• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 289/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 289/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 289/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ VÀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN

Ngày 09 tháng 7 năm 2014, tại trụ sở Tổng cục Hải quan, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan. Tham dự họp có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên, đại diện Lãnh đạo các Bộ: Tư pháp, Nội vụ; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc. Sau khi nghe Tổng cục Hải quan báo cáo; ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đại diện lãnh đạo Bộ Tư pháp và cơ quan dự họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Biểu dương nỗ lực phấn đấu và những thành tích, kết quả của ngành Hải quan đã đạt được những năm qua trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Đảm bảo phục vụ và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và thu ngân sách nhà nước; cơ chế, chính sách được đổi mới và phù hợp với thông lệ quốc tế; thủ tục hành chính về hải quan thông thoáng hơn; trình độ cán bộ, công chức được nâng cao và ngày càng đáp ứng yêu cầu về hội nhập và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia; thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa đã giảm so với trước đây; công tác phòng chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả.

Tuy nhiên, ngành Hải quan vẫn còn những hạn chế, yếu kém, như: đề xuất đổi mới thể chế và tổ chức, thực hiện cơ chế, chính sách còn chậm; sự phối hợp với các cơ quan trong quản lý còn chưa tốt; cải cách thủ tục hành chính về hải quan chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra cũng như khả năng, năng lực của ngành và đòi hỏi của doanh nghiệp, người dân; một số cán bộ, công chức có phẩm chất, đạo đức kém, chưa nêu cao trách nhiệm phục vụ nhân dân, một bộ phận còn tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ.

2. Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trên đây, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, đặt ra yêu cầu ngành Hải quan phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, tạo thuận lợi và phục vụ tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương thức hậu kiểm, xây dựng ngành Hải quan Việt Nam hiện đại, đạt chuẩn mực quốc tế. Yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nghiêm túc, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho ngành Hải quan năm 2014. Đẩy mạnh việc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý và cải cách thủ tục hành chính về hải quan.

b) Về hoàn thiện thể chế, chính sách: Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành, thực hiện trong thời gian qua để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết Luật Hải quan (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục hành chính đã đề ra.

c) Về hiện đại hóa hải quan: Tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức triển khai thực hiện tốt Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia theo đúng cam kết với ASEAN. Bộ Tài chính phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, đảm bảo sự thống nhất trong quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh; rà soát lại các thủ tục hành chính của Bộ Tài chính, các Bộ ngành liên quan và Tổng cục Hải quan ban hành thời gian qua để sửa đổi, bổ sung cắt giảm các thủ tục không cần thiết, gây phiền hà, phức tạp đối với doanh nghiệp, phấn đấu đến cuối năm 2014 giảm 50% thời gian thực hiện thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu so với hiện nay và giảm số lượng giấy tờ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; công khai các chỉ số thông quan. Năm 2015, giảm thời gian làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ngang bằng với mức bình quân của các nước ASEAN-6.

d) Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý cán bộ hải quan, nhất là cán bộ ở cơ sở; nghiêm túc khắc phục tiêu cực, sách nhiễu, gây phiền hà trong quá trình làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, nhất là trong khâu giám sát, kiểm tra, thông quan hàng hóa ở các cửa khẩu. Kiên quyết loại ra khỏi ngành những cán bộ, công chức tiêu cực, vi phạm pháp luật. Xây dựng đạo đức, phẩm chất cán bộ, công chức hải quan học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức cơ sở Đảng các cấp; hoàn thiện quy trình, quy chế làm việc công khai, minh bạch.

đ) Xây dựng Đề án xã hội hóa việc mua sắm trang thiết bị và đầu tư hạ tầng cơ sở phục cho công tác hiện đại hóa kiểm tra giám sát hải quan, kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; tiếp tục đầu tư trang bị máy soi phục vụ kiểm tra, giám sát hàng hóa tại cửa khẩu. Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ, đại lý hải quan. Thí điểm xây dựng mô hình thống nhất quản lý tại các cửa khẩu theo hướng đưa cán bộ, công chức hải quan đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ tại các Bộ, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành. Trước mắt thí điểm thực hiện ở Cục Hải quan thành phố Hải Phòng và Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Bộ Tài chính nghiên cứu, hoàn thành Đề án báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 11 năm 2014.

e) Tăng cường công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại, quản lý, kiểm soát chặt chẽ hoạt động tạm nhập, tái xuất, các cửa hàng bán hàng miễn thuế tại khu kinh tế cửa khẩu, đặc biệt là mặt hàng rượu ngoại, thuốc lá ngoại.

3. Về một số kiến nghị của Tổng cục Hải quan:

a) Đồng ý tiếp tục đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ giai đoạn 2 của Dự án VNACCS/VCIS. Giao Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2014.

b) Về những kiến nghị có liên quan đến nhiều Bộ, ngành, như: xây dựng Đề án "Thông qua truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống VNACCS/VCIS, kiểm tra, kiểm soát chứng từ, hàng hóa xuất nhập khẩu", Đề án "Cơ chế kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu", vấn đề kết nối giữa các Ngân hàng thương mại qua hệ thống Kho bạc và Hải quan trong thu, nộp ngân sách nhà nước, vấn đề biên chế ngành hải quan và một số vấn đề khác, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, đưa vào dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý và cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Nội vụ,
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý của TTgCP, các Vụ: TH, TKBT, TCCV, PL, QHQT, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Nên

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 289/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 25/07/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/7/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 289/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau:

1. Biểu dương nỗ lực phấn đấu và những thành tích, kết quả của ngành Hải quan đã đạt được những năm qua trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của đất nước. Đảm bảo phục vụ và tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại xuất nhập khẩu và thu ngân sách nhà nước; cơ chế, chính sách được đổi mới và phù hợp với thông lệ quốc tế; thủ tục hành chính về hải quan thông thoáng hơn; trình độ cán bộ, công chức được nâng cao và ngày càng đáp ứng yêu cầu về hội nhập và thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN và Cơ chế hải quan một cửa quốc gia; thời gian thông quan, giải phóng hàng hóa đã giảm so với trước đây; công tác phòng chống buôn lậu, kiểm tra sau thông quan được đẩy mạnh và đạt được nhiều kết quả.

2. Phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém trên đây, đóng góp vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp, đặt ra yêu cầu ngành Hải quan phải tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính, tạo thuận lợi và phục vụ tốt hơn hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo phương thức hậu kiểm, xây dựng ngành Hải quan Việt Nam hiện đại, đạt chuẩn mực quốc tế. Yêu cầu Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nghiêm túc, quyết liệt thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

a) Tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính giao cho ngành Hải quan năm 2014. Đẩy mạnh việc phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý và cải cách thủ tục hành chính về hải quan.

b) Về hoàn thiện thể chế, chính sách: Bộ Tài chính chỉ đạo Tổng cục Hải quan rà soát lại các cơ chế, chính sách đã ban hành, thực hiện trong thời gian qua để phối hợp với các Bộ, ngành liên quan sớm trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chi tiết Luật Hải quan (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, đảm bảo thực hiện các mục tiêu, yêu cầu về đơn giản hóa thủ tục hành chính đã đề ra.

Từ khóa: Thông báo 289/TB-VPCP

193

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
241184