TP/ĐG-CCHN

Bùi Phan Anh

621/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

41

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Lô số 01-9a Cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

ĐT: 02462843539

42/TP-ĐKHĐ

23/1/2019

 

Phạm Ngọc Huy

99/TP/ĐG-CCHN

Hà Huy Ngọc

753/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

42

Công ty đấu giá hợp danh tài sản Hà Thành Việt Nam

Số 8 Tràng Thi, phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

ĐT: 02439650877

43/TP-ĐKHĐ

18/2/2019

 

Bùi Thế Anh

885/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Học

1498/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

43

Công ty đấu giá hợp danh số 5 - Quốc gia

Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 02437622620

45/TP-ĐKHĐ

21/2/2019

 

Quán Văn Minh

409/TP/ĐG-CCHN

Lê Việt Nga và Hoàng Minh Đức

485/TP/ĐG-CCHN

614/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

44

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân

Số 20 ngõ 137 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

ĐT: 0987227388

44/TP-ĐKHĐ

25/2/2019

 

Ngô Thị Thanh

1357/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

45

Công ty đấu giá hợp danh Landpro

Số 18 ngõ 84 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

ĐT: 0983272818

46/TP-ĐKHĐ

5/3/2019

 

Nguyễn Hữu Đắc

401/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

46

Công ty đấu giá hợp danh đấu giá Việt Nam

Số 149A đường Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

47/TP-ĐKHĐ

21/3/2019

 

Nguyễn Thị Thu Giang

304/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

47

Công ty đấu giá hợp danh An Việt

Số 12, TT29, KĐT Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

48/TP-ĐKHĐ

21/3/2019

 

Nguyễn Mai Hương

2139/TP/ĐG-CCHN

Ngô Thị Lựu

2060/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

48

Công ty đấu giá hợp danh THT Hà Nội

Số 148 Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

49/TP-ĐKHĐ

26/3/2019

 

Lã Tân Thanh

1888/TP/ĐG-CCHN

Lã Ngọc Hưng

888/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

49

Công ty đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát

Số 35 ngách 2 ngõ 35 phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

50/TP-ĐKHĐ

26/3/2019

 

Nguyễn Đức Vinh

1328/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

50

Công ty đấu giá hợp danh Trần Gia

P402 nhà NO 14C KĐT Định Công, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

51/TP-ĐKHĐ

28/3/2019

 

Trần Thị Thu Phương

484/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

51

Công ty đấu giá hợp danh Thuận Phát

Tầng 16 tòa B3,7 đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quân Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

52/TP-ĐKHĐ

1/4/2019

 

Lương Danh Tùng

632/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

52

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Phát

Số 18/9/8 phố Ô Cách, Đúc Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội

54/TP-ĐKHĐ

24/4/2019

 

Lê Lan Phương

473/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

53

Công ty đấu giá hợp danh Phúc Thành

Số 24 ngõ 43 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

55/TP-ĐKHĐ

25/4/2019

 

Nguyễn Thị Thanh Tùng

544/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

54

Công ty đấu giá hợp danh Đầu Tư Việt Nam

Nhà TT3, ngõ 536, đường Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

56/TP-ĐKHĐ

26/4/2019

16/5/2019

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

1356/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Quang Tuấn

1327/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

55

Công ty đấu giá hợp danh Hà Đông

Tầng 4, số C1-17 khu nhà liền kề Thanh Bình, 114 Thanh Bình, Mộ Lao, Hà Đông, thành phố Hà Nội

57/TP-ĐKHĐ

2/5/2019

 

Nguyễn Thị Nga

1763/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

56

Công ty đấu giá hợp danh số 1 quốc gia

Số 8 ngách 1, ngõ 124 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội

58/TP-ĐKHĐ

2/5/2019

 

Kiều Thị Nga

1738/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

57

Công ty đấu giá hợp danh Thành Hưng

Số 22 Giáp Nhất, Nhân Chính, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

59/TP-ĐKHĐ

7/5/2019

 

Nguyễn Thị Vân Hoa

1013/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

58

Công ty đấu giá hợp danh 2E HHT VIỆT NAM

Số 136 đường Thụy Phương, phường Đồng Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

60/TP-ĐKHĐ

7/5/2019

 

Nguyễn Phạm Vũ

680/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

59

Công ty đấu giá hợp danh Nhân Văn

Số 28 ngõ 2 Cầu Bươu, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, thành phố Hà Nội

61/TP-ĐKHĐ

9/5/2019

 

Phan Hương Giang

575/TP/ĐG-CCHN

Lưu Thị Bích Thuận

862/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

60

Công ty đấu giá hợp danh Liên Minh

Số 108 tổ 14D phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trung, thành phố Hà Nội

62/TP-ĐKHĐ

10/5/2019

 

Tô Vũ Minh

379/TP/ĐG-CCHN

Giáp Thị Thu Hương

434/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

61

Công ty đấu giá hợp danh Á Âu

B14 khu đấu giá quyền sử dụng đất Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

63/TP-ĐKHĐ

13/5/2019

 

Mai Thị Thùy Linh

2111/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

62

Công ty đấu giá hợp danh Đông Á

B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

64/TP-ĐKHĐ

16/5/2019

 

Ngô Việt Quân

701/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

63

Công ty đấu giá hợp danh VNA

Số nhà 12A, KI, TT HVCTQGHCM phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

65/TP-ĐKHĐ

16/5/2019

 

Lưu Đức Vượng

1401/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

64

Công ty đấu giá hợp danh An Việt

số 39 Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

66/TP-ĐKHĐ

20/5/2019

 

Trịnh Thị Thủy

1359/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

65

Công ty đấu giá hợp danh Công Minh

Số 7/B8 ngõ 8 đường Quang Trung, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

67/TP-ĐKHĐ

20/5/2019

 

Bùi Thu Lan

2050/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

66

Công ty đấu giá hợp danh Phạm Nam Anh

Phòng 104 tòa nhà Láng Trung, số 104 tổ 14 ngõ 850 đường Láng, Láng Thượng, Đống Đa, thành phố Hà Nội

68/TP-ĐKHĐ

24/5/2019

 

Phạm Xuân Tú

1533/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

67

Công ty đấu giá hợp danh Nam Việt

Số 32 BT 14 KĐT LIDECO, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội

69/TP-ĐKHĐ

29/5/2019

 

Nguyễn Xuân Sang

258/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Quốc Khanh

234/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

68

Công ty đấu giá hợp danh Hưng Phát Hà Nội

Số 46 ngõ 172 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

70/TP-ĐKHĐ

3/6/2019

 

Nguyễn Văn Hưng

681/TP/ĐG-CCHN

Phan Thị Hương Lan

1403/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

69

Công ty đấu giá hợp danh Mai Trang

Số 16 đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

71/TP-ĐKHĐ

7/6/2019

 

Nguyễn Bá Sinh

555/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

70

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Số 68 đường Chường Trinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

72/TP-ĐKHĐ

11/6/2019

24/7/2020

Lê Xuân Thắng

2083/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

71

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Hà

Số 12A ngách 87 ngõ Trại Cá, đường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

73/TP-ĐKHĐ

11/6/2019

 

Nguyễn Thị Hoài

178/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

72

Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi

Tầng 3 của nhà Artex số 172 Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, thành phố Hà Nội

ĐT: 02435149763

74/TP-ĐKHĐ

16/7/2019

 

Trần Văn Thi

1100/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Thanh Hoa

 

1

 

 

 

73

Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu

Số 15 ngõ 62 phố Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

75/TP-ĐKHĐ

11/6/2019

 

Nguyễn Việt

343/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

74

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phương

Số 77 Tây Sơn phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

76/TP-ĐKHĐ

17/6/2019

 

Nguyễn Hải Hưng

1369/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

75

Công ty đấu giá hợp danh Việt Á

Số 168 Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

77/TP-ĐKHĐ

18/6/2019

 

Đỗ Dương Hùng

841/TP/ĐG-CCHN

Bùi Việt Linh

1284/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

76

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Quảng Phát

Số 69D ngõ 71 Kim Ngưu, tổ 1B Thanh Lương, Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

78/TP-ĐKHĐ

18/6/2019

 

Nguyễn Xuân Bằng

1725/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

77

Công ty đấu giá hợp danh Quốc gia

Số 05B nhà A khu TT Quân đội 817-TCHC phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

79/TP-ĐKHĐ

18/6/2019

 

Nguyễn Vũ Hải

647/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

78

Công ty đấu giá hợp danh An Gia

Số 17 ngõ 63 phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

80/TP-ĐKHĐ

18/6/2019

 

Lê Thị Diệp

40/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

79

Công ty đấu giá hợp danh An Phú

Phòng 1908 tòa A3 CC Ecolife 58 Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

81/TP-ĐKHĐ

20/6/2019

 

Nguyễn Thị Phượng

1805/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

80

Công ty đấu giá hợp danh Miền Bắc

Số 1 dãy 4, TT Công ty xây dựng số 2, TDP 8, phường Đức Thắng, quận Bắc Tử Liêm, thành phố Hà Nội

82/TP-ĐKHĐ

20/6/2019

 

Lê Đình Bình

1897/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

81

Công ty đấu giá hợp danh Liên Châu

Số 12B, ngõ Tây, thôn Phan Xá, xã Uy Nỗ, Đông Anh, thành phố Hà Nội

ĐT: 0989405628

83/TP-ĐKHĐ

24/6/2019

 

Nguyễn Thị Hường

1806/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Hương Huyền

1807/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

82

Công ty đấu giá hợp danh BTC

Tầng 4, tòa nhà HUD3 Tower số 121-123 đường Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

84/TP-ĐKHĐ

26/6/2019

 

Phạm Hà Minh

732/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

83

Công ty đấu giá hợp danh DIAMOND

Số 59 ngõ 175 phố Định Công, phường Đình Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội ĐT: 02435668143

85/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Lê Tuấn Hải

843/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Hiên

1825/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

84

Công ty đấu giá hợp danh Nam Hà Nội

Tầng 22 TH nhà ở KH Văn phòng số 48 đường Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

86/TP-ĐKHĐ

15/7/2019

 

Phạm Thanh Sơn

872/TP/ĐG-CCHN

Đinh Hồng Hà

1857/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

85

Công ty đấu giá hợp danh INCIP

Tầng 3 số 24, ngõ 463 Đội Cấn, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

87/TP-ĐKHĐ

12/7/2019

 

Vũ Văn Thiệu

537/TP/ĐG-CCHN

Mai Đức Tân

517/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

86

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam

Nhà số 3, ngõ 6, đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

88/TP-ĐKHĐ

23/7/2019

 

Thái Văn Hạnh

1913/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

87

Công ty đấu giá hợp danh Thái Linh

Số 202 Hoàng Quốc Việt, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

89/TP-ĐKHĐ

25/7/2019

 

Ngô Thanh Tân

552/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

88

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Song Pha

Công ty kinh doanh dụng cụ chỉnh hình Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

90/TP-ĐKHĐ

29/7/2019

 

Trần Quốc Hương

583/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

89

Công ty đấu giá hợp danh KNP

Tầng 31, tòa nhà Handico Tower, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

91/TP-ĐKHĐ

31/7/2019

 

Nguyễn Ngọc Luân

2113/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

90

Công ty đấu giá hợp danh Nhân Hòa

Số 26 đường Láng, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

92/TP-ĐKHĐ

15/8/2019

 

Trần Hữu Năng

618/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Đình Minh và Trần Viết Hữu

1210/TP/ĐG-CCHN

1101/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

91

Công ty đấu giá hợp danh Thành Lợi

Số 9 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố Hà Nội

93/TP-ĐKHĐ

24/9/2019

 

Dương Thị Thanh

869/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

25

Hà Tĩnh

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hà Tĩnh

Thôn Tân Phú, xã Thạch Trong, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 02393.579.999

Email: daugia@hatinh.gov.vn

690.QĐ/UB-1998-NC

6/12/1998

28/11/2011 04/01/2018

Nguyễn Mạnh Quỳnh

 

 

 

4

Trung tâm chưa có GĐ, PGĐ Trung tâm phụ trách

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Ha Tĩnh

Số 278 đường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0912899024; 02396257147.

