• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ

Văn bản pháp luật về Ban Quản lý và khai thác cảng

 

Thông báo 341/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 341/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 341/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, KHAI THÁC CẢNG HÀNG KHÔNG, SÂN BAY

Ngày 14 tháng 10 năm 2015, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Vũ Đức Đam, Phạm Bình Minh; các Bộ trưởng: Đinh La Thăng, Hà Hùng Cường, Nguyễn Quân; đại diện Lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe Văn phòng Chính phủ báo cáo về các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Nghị định, ý kiến giải trình của Bộ Giao thông vận tải, ý kiến phát biểu của các Bộ và ý kiến của các Phó Thủ tướng tham dự cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

1. Về việc tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay:

a) Về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về việc trưng dụng một phần hoặc toàn bộ kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay có bồi thường theo quy định của pháp luật: Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu và chỉnh sửa Dự thảo Nghị định theo ý kiến góp ý của Phó Thủ tướng.

b) Về ý kiến của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về việc tách các quy định tại Dự thảo Nghị định về sân bay chuyên dùng: Thống nhất với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc Bộ Quốc phòng xây dựng Nghị định riêng về sân bay chuyên dùng; giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, chỉnh sửa lại Dự thảo Nghị định theo hướng không quy định về sân bay chuyên dùng tại Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

c) Về ý kiến của Bộ trưng Nguyễn Quân về việc giao Bộ Quốc phòng xác định khu vực dùng chung dân dụng và quân sự: Thống nhất với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng về việc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với Bộ Quốc phòng để xác định khu vực dùng chung dân dụng và quân sự tại cảng hàng không, sân bay.

d) Về ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Quân về việc ban hành các mẫu hiệp đồng trong hoạt động quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự và hp đồng cho thuê kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay: Thống nhất với ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về việc không ban hành các mẫu hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự và mẫu hợp đồng cho thuê kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.

2. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm rà soát, chỉnh sửa các quy định của Dự thảo Nghị định theo các ý kiến nêu trên; đồng thời, phối hợp với Văn phòng Chính phủ hoàn thiện Dự thảo Nghị định, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành theo quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Quốc phòng, Tư pháp, Tài chính,
- Cục Hàng không Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, NC, TH, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 341/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 21/10/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 21/10/2015, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 341/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

Về việc tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ đối với các vấn đề còn có ý kiến khác nhau của Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay:

a) Về ý kiến của Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh về việc trưng dụng một phần hoặc toàn bộ kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay có bồi thường theo quy định của pháp luật: Giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu và chỉnh sửa Dự thảo Nghị định theo ý kiến góp ý của Phó Thủ tướng.

b) Về ý kiến của Bộ trưởng Phùng Quang Thanh về việc tách các quy định tại Dự thảo Nghị định về sân bay chuyên dùng: Thống nhất với đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc Bộ Quốc phòng xây dựng Nghị định riêng về sân bay chuyên dùng; giao Bộ Giao thông vận tải tiếp thu, chỉnh sửa lại Dự thảo Nghị định theo hướng không quy định về sân bay chuyên dùng tại Dự thảo Nghị định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay.

c) Về ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Quân về việc giao Bộ Quốc phòng xác định khu vực dùng chung dân dụng và quân sự: Thống nhất với đề xuất của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Quốc phòng về việc giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng để xác định khu vực dùng chung dân dụng và quân sự tại cảng hàng không, sân bay.

d) Về ý kiến của Bộ trưởng Nguyễn Quân về việc ban hành các mẫu hiệp đồng trong hoạt động quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự và hợp đồng cho thuê kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay: Thống nhất với ý kiến của Bộ Giao thông vận tải về việc không ban hành các mẫu hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị trong hoạt động quản lý sân bay dùng chung dân dụng và quân sự và mẫu hợp đồng cho thuê kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay.

Từ khóa: Thông báo 341/TB-VPCP

492

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
293524