• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Thông báo 301/TB-BTC công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành

Tải về Thông báo 301/TB-BTC
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 301/TB-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH DANH SÁCH DOANH NGHIỆP THẨM ĐỊNH GIÁ, DANH SÁCH THẨM ĐỊNH VIÊN VỀ GIÁ ĐỦ ĐIỀU KIỆN HÀNH NGHỀ THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN NĂM 2015

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Xét đề nghị của các doanh nghiệp,

Bộ Tài chính thông báo:

1. Công ty CP DCF Việt Nam, Công ty CP Đầu tư và Định giá An Dương, Công ty CP Định giá và Đầu tư Việt, Công ty CP Thẩm định Giám định Đà Nẵng, Công ty CP Thẩm định giá Tâm Việt, Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế PNT có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 (Các danh sách kèm theo).

2. Điều chỉnh danh sách thẩm định viên về giá đăng ký hành nghề tại một số doanh nghiệp thẩm định giá, chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2015 như sau:

2.1. Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Chi nhánh miền Bắc- Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc:

- Thẩm định viên Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh năm: 1990, giới tính: Nữ, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1056 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Đoàn Minh Lâm, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1140 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Nguyễn Văn Nhật, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1169 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Nguyễn Văn Quảng, sinh năm: 1989, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1186 cấp ngày 20/01/2015.

2.2. Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thẩm định giá AMAX:

- Thẩm định viên Hoàng Duy Quang, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Nghệ An, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.627 cấp ngày 27/9/2012.

- Thẩm định viên Nguyễn Thị Hải Yến, sinh năm: 1987, giới tính: Nữ, quê quán: Nghệ An, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1232 cấp ngày 20/01/2015.

2.3. Công ty CP Định giá và Đầu tư xây dựng Việt Nam

Bổ sung thẩm định viên Vũ Minh Cương, sinh năm: 1984, giới tính: Nam, quê quán: Ninh Bình, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1129 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty CP Định giá và Đầu tư xây dựng Việt Nam.

2.4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC

Bổ sung thẩm định viên Tạ Quốc Huy, sinh năm: 1989, giới tính: Nam, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1129 cấp ngày 20/01/2015 vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC.

2.5. Công ty CP Tư vấn và Thẩm định giá doanh nghiệp

Xóa tên kể từ ngày 22/04/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Hoàng Văn Thiện, sinh năm: 1972, giới tính: Nam, quê quán: Hải Phòng, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.989 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 13 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.6. Công ty TNHH Giám định và Thẩm định giá Đất Việt

Xóa tên kể từ ngày 12/5/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Huỳnh Thanh Tuyền, sinh năm: 1985, giới tính: Nữ, quê quán: Quảng Nam, chức vụ: Phó phòng (PP), số thẻ VII11.693 cấp ngày 27/09/2012 tại Mục số 41 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.7. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

Xóa tên kể từ ngày 04/5/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Đỗ Cao Kiên, sinh năm: 1988, giới tính: Nam, quê quán: Vĩnh Phúc, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VIII13.837 cấp ngày 10/12/2013 tại Mục số 48 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.8. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Xóa tên kể từ ngày 04/5/2015 đối với thẩm định viên về giá hành nghề Nguyễn Trọng Huyên, sinh năm: 1986, giới tính: Nam, quê quán: Phú Thọ, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ VII11.564 cấp ngày 01/07/2010 tại Mục số 49 trong Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 ban hành kèm theo Thông báo số 74/TB-BTC ngày 27/01/2015 của Bộ Tài chính.

2.9. Công ty TNHH Thẩm định giá AAA

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty từ ngày 8/4/2015:

Người đại diện theo pháp luật cũ: Ông Ngô Trung Dũng- số thẻ VII11.498 cấp ngày 27/09/2012- Tổng Giám đốc, là thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tại Công ty TNHH Thẩm định giá AAA (Thông báo số 38/TB-BTC), chức vụ mới: Phó Tổng Giám đốc (PTGĐ).

Người đại diện theo pháp luật mới: Ông Phạm Đình Huy- số thẻ VIII13.818 cấp ngày 10/12/2013, chức vụ: Tổng Giám đốc (TGĐ).

3. Điều chỉnh thông tin Công ty CP Thẩm định giá và Tư vấn EOI - Việt Nam tại Mục số 04 trong Thông báo số 38/TB-BTC ngày 20/01/2014 của Bộ Tài chính, cụ thể:

Thay đổi địa chỉ Công ty CP Định giá và Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thịnh Vượng thành: D0.01 Dự án Khu Cao ốc Hưng Phát, số 928 Lê Văn Lương, ấp 3, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh kể từ ngày 10/02/2015 căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh số 0310457903 thay đổi lần thứ 5 ngày 10/02/2015.

Trong quá trình hoạt động thẩm định giá, các doanh nghiệp thẩm định giá và các thẩm định viên về giá có trách nhiệm thực hiện đúng những quy định tại Luật Giá, Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá và Thông tư số 38/2014/TT-BTC ngày 28/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Các doanh nghiệp TĐG (theo danh sách);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam;
- Website Bộ Tài chính (để đăng tin);
- Website Cục QLG (để đăng tin);
- Lưu: VT, QLG.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 301/TB-BTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tài chính   Người ký: Nguyễn Anh Tuấn
Ngày ban hành: 29/05/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết

Ngày 29/05/2015, Bộ Tài chính ban hành Thông báo 301/TB-BTC công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015.

Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc

Bổ sung các thẩm định viên dưới đây vào Danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2015 tại Chi nhánh miền Bắc- Công ty TNHH MTV Tư vấn và Thẩm định giá Sao Mộc:

- Thẩm định viên Nguyễn Thị Ngọc Bích, sinh năm: 1990, giới tính: Nữ, quê quán: Thái Bình, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1056 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Đoàn Minh Lâm, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1140 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Nguyễn Văn Nhật, sinh năm: 1983, giới tính: Nam, quê quán: Nam Định, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1169 cấp ngày 20/01/2015.

- Thẩm định viên Nguyễn Văn Quảng, sinh năm: 1989, giới tính: Nam, quê quán: Hải Dương, chức vụ: Thẩm định viên (TĐV), số thẻ IX14.1186 cấp ngày 20/01/2015.

Từ khóa: Thông báo 301/TB-BTC

131

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
279192