06/TP-ĐKHĐ

4/10/2019

 

Trần Viết Ngọc

170/TP/ĐG-CCHN

Phan Hương

2179/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh

Số 60 đường Nguyễn Huy Tự, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0914.115.777

03/TP-ĐKHĐ

28/2/2019

 

Nguyễn Thị Thu Hoài

1733/TP/ĐG-CCHN

Nghiêm Anh Tuấn

1143/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Lợi Phát

Số 73 đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0914.576.064

04/TP-ĐKHĐ

4/5/2019

 

Phạm Thành

1243/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Trọng Nhiệu

 

1

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh

Số 76 đường Hàm Nghi, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0961507555

01/TP-ĐKHĐ

5/4/2018

 

Tô Thị Tình

1453/TP/ĐG-CCHN

Lê Thị Ngọc Hà

1452/TP/ĐG-CCHN

7

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật

78 Phan Đình Phùng, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0966299358

05/TP-ĐKHĐ

4/8/2019

 

Trần Đình Lợi

1393/TP/ĐG-CCHN

Võ Văn Nhật

 

2

 

 

 

7

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Tín

Số 75 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

ĐT: 0913294024

02/TP-ĐKHĐ

12/6/2018

 

Đậu Xuân Đồng

1314/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Hồng Tâm

363 Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. ĐT: 0912259628

06/TP-ĐKHĐ

21/11/2019

 

Đinh Hồng Tâm

573/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Đình Giáp và Phan Văn Chiều

1871/TP/ĐG-CCHN và 1872/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Phú Quý

Tầng 5 Siêu thi đồ gỗ Quang Triều, số 411 đường Trần Phú, phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0969.466.663

07/TP-ĐKHĐ

17/9/2019

 

Trần Đình Sáu

233/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

26

Hải Dương

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hải Dương

Số 7/109 Phạm Ngũ Lão, phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 02203845363

Email: daugiahaiduong@gmaiI.com

1971/QĐ-UBND

31/7/1997

20/6/2018

Hoàng Văn Sơn

244/TP/ĐG-CCHN

 

 

6

Trung tâm chưa có GĐ, PGĐ Trung tâm phụ trách

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh An Phú

299b Trần Hưng Đạo, phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0978.018.878

03/TP-ĐKHĐ

4/5/2018

5/12/2019

Nguyễn Kiều Đông

554/TP/ĐG-CCHN

Đinh Văn Cương

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Tín Thiên Ân

Số 29 Bình Dương, phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0912.164.515

04/TP-ĐKHĐ

18/4/2018

3/12/2019

Phan Thị Thu

1497/TP/ĐG-CCHN

Lê Văn Đạt và Lê Văn Phóng

 

1

 

 

 

4

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đại Minh

Số 329 Trần Hưng Đạo, phường Nhị Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 02203.898.332

11/TP-ĐKHĐ

31/5/2019

 

Nguyễn Hồng Thanh

994/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Đại Thành

Số 30 Dã Tượng, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 02203856707

01/TP-ĐKHĐ

11/7/2017

Lần 1: 31/01/2018

Lần 2: 11/4/2018

Nguyễn Đại Dân

243/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Việt Hải Hà

736/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

6

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Gia Khánh

Số 70 Hai Bà Trưng, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0912.444.579

02/TP-ĐKHĐ

2/8/2018

 

Đoàn Khánh

2067/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Thành Công

Số 282 Ngô Quyền, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương ĐT: 0904.838.519

06/TP-ĐKHĐ

13/11/2018

12/11/2018

Nguyễn Thế Bình

895/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Công Minh

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Số 1 Thắng Lợi

Số 594 Trần Hưng Đạo, phường Ngọc Châu, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 02203.383.166/0972.562.562

Email: bandaugiataisan.tl@gmail.com

12/TP-ĐKHĐ

21/6/2019

5/5/2020

Nguyễn Thế Thắng

735/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Vũ Lập

 

2

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Toàn Nam 277

Số 5 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kinh Môn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0968.3963678

Email: daugiadonghai277@gmaiI.com

09/TP-ĐKHĐ

5/10/2019

 

Bùi Thị Phượng

879/TP/ĐG-CCHN

Ninh Văn Lực; Mạc Văn Nam và Nguyễn Thị Kim Hương

556/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh Sao Khuê

Số 451 Trường Chinh, phường Thanh Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0913.084 078

Email.com: daugiasaokhue@gmail.com

10/TP-ĐKHĐ

24/5/2019

 

Tạ Quang Đăng

335/TP/ĐG-CCHN

Vũ Duy Nhị

2093/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh GOLDSUN

Số 133 đường Thanh Niên, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0988.885.133

08/TP-ĐKHĐ

18/01/2019

 

Hà Mạnh Trung

1785/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bến Thành

Số 443 Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0908.332.496

07/TP-ĐKHĐ

12/4/2018

 

Trương Thị Hoa

2124/TP-ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

13

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh VNA

Số 39B Chương Dương, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

ĐT: 0989.993.139

13/TP-ĐKHĐ

25/9/2019

 

Lưu Đức Vượng

1401/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

27

Hâu Giang

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hậu Giang

Số 02 đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 02932 218345

Email: daugiataisanhg@gmail.com

2498/QĐ-UBND

18/12/2006

21/10/2017

Nguyễn Thị Thanh Hiền

541/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 37 Trần Thủ Độ, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 02933 583 939

Email: daugiaphuongnam@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

6/1/2019

 

Lâm Sâm Hiểu

1605/TP/ĐG-CCHNN

Trần Thị Diễm Thi

1324/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

3

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Nguyễn Tâm

Số 49 đường Hoàng Diệu, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 0939 843 286

Email: dohangntc@gmaiI.com

03/TP-ĐKHD

14/5/2019

 

Đỗ Thị Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHNN

Lê Minh Quang

 

 

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Song Pha

Số 63 đường Võ Văn Kiệt, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 02923 918 819

05/TP-ĐKHĐ

20/6/2019

 

Ngô Đình Thái Ân

1053/TP/ĐG-CCHNN

 

 

 

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Số 58B đường Nguyễn Trãi, khu vực 5, phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

ĐT: 0888 154 369

06/TP-ĐKHĐ

16/8/2019

 

Phạm Bảo Toàn

2019/TP/ĐG-CCHNN

 

 

 

 

28

Hải Phòng

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Hải Phòng

112 Lê Duẩn, phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng

517/QĐ-TTCQ

4/6/1998

20/8/2018

Trần Thanh Cường

267/TP/ĐG-CCHN

 

 

8

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh HP.Auserco

152 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

10/TP-ĐKHĐ

5/9/2019

 

Phạm Tuấn

266/TP/ĐG-CCHN

Phạm Văn Khoán

990/TP-CCHN

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Asia

Phòng Hội trường tầng 4 tòa nhà A khu vực 5A Hoàng Văn Thụ, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

01/TP-ĐKHĐ

1/2/2018

 

Nguyễn Thanh Tùng

2011/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng

số 14 đường Đông Trung Hành, phường Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng

05/TP-ĐKHĐ

7/10/2018

 

Bùi Quốc Tuấn

712/TP/ĐG-CCHN

Bùi Thị Khánh Linh

 

2

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh ITA Việt Nam

Tầng 4 Tòa nhà 5 tầng, số 133 Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

04/TP-ĐKHĐ

27/04/2018

 

Tô Kiều Hoa

2079/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Tây Đô

Số 6/1 Đội Văn, phường Trại Chuối, quận Hồng Bàng, Hải Phòng

07/TP-ĐKHĐ

17/4/2019

 

Nguyễn Thị Hường

1445/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Thái Dương

Tầng 1, 2 số nhà 16B/231 phụ B Văn Cao, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng

02/TP-ĐKHĐ

16/04/2018

9/12/2018

Nguyễn Hữu Thao

1756/TP/ĐG-CCHN

Vũ Văn Dũng

 

1

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thăng Long

Phòng số 415, Tòa nhà Thắng Lợi, số 3 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

06/TP-ĐKHĐ

29/01/2019

 

Hoàng Thị Tú Anh

1922/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Khánh An

34B Hoàng Ngọc Phách, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, Hải Phòng

09/TP-ĐKHĐ

23/4/2019

25/6/2019 và 06/12/2019

Dương Văn Hải

2012/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Hồng Hải

 

1

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Việt Nam

Thửa B4(MG02-12B) khu nhà ở kết hợp bán hàng, số 1 Lê Thánh Tông, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền, Hải Phòng

08/TP-ĐKHĐ

17/4/2019

 

Nguyễn Thị Hằng

747/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Fansipan Việt Nam

Số 72 đường Hùng Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hãi Phòng ĐT: 0986824266

12/TP-ĐKHĐ

7/10/2019

 

Thái Văn Hạnh

1913/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn

Thôn Hoàng Mai, xã Đồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng

ĐT: 0914929086

13/TP-ĐKHĐ

10/1/2020

 

Trần Văn Long

1559/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

29

Hòa Bình

1

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Hòa Bình

Tổ 18, đường Hai Bà Trưng, Phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

ĐT: 02183292144

19/2005/QĐ-UB và 2004/QĐ-UBND

5/12/2005

28/8/2018

Tạ Văn Sinh

166/TP/ĐG-CCHN

 

 

7

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh

Tổ 1, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

ĐT: 0985410246

678/TP-ĐKHĐ và 408/TP-ĐKHĐ

21/6/2019

16/4/2020

Nguyễn Quang Huy

1360/TP/ĐG-CCHN

Dương Thị Thu

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Đầu tư Thành Phát

Tổ 15, phường Hữu Nghị, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

ĐT: 0915068609

396/TP-ĐKHĐ

25/3/2020

15/4/2020

Nguyễn Trung Kiên

168/TP/ĐG-CCHN

Đào Thị Vân

 

