• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật cán bộ công chức


 

Thông báo 36-TB/TW năm 2017 về công tác luân chuyển cán bộ do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

Tải về Thông báo 36-TB/TW
Bản Tiếng Việt

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
-------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------

Số: 36-TB/TW

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

VỀ CÔNG TÁC LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ

Tại phiên họp vừa qua, xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về Báo cáo sơ kết công tác luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2011 - 2016, phương hướng công tác luân chuyển cán bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 và giai đoạn tiếp theo (Tờ trình số 149-TTr/BTCTW, ngày 28/6/2017), Bộ Chính trị kết luận như sau:

1- Về việc thực hiện chủ trương tăng thêm chức danh phó bí thư, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Kết luận số 146-KL/TW, ngày 04/10/2013 của Bộ Chính trị; các công văn của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến của Bộ Chính trị, gồm: Công văn số 5490-CV/VPTW, ngày 05/8/2008 về việc tăng thêm lãnh đạo cấp huyện, Công văn số 944-CV/VPTW, ngày 16/5/2016 về việc thực hiện chủ trương tăng thêm chức danh phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, trước mắt yêu cầu thực hiện như sau:

a) Các địa phương đã bố trí cán bộ luân chuyển theo chủ trương nói trên thì tiếp tục thực hiện trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2016 - 2021; sau khi cán bộ luân chuyển được điều động, bố trí công tác khác thì không bố trí nhân sự thay thế vị trí tăng thêm đó để bảo đảm số lượng cấp phó trở lại theo đúng quy định.

b) Đối với những địa phương chưa bố trí cán bộ luân chuyển theo chủ trương nêu trên thì không tiếp tục thực hiện nữa.

c) Đối với những địa phương thực sự có khó khăn về nguồn cán bộ cần bổ sung cấp phó để thực hiện luân chuyển chuẩn bị nguồn cán bộ nhiệm kỳ tới, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với cấp ủy và các cơ quan liên quan tiến hành rà soát chặt chẽ, kỹ lưỡng từng chức danh, địa bàn cụ thể, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, quyết định.

2- Bộ Chính trị giao

a) Ban Tổ chức Trung ương

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tiếp thu ý kiến của Bộ Chính trị hoàn chỉnh Quy định về luân chuyển cán bộ, báo cáo Thường trực Ban Bí thư để ban hành, bảo đảm thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

- Chủ trì, phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan liên quan tổng kết việc thực hiện chủ trương bố trí một số chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải người địa phương trong thời gian qua, đề xuất các giải pháp để thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới; xây dựng kế hoạch dự kiến bố trí công tác đối với cán bộ Trung ương luân chuyển nhiệm kỳ 2011 - 2016, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

b) Ban cán sự đảng Chính phủ chỉ đạo xây dựng quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ luân chuyển báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét cho ý kiến trước khi ban hành thực hiện.

c) Các cấp ủy, các tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác luân chuyển cán bộ theo Quy định luân chuyển của Bộ Chính trị bảo đảm thiết thực, chất lượng, hiệu quả theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Kết luận này.

 


Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

T/L BỘ CHÍNH TRỊ
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Nên

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 36-TB/TW   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương   Người ký: Nguyễn Văn Nên
Ngày ban hành: 19/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 36-TB/TW

127

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
377650