• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 321/TB-VPCP năm 2020 về kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 321/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2020

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH TIẾP THU Ý KIẾN THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VIỆC GIAO CÁC KHU VỰC BIỂN NHẤT ĐỊNH CHO TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN BIỂN

Ngày 31 tháng 8 năm 2020 tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã chủ trì cuộc họp về tình hình tiếp thu ý kiến Thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển. Tham dự có đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, đại diện các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Tư pháp, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương. Sau khi nghe đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, phát biểu của các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu các ý kiến tại cuộc họp, đồng thời rà soát toàn bộ nội dung dự thảo Nghị định để hoàn thiện dự thảo đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật liên quan.

2. Về thời hạn giao, công nhận khu vực biển tại khoản 1 và khoản 2 Điều 6, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp, trao đổi với Bộ Tư pháp tiếp tục hoàn chỉnh để đảm bảo rõ ràng, dễ hiểu và dễ áp dụng hơn theo hướng:

- Đối với các dự án đầu tư nói chung (bao gồm cả các dự án nhỏ, có thời gian thực hiện ngắn...) thì thời hạn giao khu vực biển là không quá 30 năm (có thể được gia hạn nhiều lần nhưng tổng thời gian của các lần gia hạn không quá 20 năm).

- Riêng đối với các dự án đầu tư có thời gian thực hiện trên 30 năm thì thời hạn giao khu vực biển phải tương ứng với thời gian thực hiện dự án đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định theo pháp luật về đầu tư và không phải trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: QP, CA, TP, TC, NNPTNT, CT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các Vụ: PL, KGVX, CN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NN (02), VLA

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 321/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 08/09/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 321/TB-VPCP

187

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
452225