1

 

30

Hưng Yên

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Hưng Yên

Số 19, đường An Vũ, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 02218552151

18/2007/QĐ-UB

14/11/2007

16/3/2018

An Xuân Thư

2195/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Hưng Yên

Thị tứ Bô Thời, xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0915046445

02/TP-ĐKHĐ

12/12/2018

 

Đào Văn Hoàn

04/TP/ĐG-CCHN

Đào Trung Thành

 

1

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thế Anh

Đội 2, thôn Trung, xã An Vỹ, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0986243119

Email: theanhtgplhy@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Đào Thị Nguyệt

716/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh tài sản quốc tế

Thôn Chi Lăng, xã Đại Tập, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên

ĐT: 0936057636

01/TP-ĐKHĐ

29/8/2018

 

Lưu Đức Anh

2086/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại Dương Long

Tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, huyện Hưng Yên

ĐT: 0915149999

03/TP-ĐKHĐ

15/5/2019

 

Nguyễn Duy Toàn

1675/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

31

Thành phố Hồ Chí Minh

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Thành phố Hồ Chí Minh

19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.38 119 849 - 028.38 110 957

Fax: 028.38 113 220

Email: daugiatphcm@yahoo.com.vn

7620/QĐ-UB-NC

730/QĐ-UBND

18/12/1997

7/2/2018

Phạm Văn Sỹ

324/TP/ĐG-CCHN

 

 

8

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh OAP Việt Nam

Tầng 1 Tòa nhà Blue Diamond, số Y1 Hồng Lĩnh, cư xá Bắc Hải, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0984383338

41.02.0001/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

25/9/2017

 

Hoàng Ngọc Quy

1048/TP/ĐG-CCHN

Trịnh Tiến Dũng, Nguyễn Thiên Phú

 

1

 

 

 

3

Công ty Đấu giá Hợp danh Phúc Thịnh

Tầng trệt (Phía sau) Tòa nhà Phú Hưng 298 Ung Văn Khiêm, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh

ĐT: 0902392339

(028) 38404666

Fax: (028) 38404777

41.02.0002/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

29/09/2017

17/10/2019

Đặng Quang Việt

2136/TP/ĐG-CCHN

Nghiêm Xuân Dũng

 

3

 

 

 

4

Công ty Đấu giá hợp danh Bình Minh

331 (tầng 1) Trần Xuân Soạn, phường Tân Kiểng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0903680303

41.02.0003/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

10/12/2017

lần 1: 19/11/2018; lần 2: 05/8/2019; lần 3: 27/9/2019

Đào Anh Dũng

1068/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ngọc Giáp

 

1

 

 

 

5

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

158/1A Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.8815.4369-028.8816.4369

Email: daugiadongnam@gmail.com

41.02.0004/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

10/12/2017

 

Nguyễn Duy Khánh

1283/TP/ĐG-CCHN

Phạm Bảo Toàn

2019/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

6

Công ty Đấu giá Hợp danh Mộc An Thịnh

252/4Y2 Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0908.980.555-0908 99.67.66

41.02.0005/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

17/10/2017

 

Lê Thị Hòa

904/TP/ĐG-CCHN

Phạm Đình Cương

 

6

 

 

 

7

Công ty Đấu giá Hợp danh Fansipan Việt Nam

29 (tầng 2) Đường số 3, Khu dân cư Cityland, Phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0907364364

41.02.0006/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

16/10/2017

 

Thái Văn Hạnh

1913/TP/ĐG-CCHN

Phan Hải Đăng, Bùi Trường, ...

 

1

 

 

 

8

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Ta Pha

Số 7 (tầng 2) Nguyễn Văn Trôi, Phường 12, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 39959545

41.01.0007/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

19/10/2017

30/10/2017

Nguyễn Xuân Thọ

1914/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

9

Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Thành

767 Lê Hồng Phong, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 22428878

Fax: (028) 38623562

Email: info@daugiasaithanh.com.vn

41.02.0008/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

23/11/2017

lần 1: 18/10/2018, lần 2: 31/05/2018, lần 3: 25/10/2019

Hoàng Thị Thiện Duyên

970/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Quốc Dũng

 

3

 

 

 

10

Công ty Đấu giá Hợp danh Sài Gòn Trẻ

106 Ngô Quyền, Phường 7, Quận 5, Thành phHồ Chi Minh

ĐT: 0908113727

Email: daugiataisanviet@gmail.com

41.02.0010/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

18/12/2017

5/7/2018

Trần Văn Hợp

1816/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Thị Thanh Thủy

1815/TP/ĐG-CCHN ngày 24/5/2017

2

 

 

 

11

Công ty Đấu giá Hợp danh Bất động sản Việt

76 Cách mạng tháng 8, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: info@daugiaviet.com.vn

41.02.0011/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

29/12/2017

7/11/2018

Hoàng Quốc Việt

775/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Xuân Sơn, Huỳnh Thanh Hải

 

1

 

 

 

12

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Lập Thành

B18, đường số 11, khu phố 4, Phường Lĩnh Xuân, quận Thủ Đúc, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0989.010.189

Email: khoa.nd@eoi.com.vn

41.02.0012/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

23/2/2018

 

Nguyễn Đăng Khoa

1905/TP/ĐG-CCHN

Võ T Uyên

1903/TP/ĐG-CCHN ngày 21/6/2017

3

 

 

 

13

Công ty Đấu giá Hợp danh Tân Thành Đô

23 Cù Lao, Phường 2, Q.phú Nhuận, TPHCM

ĐT: 0907681979

Email: daugiatanthanhdo@gmail.com

41.02.0013/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

26/3/2018

 

Nguyễn Phi Nhựt

1910/TP/ĐG-CCHN

Thạch Minh Châu, Hồ Mai Anh Đào, Tôn Thùy Phương Uyên, Trần Anh Tuấn, Trịnh Nguyệt Ngọc

 

1

 

 

 

14

Công ty đấu giá hợp danh Đông Sài Gòn

693 Kha Vạn Cân, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3722 2025

41.02.0014/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

5/4/2018

 

Nguyễn Hoàng Như Nguyệt

1478/TP/ĐG-CCHN

Tạ Quang Thọ

1479/TP/ĐG-CCHN ngày 02/6/2016

2

 

 

 

15

Công ty Đấu giá Hợp danh Khôi Nguyên

Tầng lửng, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 02873022888

41.02.0015/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

29/3/2018

 

Nguyễn Thanh Vân

1515/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Mỹ Phượng

 

1

 

 

 

16

Công ty Đấu giá hợp danh Khải Bảo

39 - 41 (Phòng 302, Tầng 3) Lê Thạch, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0936752852

41.02.0016/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

11/4/2018

17/9/2019

Phạm Văn Khánh

1245/TP/ĐG-CCHN

Phạm Quốc Tuân

 

1

 

 

 

17

Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp

151 Trần Huy Liệu, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0903392209

41.02.0017/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

27/4/2018

 

Nguyễn Mạnh Hùng

318/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Đức Trung

 

2

 

 

 

18

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thịnh Phát

173/9 đường số 28, Phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

41.01.0018/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

11/5/2018

 

Võ Văn Mẫn

1592/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

19

Công ty Đấu giá Hợp danh VAMACO

61 Đoàn Như Hải, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3821 6068

41.02.0019/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

07/5/2018

 

Nguyễn Thị Minh

1930/TB/ĐG-CCHN

Hồ Việt Tú, Đỗ Nguyễn Huyền Trân, Phạm Sỹ Cung

 

4

 

 

 

20

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Đô

P1-7-48-A Channington La Pointe, 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0934161910

41.02.0020/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

28/5/2018

 

Nguyễn Thị Hồng Linh

2132/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Quang Duy

 

1

 

 

 

21

Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam Phong

Tòa nhà HM Town (Tầng 14), số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0906345769

41.02.0021/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

20/6/2018

22/8/2018

Nguyễn Văn Tân

1600/TP/ĐG-CCHN

Khiếu Hữu Thọ

 

1

 

 

 

22

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân Á

35/1 Vũ Huy Tn, Phường 3, quận Bình Thanh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 35100313

41.01.0023/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

4/7/2018

5/8/2019

Võ Quang Vũ

08/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

23

Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Trí

Tầng 1, Số 04 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0918060516

41.02.0024/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

12/7/2018

1/4/2019

Phạm Thị Bạch Yến

251/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Đức Phát

 

2

 

 

 

24

Công ty Đấu giá Hợp danh Bến Thành

336 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 66820690

41.02.0026/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

01/8/2018

Lần 1: 02/10/2018, lần 2: 13/09/2019

Lê Thị Yến Nhi

2181/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hữu Tinh

2147/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

25

Công ty Đấu giá Hợp danh Gia Định

479/85/60 đường TTH07, KP3A, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0919614118

41.02.0028/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

Cấp ngày 24/8/2018

 

Nguyễn Tấn Đạt

1172/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Tâm

 

1

 

 

 

26

Công ty Đấu giá Hợp danh Bùi Gia

26 Nguyễn Hữu Cầu, phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0903571668

41.02.0029/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

Cấp ngày 31/8/2018

 

Bùi Thị Hồng Giang

1435/TP/ĐG-CCHN ngày 27/4/2016

Lý Ngọc Diệp

 

1

 

 

 

27

Công ty Đấu giá Hợp danh PGL

648/9 (Phòng 201) Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0907040316

41.02.0031/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

26/9/2018

16/7/2019

Trần Thanh Hải

1425/TP/ĐG-CCHN

Phạm Hùng

1296/TP/ĐG-CCHN

5

 

 

 

28

Công ty Đấu giá Hợp danh An Gia

25 (Tầng 2) Vũ Tông Phan, phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.6654.6123

41.02.0032/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

17/10/2018

 

Lê Trung Phát

902/TP/ĐG-CCHN

Đinh Xuân Hồng

772/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

29

Công ly Đấu giá Hợp danh Cửu Long

1034 Trường Sa, Phường 12, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 6264 6805

Fax: (028) 6264 6804

41.02.0033/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

19/10/2018

 

Nguyễn Phước Minh

181/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ngọc Châu

95/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

30

Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Nam

586 Cộng Hòa, Phường 13, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.6297.4559

41.02.0034/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

2/11/2018

 

Nguyễn Thanh Sơn

628/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Hải Hoàn, Cao Tuyết Lan

 

1

 

 

 

31

Công ty Đấu giá Hợp danh Trường Thịnh

số 46 Đường số 2 Cư xá Chu Văn An, Phường 26, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 62762586

41.02.0035/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

2/11/2018

3/5/2019

Bùi Xuân Bé

2153/TP/ĐG-CCHN

Cao Văn Bằng

 

3

 

 

 

32

Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

03 Lý Văn Phức, P Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 02838204858

Fax: 02838204858

Email: daugiavanthanhan@gmail.com

41.02.0036/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

07/11/2018

 

Nguyễn Hùng Chanh

88/TP/ĐG-CCHN

Đỗ Tuấn Anh

504/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

33

Công ty Đấu giá hợp danh Quang Minh

Phòng 802 Lầu 8, Cao ốc Vietnam Business Center, số 57-59 Hồ Tùng Mậu, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

41.02.0038/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

16/11/2018

21/8/2019

Nguyễn Xuân Tho

1273/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Thọ

 

2

 

 

 

34

Công ty Đấu giá hợp danh Hưng Bảo

Số 7 (tầng 3) Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

41.02.0039/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

29/11/2018

 

Lưu Bảo Toàn

1789/TP/ĐG-CCHN

Phạm Mộng Tiên

 

1

 

 

 

35

Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Anh

30 Đường 20, phường Bình An, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0907586868

41.02.0040/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

24/12/2018

 

Đoàn Thị Ngọc Hà

2018/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Đoàn Hữu Phúc, Nguyễn Đoàn Hữu Anh

 

1

 

 

 

36

Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành Công Sài Gòn

43/34 Đường HT27, Khu phố 6, phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0933916999

41.02.0041/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

31/1/2019

 

Lê Hà Văn

2190/TP/ĐG-CCHN

Ngô Ngọc Lung

1513/TP/ĐG-CCHN ngày 21/7/2016

3

 

 

 

37

Công ty Đấu giá hợp danh Á Châu

209 (lầu 2) Nguyễn Thị Nhỏ, Phường 9, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

41.02.0042/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

31/1/2019

 

Phạm Hoàng Khánh

2150/TP/ĐG-CCHN

Cao Thanh Sơn, Trần Minh Quân

 

2

 

 

 

38

Công ty Đấu giá hợp danh Ánh Dương Việt

10 Hoàng Diệu, Phường 10, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0966200239

41.02.0043/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

18/2/2019

 

Hoàng Xuân Đoàn

1056/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Minh Tuấn

 

1

 

 

 

39

Công ty Đấu giá hợp danh Ngọc Phú

P1 Tầng 4, Tòa nhà Winhome, 376 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0913449968

41.02.0044/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

7/3/2019

 

Nguyễn Ngọc Phú

1765/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Từ Ngọc Quí

 

1

 

 

 

40

Công ty Đấu giá hợp danh Miền Nam

Tầng 1 (trệt) và tầng 2, số 16B, lô thương mại và dịch vụ chung cư Petroland, phường Bình Trưng Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 02839225746

Fax: 02839225745

Email: daugiamn@gmail.com

41.02.0045/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

11/3/2019

 

Nguyễn Tiến Đạt

187/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Thanh Thu

2142/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

41

Công ty Đấu giá hợp danh An Tín Việt

225/15/5/8 Lê Văn Quới, Khu phố 2, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

41.02.0046/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

22/3/2019

 

Lê Văn An

1619/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

 

2

 

 

 

42

Công ty đấu giá hợp danh Nam Dương

216/7/9 Nguyễn Văn Công, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0911919335

41.02.0047/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

26/3/2019

 

Dương Đức Tâm

1642/TP/ĐG-CCHN

Trịnh Văn Nam

1873/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

43

Công ty Đấu giá hợp danh Đình Vàng

32/53/44 Ông Ích Khiêm, Phường 14, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

41.02.0049/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

23/4/2019

 

Huỳnh Văn Ngoãn

925/TP/ĐG-CCHN

Đỗ Thị Tám

 

1

 

 

 

44

Công ty đấu giá hợp danh VAMC

158 (Tầng 2) Điện Biên Phủ, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

41.02.0050/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

5/4/2019

Lần 1: 16/7/2019, lần 2: 02/8/2019, Iần 3: 26/8/2019

Nguyễn Trung Tín

1704/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Ngọc Dung

 

2

 

 

 

45

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Pháp

728-730 (lầu 7) Võ Văn Kiệt, Phường 01, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.38382507

Fax: 028.38383327

Email: Daugiavietphap@gmail.com

41.02.0051/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

5/11/2019

 

Nguyễn Đức Tâm

615/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Út Hết; Nguyễn Đăng Vũ

 

1

 

 

 

46

Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.22455120

Fax: 028.38123910

41.02.0052/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

16/5/2019

30/6/2020

Nguyễn Chí Hiếu

682/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Văn Thịnh, Lê Xuân Thắng

393/TP/ĐG-CCHN và 2083/TP/ĐG-CCHN

7

 

 

 

47

Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng

52 Trần Bình Trọng, Phường 5, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 02862946889

Email: toanthanh.daugia@gmail.com

41.02.0053/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

21/5/2019

 

Hồ Bình Minh

1374/TP/ĐG-CCHN

Trần Khánh Du

1419/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

48

Công ty Đấu giá hợp danh Đỉnh Tân

385D Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.3836.0829

Fax: 028.38360828

Email: bandaugiataisandinhtan@gmail.com

41.02.0055/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

6/7/2019

 

Nguyễn Duy Tùng

1669/TP/ĐG-CCHN

Phạm Văn Đề (ĐGV); Phạm Quang Luyện

1670/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

49

Công ty Đấu giá hợp danh Toàn cầu Group

65 Nguyễn Cư Trinh, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0898.76.96.86

41.02.0056/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

19/6/2019

 

Đào Xuân Thành

606/TP/ĐG-CCHN

Đoàn Thị Thu Hồng

1942/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

50

Công ty Đấu giá hợp danh Nam Giang

Phòng P204, tầng 2 Tòa nhà VietPhone Building - 2, số 21 Phan Kế Bính, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 028.39100057

Fax: 028.39104455

Email: info@daugianamgiang.vn

41.02.0057/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

19/6/2019

 

Nguyễn Văn Sĩ

728/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ngọc Hoàng

 

3

 

 

 

51

Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam Á

Phòng 301, Lầu 3, số 25K Phan Đăng Lưu, Phường 03, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0903750388

Email: thaocck13@gmail.com

41.02.0058/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

20/6/2019

 

Lê Thị Minh Thảo

727/TP/ĐG-CCHN

Vũ Thanh Tùng

 

1

 

 

 

52

Công ty Đấu giá hợp danh An Thịnh

81/29 Năm Châu, Phường 11, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 02862964880

Fax: 02862680322

Email: daugiaanthinh@gmail.com

41.02.0059/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

24/6/2019

 

Nguyễn Đức Trọng

695/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Tuyên

 

1

 

 

 

53

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Nam

20/6/16 Thanh Xuân 24, khu phố 7, Phường Thạnh Xuân, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 02838302565

Email: dgtsdainam@gmail.com

41.02.0060/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

25/6/2019

 

Nguyễn Thảo

1470/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Lịch

 

1

 

 

 

54

Công ty đấu giá hợp danh Thuận Tiến

230 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 08, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.38423378

Fax: 028.38423376

Email: daugjathuantien@gmail.com

41.02.0061/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

26/6/2019

 

Nguyễn Tiến

1504/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Thuận

 

1

 

 

 

55

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Công Toàn Cầu

152 Bùi Đình Túy, Phường 12, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

ĐT: 0914314404

Email: quylequoc@gmail.com

41.02.0062/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Lê Quốc Quý

1587/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Đông

 

2

 

 

 

56

Công ty Đấu giá Hợp danh Hoàn cầu VCB

Số 76 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

41.02.0063/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Nguyễn Chúc Vy

1579/TP/ĐG-CCHN ngày 04/11/2016

Trần Tấn Hoàng

 

2

 

 

 

57

Công ty Đấu giá hợp danh Xuyên Á

Lầu 9, Tòa nhà Viễn Đông, số 14 Phan Tôn, phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0908641174

Fax: 0862560000

Email: daugiaxuyena@gmail.com

41.02.0065/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Lê Hoàng Sơn

1244/TP/ĐG-CCHN

Lỗ Thị Ngọc Bích

 

3

 

 

 

58

Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu

Số 001 Cao ốc Thái An 2, số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hố Chí Minh

ĐT: 02839406853

Fax: 02839406853 - 02862561989

Email: daugiatoancau123@gmail.com

41.02.0067/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Hoàng Minh Toàn

1083/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Thanh Tâm

 

3

 

 

 

59

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Phượng Hoàng

Tầng 4, Tòa nhà Phương Nam, số 157 Võ Thị Sáu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. ĐT: 0903850304

41.01.0068/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Nguyễn Tài

1201/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

60

Công ty Đấu giá hợp danh Công Hữu

209/21B (Tầng 1) Tôn Thất Thuyết, Phường 03, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 02839435639

41.02.0069/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Lê Thị Thu Hiền

1021/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Trọng Lục

 

1

 

 

 

61

Công ty Đấu giá hợp danh Thành phố

1056 (Lầu 1) đường Ba Tháng Hai, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028 362640349

41.02.0070/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Phạm Xuân Sinh

1493/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thành Khuyên

1079/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

62

Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam

13C Nguyễn Văn Mai, Phường 8, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0906379292

41.02.0071/TP- ĐGTS-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Văn Thiện Mỹ

991/TP/ĐG-CCHN

Lê Ngọc Toan, Nguyễn Thị Mai Anh và Nguyễn Thị Nhi

 

1

 

 

 

63

Công ty Đấu giá hợp danh Mê Kông

76 (Phòng 3.1 Lầu 3) Cách Mạng Tháng 8, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: longgiangmekhong@gmail.com

41.02.0Q74/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

30/7/2019

 

Phạm Hoàng Hải

683/TP/ĐG-CCHN

Phạm Thị Hoàng Diễm

 

1

 

 

 

64

Công ty Đấn giá hợp danh ĐNT Miền Nam

5/10/1 Đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0901818877

41.02.0075/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

16/8/2019

 

Đào Ngọc Tuấn

101/TP/ĐG-CCHN ngày 13/4/2011

Nguyễn Thị Kim Loan

 

1

 

 

 

65

Công ty Đấu giá hợp danh Sài Gòn Hoàng Phát

457/30 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh ĐT: 02822538345

41.02.0076/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

18/9/2019

 

Hoàng Huy Công

766/TP/ĐG-CCHN ngày 12/06/2013

Phạm Đạt Thường Nhiên

1396/TP/ĐG-CCHN ngày 18/3/2016

2

 

 

 

66

Công ty Đấu giá hợp danh Sen Việt

36 Đặng Tất, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.2245512

41.02.0077/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

10/1/2019

 

Chu Minh Đức

688/TP/ĐG-CCHN

Bùi Phương Duy

 

1

 

 

 

67

Công ty đấu giá hợp danh Nhật Việt

141 (Tầng 1) Nguyn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0939.456.968

41.02.0078/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

04/11/2019

 

Vũ Văn Trung

1196/TP/ĐG-CCHN

Vũ Anh Cường, Lê Thị Thủy Nga, Ngô Trần Thúy Vân

 

1

 

 

 

68

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Nhà ở số 35, Khu nhà ở Phân khu số 18A Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0939843286

41.04.0064/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

7/1/2019

 

Đỗ Thị Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHN ngày 08/9/2016

 

 

 

 

 

 

69

Chi nhánh Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

32/2 Mai Xuân Thưởng, phường 11, quận Bình Thạnh

41.03.0025/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

18/7/2018

 

Trương Thái Tú Lam

1248/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

70

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Sao Việt

215B37 (Tầng trệt) Nguyễn Văn Hưng, phường Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 028.6270.4858

41.04.0054/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

6/3/2019

22/7/2020

Trần Trung Nguyên

1525/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

71

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam

6/5 Phạm Văn Hai, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 62612072

41.04.0022/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

27/6/2018

 

Đinh Đăng Dung

121/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

72

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Tài Đức TPP

109/5, Trần Quốc Ton, Phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0942051679

41.04.0009/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

23/11/2017

 

Phạm Huy Đức

1199/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

73

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Hà Thành

170 (lầu 4) Bùi Thị Xuân, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 22002297

41.04.0027/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

13/8/2018

Lần 1: 11/12/2018, lần 2: 29/5/2019, cấp lại ngày 24/7/2019

Nguyễn Thị Phương Thảo

2191/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

74

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Goldsun

31 (Tầng 2) Đô Đốc Thủ, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

41.02.0030/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

18/9/2018

25/7/2019

Phạm Thị Thu Hoài

1339/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

75

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô

214/66/6 (tầng 1) Nguyễn Oanh, Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0938002017

41.04.0048/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

12/4/2019

 

Nguyễn Nam Thắng

2044/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

76

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thành An

Tầng trệt Block B, số 348 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0971318484

Email: daugiavanthanhan@gmail.com

41.04.0066/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

7/5/2019

 

Nguyễn Xuân Lộc

1446/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

77

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam

108 Hoa Cúc, Phường 7, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 02835174055

Fax: 02835174054

41.04.0072/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

7/11/2019

 

Tô Đình Sang

301/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

78

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Nam Việt

Số 441G4 Phan Văn Trị, Phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

ĐT: 0963200009

41.04.0073/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

7/11/2019

 

Nguyễn Quốc Khanh

234/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

79

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn

1/6 (tầng 1), đường 2 Cư xá Chu Văn An, Phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

41.04.0082/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

18/12/2019

 

Trần Văn Long

1559/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

80

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Kim Trọng Hùng

360(tầng 3), đường Lạc Long Quân, Phường 5, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

41.04.0090/TP-ĐGTS-ĐKHĐ

2/7/2020

 

Nguyễn Cao Hùng

1550/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

32

Khánh Hòa

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa

Số 77, đường 23/10, Phương Sơn, Nha Trang, Khánh Hòa

1749/QĐ-UB

31/10/2000

19/6/2018

Nguyễn Bích Phượng

547/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Thiên Long

Số 611 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hòa

01/TP-ĐKHĐ

02/01/2018

11/1/2019

Nguyễn Thị Bích Thủy

1583/TP/ĐG-CCHN

Lê Thị Thanh Vân

1995/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trung Nam

Lô 70 LK7 - 5, đường số 67 Khu đô thị Mỹ Gia An Khánh, Vĩnh Thái, Nha Trang, Khánh Hòa

05/TP-ĐKHĐ

30/8/2019

 

Trần Thị Kim Thủy

943/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sài Thành

Số 15C (Lầu 1), Nguyễn Trung Trực, Tân Lập, Nha Trang, Khánh Hòa

02/TP-ĐKHĐ

23/4/2019

 

Hồ Hoàng Nam

972/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Số 34 Trần Phú, Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang, tỉnh khánh Hòa

ĐT: 0906336688

03/TP-ĐKHĐ

6/3/2019

8/5/2020

Phạm Ngọc Huy

99/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Đô

Chi Lăng, Phước Tân, Nha Trang, Khánh Hòa

04/TP-ĐKHĐ

25/4/2019

 

Nguyễn Nam Thắng

2044/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Số 4 (tầng 2) Bùi Thi Xuân, Phước Tiến, Nha Trang, Khánh Hòa

06/TP-ĐKHĐ

25/5/2020

 

Phạm Bảo Toàn

2019/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

33

Kiên Giang

1

Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Kiên Giang

Số 16 Ngô Quyền, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 02973.816.344

87/2003/QĐ-UB

9/4/2003

4/2/2018

Phạm Văn Cường

179/TP/ĐG-CCHN

Trần Hồng Thắm

2137/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

2

Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Phú

Số 424 Lâm Quang Ky, khu phố 5, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. ĐT: 0918576061.

02/TP-ĐKHĐ

22/02/2019

 

Lâm Ngọc Thắng

238/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Công ty Đấu giá hợp danh Đồng Tiến Phát

Số E2-30 đường 11D, khu Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. ĐT: 0918675354

03/TP-ĐKHĐ

4/10/2019

29/7/2019

Trương Hồng Sơn

1945/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Yến Nhi

1687/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Công ty Đấu giá hợp danh Kiên Giang

Số 06 Mậu Thân, phường Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Fax: 02973.920347

ĐT: 02973.920497

Q4/TP-ĐKHĐ

5/7/2019

 

Nguyễn Quốc Thanh

198/TP/ĐG-CCHN

La Hải Bằng

199/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Công ty Đấu giá hợp danh VINA

Số L8-04 Trần Quang Khải, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 02976.607960

05/TP-ĐKHĐ

5/7/2019

 

Trương Văn Sơn

240/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Công ty Đấu giá hợp danh Thái Anh

Số 156 Lâm Quang Ky, phường Vĩnh Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. ĐT: 0918.799479

07/TP-ĐKHĐ

18/6/2019

 

Đặng Thái Anh

239/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hữu Trạng

725/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Dũng Trung Nam

Số 15 căn 5, đường 3-2, khu đô thị Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 0918 584898.

01/TP-ĐKHĐ

30/01/2019

 

Vũ Đinh Dũng

500/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Khu phố B, thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang.

ĐT: 0939843286.

06/TP-ĐKHĐ

29/5/2019

 

Đỗ Thị Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh Sông Hậu

Lô L3-36 đường 11B, KĐT Phú Cường, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

ĐT: 0913.820822

08/TP-ĐKHĐ

7/12/2019

 

Trần Văn Hoài

310/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

34

Kon Tum

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Kon Tum

Số 211 Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

60/QĐ-UBND

3/6/1998

2/7/2018

Đinh Xuân Thủy

221/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Gia Lai Kon Tum

Số 444 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

ĐT: 02603.850.789

Email: daugiahd.glkt@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

01/9/2017

 

Nguyễn Ngọc Phong

1601/TP/ĐG-CCHN

Lâm Thanh Hương

1935/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Anh Khoa Kon Tum

Số 52 Ngô Đức Kế, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

ĐT: 0898435083

Email: daugiaanhkhoakt@gmail.com

13/TP-ĐKHĐ

22/10/2019

 

Phan Thị Ngân Châu

2146/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Dương Châu - Land

Số 230 Bà Triệu, phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum

05/TP-ĐKHĐ

17/6/2019

 

Dương Ngọc Vương

456/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Tây Nguyên Kon Tum

Số 40 Bùi Xuân Phái, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

ĐT: 02603.934555

02/TP-ĐKHĐ

26/3/2018

 

Phạm Tuân

2121/TP/ĐG-CCHN

Lê Văn Kiền

 

3

 

 

 

6

Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín

Số 288 Trần Hưng Đạo, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum ĐT: 0945.928.499

04/TP-ĐKHĐ

26/4/2019

 

Đào Tuấn Linh

2126/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh ITA việt Nam

Số 593 Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

ĐT: 0915.328.239

05/TP-ĐKHĐ

6/5/2019

 

Nguyễn Tuấn Duy

2039/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

35

Lai Châu

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lai Châu

Tầng 4, tòa nhà số 1, hợp khối các đơn vị sự nghiệp tỉnh, phường Đông Phong, Tp Lai Châu, tỉnh Lai Châu

ĐT: 02133876858

828/QĐ-UBND

30/6/2009

 

Đỗ Khác Tiến

70/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

36

Lạng Sơn

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lạng Sơn

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã Tượng phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

825/QĐ-UBND và 578/QĐ-UBND

23/6/2006

30/3/2018

Sầm Thị Hoa

1641/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc

Số 275 đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

01/TP-ĐKHĐ

13/02/2018

22/02/2019

Lê Văn Ngọc

2064/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Hưng

Số 33 Trần Đăng Ninh, khối 1, Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

ĐT: 0911303266

02/TP-ĐKHĐ

10/6/2020

 

Nguyễn Thị Thu Hằng

631/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Đông Đô

Đường số 7, KĐT Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0939843286

236/TP-ĐKHĐ

9/12/2019

15/5/2020

Lê Thị Xuyên

777/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

37

Lào Cai

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

Tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0214.3822.867

Email: trungtamdgts-stp@laocai.gov.vn

293/1998/QĐ-  UBND và 1749/2018/QĐ-UBND

6/11/1998

18/5/2018

Phạm Ngọc Nghĩa

538/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Hòa Bình

SN 048, đường Quy Hóa, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0214.3843.683

06/TP-ĐKHĐ

16/5/2019

12/12/2019

Nguyễn Thị Hòa

352/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Đoạt

560/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

3

Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Giang

SN 087, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0917 766 926

Email: daugiahonggiang@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

18/6/2018

 

Nguyễn Văn Đồng

1477/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Trung

1557/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình

SN16A, Tổ 6, đường Cù Chính Lan, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0913 031 487

Email: daugiahasonbinh@gmail.com.

07/TP-ĐKHĐ

24/5/2019

 

Phạm Duy Hà

1187/TP/ĐG-CCHC

Đỗ Văn Mạnh

 

1

 

 

 

5

Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Lào Cai

SN11 đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0987627999

11/TP-ĐKHĐ

23/3/2020

 

Nguyễn Văn Công

1536/TP/ĐG-CCHC

Nguyễn Văn Hùng

 

1

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc Gia GROUR

SN C2-05, đường Soi Tiền, phường Kim Tân, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0969.941.189

01/TP-ĐKHĐ

26/3/2018

 

Trần Cẩm Thạch

746/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty Đu giá Hợp danh Tây Đô

SN 052, phố Dã Tượng, tổ 13, phường Phố Mới, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0837432555

Email: daugiataydolaocai@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

10/4/2018

8/4/2019

Nguyễn Duy Hưng

1578/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty Đấu giá hợp danh OCD An Thuận Phát

Số nhà 054, đường Lê Đại Hành, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai; ĐT 090.494.8089

08/TP-ĐKHĐ

9/9/2019

 

Nguyễn Đức Vinh

1328/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Gia

Số nhà 05 đường F2 khu đô thị Phú Gia, Tổ 20, phường Bắc Cuông, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

ĐT: 0906336628

09/TP-ĐKHĐ

14/10/2019

 

Hà Huy Ngọc

753/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

10

Chi nhánh công ty đấu giá hợp danh Việt Linh

Số nhà 16 đường Đinh Bộ Lĩnh, thôn Hồng Sơn, xã Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

10/TP-ĐKHĐ

12/10/2019

 

Đỗ Anh Tuấn

751/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

38

Lâm Đồng

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

52 Phan Đình Phùng, Phường 01, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 0633.820.282

Fax: 0633 820282

Email: daugialamdong@yahoo.com.vn

1316/QĐ/UB-TC

4/9/1997

24/10/2017

Dương Văn Tám

64/TP/ĐG-CCHN

 

 

7

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Đa Phương

Số 591 Quốc lộ 20, thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 02633.649.739

04/TP-ĐKHĐ

25/11/2010

23/7/2018

Phạm Thị Thùy

546/TP/ĐG-CCHN

Phạm Tiến Lâm

2123/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Đoàn Bảo An

43/44/Trần Phú, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 0919.198.988

02/TP-ĐKHĐ

4/10/2017

22/4/2019

Lê Đăng Minh Hồng

1639/TP/ĐG-CCHN

Đoàn Xuân Đức

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Minh Trí

111 Nguyễn Văn Trỗi, phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 0979.060.697

01/TP-ĐKHĐ

7/7/2017

 

Nguyễn Đăng Trí

1734/TP/ĐG-CCHN

Lê Công Bằng

1512/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh SLC Bảo Lộc

91/23 Hà Giang, Phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 02633.711.357

Fax: 02633.864.014

03/TP-ĐKHĐ

11/5/2012

24/12/2018

Đỗ Hữu Sủy

1914/TP/ĐG-CCHN

1. Đỗ Hoàng Luân

2. Vũ Văn Chức

974/TP/ĐG-CCHN

2155/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

6

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Lập

Số 33/39/6 Đường 1-5, Phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 02633.986.126

Email: thelang623@yahoo.com

05/TP-ĐKHĐ

22/10/2014

14/6/2019

Phan Hồng Ái

875/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Chi nhánh Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng

31 Lê Hồng Phong, phường 1, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đong

1661/QĐ-UBND

4/8/2015

11/1/2018

Bùi Văn Tuân

511/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

8

Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tư nhân Phúc Tín

52 Thông Thiên Học, Phường 2, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

ĐT: 0945.928.499

01/TP-ĐKHĐ

27/3/2019

 

Đào Tuấn Linh

2126/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

39

Long An

1

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Á Châu

Số 7, đường Phạm Thị Đu, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0906.300.096

Email: quyencg@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

04/4/2018

9/7/2020

Nguyễn Nhân Quyền

2187/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Đông Á

Số 165, Quốc lộ 1A, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0932.495.146

Email: dongadaugia@gmail.com

07/TP-ĐKHĐ

13/5/2019

 

Nguyễn Hoàng Vũ

1076/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Doanh nghiệp đu giá tư nhân Đức Hòa

33/1 Ô6, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An

ĐT: 0902.487.538

01/TP-ĐKHĐ

11/1/2018

 

Thân Trung Đại

774/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

4

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Long An

Số 47, đường Châu Văn Giác, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0907.148.393

Email: daugialongan@gmail.com

06/TP-ĐKHĐ

13/5/2019

 

Tống Văn Dũng

708/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Miền Nam

Số 154 Hùng Vương, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0272.357.0568

Email: daugia.mnas@gmail.com

08/TP-ĐKHĐ

27/5/2019

 

Trần Thị Kiều Chi

719/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

6

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân An

IX/4, đường Trần Trung Tam, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0128.556.4592

Email: congtytanan.la@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

11/7/2018

 

Trần Công Lý

294/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

7

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thắng Lợi

Số 151 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0909.260.696

Email: thaidgla@yahoo.com.vn

03/TP-ĐKHĐ

16/4/2018

 

Nguyễn Hữu Thại

293/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

8

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Tâm

49/12 Lê Anh Xuân, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0949.440.468

Email: khanhhala67@gmail.com

05/TP-ĐKHĐ

14/9/2018

 

Võ Thị Kim Hà

418/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam

Số 181, Quốc lộ 1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0966.607.744

Email: trungnguyen762005@yahoo.com

10/TP-ĐKHĐ

20/6/2019

 

Nguyễn Thành Trung

295/TP/ĐG-CCHN

Phạm Kim Hai

 

1

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh Tiên Phong

Số 276, Quốc lộ 62, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0272.3581.359

Email: daugiatienphong@gmail.com

09/TP-ĐKHĐ

4/6/2019

 

Đặng Thị Thu Thủy

929/TP/ĐG-CCHN

Huỳnh Minh Tuấn

 

2

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

188 Hùng Vương, phường 6, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0979770079/0933202985

01/TP-ĐKHĐ

26/11/2018

 

Nguyễn Duy Khánh

1283/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

12

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Phát

153 Huỳnh Văn Đảnh, phường 3, thành phố Tân An, tỉnh Long An

02/TP-ĐKHĐ

22/8/2019

 

Phan Thanh Phi

1251/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

13

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Đường số 7, KĐT Lợi Bình Nhơn, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT: 0939843286

03/TP-ĐKHĐ

16/9/2019

22/8/2019

Đỗ Thi Thanh Hằng

1258/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

40

Nam Định

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định

169 Mạc Thị Bưởi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

ĐT: 0912334155/0228.3836.335

1455/QĐ-UBND

17/11/1997

 

Lê Anh Tuấn

162/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Xuân Trưởng

Tổ 18 thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định

ĐT: 0913294715

Email: thongtin@daugiaxuantruong.com

02/TP-ĐKHĐ

17/10/2017

30/11/2018

Lê Huy Thông

2040/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hải Ưu

2167/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thắng Lợi

Tầng 2, số nhà 6 Phạm Đình Kính, phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

ĐT: 0912181766

06/TP-ĐKHĐ

24/10/2019

 

Trần Văn Thi

1100/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đỉnh Tân

Tầng 1, số nhà 24 đường Song Hào, phường Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

07/TP-ĐKHĐ

16/12/2019

 

Phạm Văn Đề

1670/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

41

Nghệ An

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nghệ An

Số 2 đường Trần Huy Liệu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0915 228 868

4920/QĐ.UB

30/10/1997

 

Nguyễn Ngọc Minh

955/TP/ĐG-CCHN

 

 

5

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh tài sản Việt

Số 5, D1, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 02388 605 869

Số 19/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Hồ Thị Thủy

1778/TP/ĐG-CCHN

Phạm Văn Hào

 

3

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Phú Quý

Số 7 ngách 2 ngõ 122 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 02383 545 589

Số 16/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Trần Đình Sáu

233/TP/ĐG-CCHN

Trần Danh Quý

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Phúc An

Quốc lộ 1A, xóm 3, xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0938 089 871

Số 18/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Phan Hữu Phúc

820/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Giang

 

1

 

 

 

5

Công ty Đấu giá Hợp danh Thành Công Nghệ An

Nhà liền kề số 24, khu Tân Phú, Đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912 287 047

Số 12/TP-ĐKHĐ

10/6/2019

 

Lê Thị Thu Thủy

1209/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hữu Liêm

1207/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Thành Vinh

Số 9A, đường Nguyễn Trãi, phường Quản Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 02383 836633

Số 13/TP-ĐKHĐ

19/6/2019

 

Nguyễn Vinh Diện

598/TP/ĐG-CCHN

Chu Thị Kiến

 

2

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Quốc Tế - lPA

Tầng 2, tòa nhà 157, đường Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919 191 889

Số 15/TP-ĐKHĐ

24/6/2019

 

Nguyễn Quốc Khánh

1364/TP/ĐG-CCHN

Lê Thị Thùy Dung

 

6

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Nam Hưng

Số 68c, đường Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 02383 686 568

Số 09/TP-ĐKHĐ

22/1/2019

 

Dương Hữu Dung

1141/TP/ĐG-CCHN

Phan Thị Sự

 

1

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh ASEAN

Tầng 01, chung cư Lũng Lô, đường Hồ Xuân Hương, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238 6253189

Số 17/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Nguyễn Tất Thắng

1494/TP/ĐG-CCHN

Hồ Văn Huệ và Nguyễn Xuân Hưởng

 

3

 

 

 

10

Công ty đấu giá hợp danh Xuân Diệu

Xóm Đông Hồng, xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0966 133 682

Số 14/TP-ĐKHĐ

24/6/2019

 

Đường Trung Thành

1565/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Phi Giáp và Nguyễn Võ Tuyên

 

1

 

 

 

11

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Thái Toàn Phương

Khối 10, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948 403 868

Số Q8/TP-ĐKHĐ

6/9/2018

 

Nguyễn Thái Dũng

1556/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

12

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân An Mạnh

Khối 5 phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916 659 568

Số 20/TP-ĐKHĐ

28/6/2019

 

Nguyễn Thị Thư

1555/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

13

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

Tầng 2, nhà số 08 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 02388 902 933

Số 01/TP-ĐKHĐ

4/12/2017

10/12/2018

Nguyễn Thị Oanh

1884/TP/ĐG-CCHN

Bùi Xuân Hoài; Nguyễn Văn Kha và Nguyễn Văn Hiểu

845/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

14

Công ty đấu giá hợp danh Quang Công Minh

Khối Thịnh Mỹ, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

ĐT: 0984 810 328

Số 02/TP-ĐKHĐ

29/12/2017

 

Ngô Đinh Quang

1363/TP/ĐG-CCHN

Trần Trung Hiếu

 

1

 

 

 

15

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Thịnh

Số 84, đường Nguyễn Sỹ Sách, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912 583 117

Số 11/TP-ĐKHĐ

16/5/2019

 

Hoàng Văn Dào

1753/TP/ĐG-CCHN

Võ Văn Đăng và Phan Thanh Chung

 

1

 

 

 

16

Công ty đấu giá hợp danh Nghệ Tĩnh

Km số 03, đường Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238 3686556

Số 05/TP-ĐKHĐ

7/3/2018

22/7/2019

Thái Sỹ Oai

1343/TP/ĐG-CCHN

Bùi Xuân Hiệp và Nguyễn Thị Thương

 

2

 

 

 

17

Công ty đấu giá hợp danh Hoàng Long

Số 01, ngõ 120, đường Lý Tự Trọng, khối 14 phường Hà Huy Tập thành phố Vinh tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913 090 749

Số 04/TP-ĐKHĐ

8/3/2018

 

Nguyễn Thăng Long

838/TP/ĐG-CCHN

Phan Thị Phương Thảo

 

3

 

 

 

18

Công ty đấu giá hợp danh Thịnh Phát

Xóm Tân Xuân, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977794608

Số 07/TP-ĐKHĐ

18/4/2018

1/8/2019

Nông Thi Ngọc

1334/TP/ĐG-CCHN

1. Nông Thị Ngọc

2. Nguyễn Thị Huyền

 

1

 

 

 

19

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nghệ An

Khối 1, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949 422 182

Số 10/TP-ĐKHĐ

4/3/2019

 

Phạm Thành Công

1665/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ngọc Lan và Hoàng Thị Viên

 

1

 

 

 

20

Công ty đấu giá hợp danh Quang Minh

Tầng 4, tòa nhà Trung Anh, km 2, đại lộ Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987 847 724

Số 21/TP-ĐKHĐ

12/8/2019

 

Phạm Thị Thúy Ngân

889/TP/ĐG-CCHN

Phạm Thị Giang

 

1

 

42

Ninh Bình

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Bình

Số 19, đường Tràng An, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 02293.896.908

305/QĐ-UBND

01/12/2005

07/02/2018

Lã Khắc Khánh

492/TP/ĐG-CCHN

 

 

6

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Ninh Bình

Số 150 đường Lê Thái Tổ, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0229.3888.128

02/TP-ĐKHĐ

28/11/2017

Lần 1: 01/10/2018 Lần 2: 11/9/2019

Đặng Văn Dư

235/TP/ĐG-CCHN

Đặng Gia Cường

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Hà Nam Ninh

Số 02, đường Chiến Thắng, phố 3, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0229.3888.968

01/TP-ĐKHĐ

07/9/2017

12/3/2019

Ngô Cao Chiếm

201/TP/ĐG-CCHN

Lê Chí Vinh và Phạm Hồng Điệp

1909/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Công ty hợp danh đấu giá tài sản Tuấn Linh

Số nhà 29/40, đường Lê Thái Tổ, phố Tân Thịnh, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0229.3892.333

Email: daugiataisantuanlinh@gmail.com

05/TP-ĐKHĐ

09/4/2018

 

Phạm Văn Chinh

749/TP/ĐG-CCHN

Bùi Thị Tuyết và Đoàn Thị Thảo

 

1

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Công Thương

Số 42, đường 27/7, phố Ngọc Hà, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 0912.418.822

Email: thocv.iac@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

30/11/2017

06/6/2019

Chử Thu Hương

2175/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Thị Chinh

 

2

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Thuận An

Số 65, phố Phúc Hưng, đường Nam Thành, phường Phúc Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình

ĐT: 094.899.9363

Email: thuanan.dgts@gmail.com

06/TP-ĐKHĐ

11/9/2019

 

Nguyễn Tứ Hiếu

1375/TP/ĐG-CCHN

Đinh Anh Phong

 

1

 

43

Ninh Thuận

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận

Số 94 đường 16/4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

 

 

 

Lê Văn Nghiêm Thiện

611/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước

Lô TM11-10, khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), Mỹ Bình, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

01/TP-ĐKHĐ

10/6/2017

 

Phạm Văn Phước

1310/TP/ĐG-CCHN

 

 

4

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Hải Đăng

Số 09 Tô Hiệu, phường Kim Dinh, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

02/TP-ĐKHĐ

10/10/2017

 

Hồ Đăng Thất

519/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

44

Phú Thọ

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ

Số 408 đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân dân, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3844209

1843/QĐ-UB

20/11/1997

27/02/1998

19/06/2018

Đỗ Thị Kiên Tâm

 

 

 

3

 

 

 

2

Công ty Đấu giá hợp danh Anh Minh

Số nhà 1512, Đại lộ Hùng Vương, Phường Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3818999

Email: Anhminhlaw.corp@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

1/9/2018

20/09/2018

Đỗ Thanh Hương

1590/TP/ĐG-CCHN

Trần Ngọc Long

Trần Duy Đông

 

2

 

 

 

3

Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Quang Minh

Số 187, tổ 8, Phố Tân thành, Phường Tân dân, Thành phố Việt trì, Tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0210.3853838

03/TP-ĐKHĐ

24/07/2017

8/10/2017

Nguyễn Thụy Linh

794/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Thùy

 

3

 

 

 

4

Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ

Số 36, tổ 16C, Phường Gia Cầm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3842215

Email: so36kimdong@gmail.com

05/TP-ĐKHĐ

8/3/2018

 

Phạm Thu Phương

1142/TP/ĐG-CCHN

Bùi Duy Nam

 

2

 

 

 

5

Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia Group

Số 1 ngõ 3449 đường Hùng Vương, Phường Vân Phú, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.6266699

Email: daugiagroup@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

2/6/2018

 

Trần Ngọc Sơn

2092/TP-ĐG-CCHN

Nguyễn Đình Khải

 

4

 

 

 

6

Công ty Đấu giá hợp danh Thành Long

Ngõ 306, đường Trần phú, Khu 3, Phường Dữu lâu, Thành phố Việt trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0982 131 275

Email: Giong.ctk4.pk@gmaiI.com

06/TP-ĐKHĐ

24/06/2019

 

Dương Hồng Giong

1074/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Thịnh

 

1

 

 

 

7

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam

Khu đô thị mới đường Hòa Phong kéo dài, Phường Dữu lâu, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

ĐT: 0919684056

Email: tuvandauthaumpt@gmail.com

07/TP-ĐKHĐ

27/06/2019

 

Nguyễn Công Dũng

819/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Tuyết và Trần Hải Long

585/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

8

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh

Số nhà 2412, đường Hùng Vương, Phường Vân Cơ, Thành phố Việt trì, Tỉnh Phú Thọ

ĐT: 0210.3898179

Fax: 0210.3898379

02/TP/ĐKHĐ

12/1/2017

 

Nguyễn Việt Long

1626/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Khánh Việt

1772/TP-ĐG-CCHN

3

 

 

 

9

Công ty đấu giá hợp danh Quang Chung

Số 07 đường Châu Phong kéo dài, khu 17, phường Gia Cm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

08/TP-ĐKHĐ

5/11/2019

 

Phan Thị Ngọc Mai

2084/TP/ĐG-CCHN

Đặng Tiến Đạt

 

1

 

45

Phú Yên

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Số 68 Lê Duẩn, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0915419299

Email: phuyentrungtambandaugia@gmail.com

526/1998/QĐ- UBND

26/3/1998

 

Nguyễn Thị Thu Duyên

164/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt

Số 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0253828399

Email: daugiatriviet@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

23/10/2018

 

Đoàn Cửu Việt

864/TP/ĐG-CCHN

Phan Thanh Tùng

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Việt Tín

Số 451 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 02573848979

Email: daugiaviettin@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

24/6/2019

 

Phạm Thi Mỹ Lê

2131/TP/ĐG-CCHN

Lê Hoàng Bội

 

3

 

 

 

4

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Trung Việt

Số 09 Võ Thị Sáu, Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0905557388

Email: xuanyenhavy@yahoo.com.vn

04/TP-ĐKHĐ

26/6/2019

 

Lê Hữu Hà

540/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

5

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Tân Sông Cầu

Quốc lộ 1A, KP Phước Lý, Xuân Yên, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0905557385

05/TP-ĐKHĐ

26/6/20219

 

Trần Thanh Trung

227/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Tín Phát

Số 76 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

09/TP-ĐKHĐ

9/11/2019

 

Nguyễn Thị Nhàn

1797/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Kim Sơn

 

2

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Rồng Vàng

Số 176 Nguyễn Huệ, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0945928499

11/TP-ĐKHĐ

22/11/2019

 

Nguyễn Hương Quê

1819/TP/ĐG-CCHN

Lê Ngọc Hiếu

 

2

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sài Thành

Số 06L Nguyễn Huệ, Phường 3, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0938017227

01/TP-ĐKHĐ

4/11/2018

 

Hồ Hoàng Nam

970/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Bình Phú

Số 371 Nguyễn Huệ, Phường 5, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 02573811381

06/TP-ĐKHĐ

22/8/2019

 

Đào Đức Thọ

726/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

10

Chi nhánh Doanh nghiệp tư nhân Phúc Tín

Số 366 Hùng Vương, Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0945928499

07/TP-ĐKHĐ

22/8/2019

 

Đào Tuấn Linh

2126/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

46

Quảng Bình

1

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

52 Nguyễn Hữu Cảnh, p. Hải Đình, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 0232.3825789/0232.3856585/0965954333

Email: sonpl.stp@quangbinh.gov.vn

60/2002/QĐ-UBND

9/5/2002

9/5/2017

Phạm Lê Sơn

1833/TP/ĐG-CCHN

 

 

8

 

 

 

2

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Ngọc Thỏa

Thôn Vân Đông, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 0942450909

02/TP-ĐKHĐ

5/3/2018

 

Cao Ngọc Thỏa

399/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

3

Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ

19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 0969663579

Email: daugiabactrungbo@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

11/5/2018

26/12/2018

Nguyễn Hồ Quyết

1929/TP/ĐG-CCHN

Lê Ngọc Tân

 

1

 

 

 

4

Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà

355 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 0232.3896333/0888664678

Email: daugiatruongha@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

28/02/2018

 

Hà Thị Lũy

1388/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Viết Mạch

 

3

 

 

 

5

Công ty Đấu giá hợp danh Vĩnh Thành

TDP1, P. Nam Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

ĐT: 0232.3844842/0912001486

Email: duongdgqb@gmaiI.com

04/TP-ĐKHĐ

28/8/2019

 

Trần Thanh Dương

1949/TP/ĐG-CCHN

Cao Văn Tiến

 

1

 

47

Quảng Nam

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Nam

Số 06 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

1461/1998/QĐ-UB

8/11/1998

17/7/2018

Phan Văn Cường

57/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Hòa Thuận

Số 39 Lý Thường Kiệt, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

795/TP-ĐKHĐ

18/9/2017

 

Phan Thị Bích Thuận

58/TP/ĐG-CCHN

Phan Quốc Hòa

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

Số 150 Trưng Nữ Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

116/TP-ĐKKD

07/3/2018

 

Khúc Thị Liên

1779/TP/ĐG-CCHN

Phan Phú Vương

1965/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh QAC

01 Trần Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

719/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Lê Văn Vũ

1967/TP/ĐG-CCHN

Lê Thị Thùy Tâm

 

2

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Quảng Việt

Số 102 Nguyễn Văn Trỗi, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

205/TP-ĐKHĐ

26/02/2019

 

Nguyễn Văn Sơn

69/TP/ĐG-CCHN

Phan Đinh Thuận

2077/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Quảng Nam

Số 27 Nguyên Hồng, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

79/TP-ĐKHĐ

01/02/2018

 

Trương Văn Vỵ

532/TP/ĐG-CCHN

Trần Trọng Nghĩa

 

2

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam

Số 88, Trương Chi Cương, phường Hòa Thuận, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

411/TP-ĐKHĐ

12/02/2018

04/5/2019

Lê Hữu Ngọc

1285/TP/ĐG-CCHN

Trần Thị Thúy Hằng

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Toàn Cầu

Số 30A Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

751/TP-ĐKHĐ

04/7/2019

 

Trần Đình Kiên

784/TP/ĐG-CCHN

Đặng Thị Hồng Vân

 

1

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Fasipan Việt Nam

Khối 2 (nay là khối Ngọc Thành), phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

1570/TP-ĐKHĐ

27/9/2019

 

Thái Văn Hạnh

1913/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Trường Sơn

Số 42 Hồ Xuân Hương, Khối 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

1795/TP-ĐKHĐ

18/10/2019

 

Trần Văn Long

1559/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

48

Quảng Ngãi

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Đường Nguyễn Thiệu, Tổ 11, phường Nghĩa Chánh, TP Quảng Ngãi

ĐT: 0255.3828925

Fax: 0255.3828925

142/1999/QĐ-UB và 1856/QĐ-UBND

29/7/1999

10/9/2017

Võ Tấn Lựu

296/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ngãi

Tổ 8, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

ĐT: 0916 231177

02/TP-ĐKHĐ

11/8/2017

 

Phạm Văn Thanh

1878/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Tấn Khoa

1694/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Phát Đạt

310 Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi

ĐT: 0965663117

03/TP-ĐKHĐ

12/7/2018

06/6/2019 và 26/8/2019

Lê Ngọc Hoài Văn

741/TP/ĐG-CCHN

Phạm Phi

153/TP/ĐG-CCHN

2

 

49

Quảng Ninh

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ninh

Tầng 5, trụ sở Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Ninh, P. Hồng Hà, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

ĐT: 0332488899; Email: nguyenthixuanstp@quangninh.gov.vn

47/QĐ-UBND

08/01/2007

7/12/2017

Nguyễn Thị Xuân

205/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vũ Anh

Phố Văn Lang, tổ 5, khu 3, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0203.3659.915

Fax: 0203.3518.567

01/TP-ĐKHD

05/01/2018

 

Vũ Quang Ninh

461/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh AUC Việt Nam

Số nhà 20, ngõ 2, phố Hải Lộc, tổ 3, khu 6C, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0961.926.188

02/TP-ĐKHĐ

25/5/2018

31/5/2019

Đặng Hồng Phương

1167/TP/ĐG-CCHN

Trần Quang Khải; Đoàn Tất Thành và Nguyễn Tuấn Huy

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Đông Bắc Nam

Khu 2, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0912.773.118

03/TP-ĐKHĐ

05/7/2018

 

Phạm Văn Lợi

837/TP/ĐG-CCHN

Bùi Việt Hùng

836/TP/ĐG-CCHN

3

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Gia Vũ

Số 60 đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0902.089.188

Website: daugiagiavu@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

12/10/2018

 

Vũ Hữu Quý

1166/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Tươi và Nguyễn Thị Hoa

 

2

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Quảng Ninh

Số 26 Phố Văn Lang, phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0203.381.6731

Fax: 0203.381.6731

Email: daugiaquangninh@gmail.com

Website: www.daugiaquangninh.com.vn

07/TP-ĐKHĐ

22/5/2019

 

Trần Thị Ngọc

1111/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Huy Đông

1330/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

7

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Phúc

152 Nguyễn Đức Cảnh, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0963.946.758

Email: mainguyen.pec02hd@gmail.com

08/TP-ĐKHĐ

01/7/2019

 

Nguyễn Thị Mai

1636/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Văn Sơn

 

1

 

 

 

8

Công ty đấu giá hợp danh Hạ Long

Tầng 3, số nhà 164, đường Lê Thánh Tông, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0203.3818225/0846.808167

Email: daugiahaIong@gmaiI.com

09/ĐKHĐ

08/8/2019

 

Đỗ Đình Hội

252/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Hồng Giang và Trần Thị Phương Trang

 

1

 

 

 

9

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Hải Phòng

Số 1002, khu Chung cư cao tầng Cái Dăm - Newlife Tower, Lô N02 - Khu A1, Khu đô thị mới Cái Dăm, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0945.9847288

05/TP-ĐKHĐ

14/11/2018

 

Bùi Quốc Tuấn

712/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

10

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Goldsun

Số 196 Nguyễn Thái Bình, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

ĐT: 0988.885.133

06/TP-ĐKHĐ

05/3/2019

 

Nguyễn Thị Khánh Hồng

1376/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

11

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thanh Xuân

Số 55 tổ 36 khu 2, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

11/TP-ĐKHĐ

3/6/2020

 

Ngô Thị Thanh

1357/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

50

Quảng Trị

1

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị

Đường 9D, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

ĐT: 0533550852

548/2003/QĐ-UBND

31/3/2003

 

Nguyễn Hữu Bắc

54/TP/ĐG-CCHN

 

 

3

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh miền Trung

Đường Trần Nhật Duật, Tây Trì, Phường 1, Tp Đồng Hà, tỉnh Quảng Trị

ĐT: 02333565379

Email: daugiamientrung@gmail.com

01/TP-ĐKHĐ

10/9/2018

 

Bùi Văn Phương

279/TP/ĐG-CCHN

Lê Quận Mười

1353/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 25B Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

ĐT: 0915044246

Email: nguyenthuyquynh@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

15/3/2019

 

Nguyễn Thúy Quỳnh

1383/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Ngọc Linh

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Đất Việt

Số 41 Ngô Quyền, KP 3, Phường 5, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

ĐT: 02333853500

Email: datviet41nq2015@gmail.com

03/TP-ĐKHĐ

17/5/2019

 

Nguyễn Thuận Hưng

278/TP/ĐG-CCHN

Phạm Bá Đức

531/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Bảo Minh

Kiệt 38 Tôn Thất Thuyết, Phường 5, Tp Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

ĐT: 02333577989

Email: daugiabaominh2015@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

17/5/2019

 

Nguyễn Thị Doản

55/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Quế

 

1

 

51

Sóc Trăng

1

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Vĩnh Thuận

Số 236 đường 30/4, Khóm 2, Phường 1, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 02993862261

01/TP-ĐKHĐ

15/5/2018

 

Lê Thanh Hải

1562/TP/ĐG-CCHN

 

 

1

 

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Sóc Trăng

Số 823 Quốc lộ 1, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 02993824859

02/TP-ĐKHĐ

04/6/2018

 

Phạm Văn Đoàn

804/TP/ĐG-CCHN

Dương Thị Diệu Nga và Tăng Thị Diệu

 

2

 

 

 

3

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đất Mũi

Số 535 Trần Hưng Đạo, Khóm 8, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 0944349040

03/TP-ĐKHĐ

09/02/2018

 

Đào Linh Khang

1230/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

4

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Nguyên Tâm

Số 136 Trần Văn Bảy, Khóm 5, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 02993821368

04/TP-ĐKHĐ

24/5/2019

 

Đỗ Thi Thanh Hằng

2158/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

5

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Song Pha

Số 14 Nguyễn Văn Cừ, Khóm 2, Phường 1, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 0933220070

05/TP-ĐKHĐ

3/8/2019

7/5/2019

Huỳnh Quốc Lạc

1153/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

6

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Sông Hậu

Số 8 Đường số 1, KDC Trần Hưng Đạo, Phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 0913820822

06/TP-ĐKHĐ

8/12/2019

 

Trần Văn Hoài

310/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

52

Sơn La

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp

Tầng 2 tòa nhà 5 tầng Nhà khách UBND tỉnh Sơn La, đường Điện Biên, tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

ĐT: 0212375.2097

35/QĐ-UBND

12/5/2006

7/7/2017

Nguyễn Thị Diệu Linh

 

 

 

4

Trung tâm chưa có GĐ, PGĐ Trung tâm phụ trách

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Tiến Thành

Số 102, đường Tô Hiệu, Tổ 5 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

ĐT: 0212.855.8668/ 0212.856.8569/0915.319.727

01/TP-ĐKKD

9/5/2017

lần 1: 12/6/2017

lần 2: 19/03/2019

Hoàng Thi Minh

1679/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Thị Phương Diệu

1637/TP/ĐG-CCHN

2

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Tây Bắc - Việt Nam

Số 470 đường Trần Đăng Ninh, Tổ 3, Phường Quyết Tâm, thành Phố Sơn La, tỉnh Sơn La

ĐT: 0917.368.080

02/TP-ĐKKD

9/6/2017

2/5/2019

Hoàng Thanh Sơn

1838/TP/ĐG-CCHN

Hoàng Thị Kiều Hoa

 

3

 

53

Tây Ninh

1

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Tây Ninh

Số 82, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

ĐT: 02763813218

Email: ttdvdbgts-ttn@tayninh.gov.vn

155/1997/QĐ-UB và 25/QĐ-UBND

22/12/1997

14/3/2007

Nguyễn Thị Lý

1188/TP/ĐG-CCHN

 

 

2

Trung tâm chưa có GĐ, PGĐ Trung tâm phụ trách

 

 

2

Công ty đấu giá hợp danh Đông Việt

Số 99, đường Nguyễn Trãi, phường 4, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 0949170777

Email: daugiadongviet@gmail.com

05/TP-ĐKHĐ

27/6/2019

 

Tống Thị Thanh Trúc

975/TP/ĐG-CCHN

Lê Thị Bạch Lan

 

1

 

 

 

3

Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng

Số 09, tỉnh lộ 6, ấp Hòa Phú, xã An Hòa, huyện Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh.

ĐT: 02763811078

Email: daugiakhaihung@gmail.com

04/TP-ĐKHĐ

20/6/2019

 

Tô Thị Thụy Triều

362/TP/ĐG-CCHN

Tô Văn Tài

 

1

 

 

 

4

Công ty đấu giá hợp danh Long Hoa

Số 90 (Số cũ 95/2) đường Xuân Hồng, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh

- ĐT: 0918454617

- Email: nguyenvanbequi@yahoo.com

01/TP-ĐKHĐ

12/1/2017

 

Nguyễn Văn Bé Quí

802/TP/ĐG-CCHN

Nguyễn Anh Tuấn

1233/TP/ĐG-CCHN

2

Tạm ngừng hoạt động từ 28/12/2018 - 28/12/2019

 

 

5

Công ty đấu giá hợp danh Song Hà

Số 72, đường Trần Phú, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

03/TP-ĐKHĐ

4/4/2019

5/3/2019

Vương Sơn Hà

1434/TP/ĐG-CCHN

Vương Sơn Hải

1456/TP/ĐG-CCHN

4

 

 

 

6

Công ty đấu giá hợp danh Thanh Lam

Số 106A, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. ĐT: 0984903782

Email: hocuoc50@gmail.com

02/TP-ĐKHĐ

9/6/2018

9/4/2019

Hồ Văn Cước

824/TP/ĐG-CCHN

Đoàn Thị Lan và Trần Hồ Thị Thủy Dương

 

1

 

 

 

7

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Khải Hưng

Số 159, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 1, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

06/TP-ĐKHĐ

23/7/2019

 

Tô Thị Thủy Triều

362/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

 

 

8

Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Thanh Nam

Số 106, đường Nguyễn Thái Học, khu phố 4, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- ĐT. 0397766794

- Email: trungnguyen762005@yahoo.com

07/TP-ĐKHĐ

24/7/2019

 

Nguyễn Thành Trung

295/TP/ĐG-CCHN

 

 

 

 

54

Thái Bình

1

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình

Số 6 Hai Bà Trưng, Tp Thái Bình, tỉnh Thái Bình

ĐT: 02273743199

23/2005/QĐ-UB

25/2/2005

29/6/2018

Nguyễn Thị Như Hoa

769/TP/ĐG-CCHN