• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

 

Thông báo 390/TB-VPCP năm 2015 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 390/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 390/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

THÔNG BÁO

Ý KIN KT LUN CA PHÓ THNG HOÀNG TRUNG HI TI CUC HP KIM ĐIM TÌNH HÌNH THC HIN VIC HOÀN THIỆN BÁO CÁO NGHIÊN CU KH THI D ÁN ĐU TƯ XÂY DNG CNG TRUNG CHUYN ĐNG BNG SÔNG CU LONG.

Ngày 24 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cu Long. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan, đơn vị: Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; Cục Hàng hải Việt Nam; các Tập đoàn: Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam; Công ty Cổ phần tư vấn thiết kế Cảng - Kỹ thuật biển (PortCoast). Sau khi nghe báo cáo của đơn vị tư vấn PortCoast và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long là dự án đầu tiên thực hiện theo phương thức Bộ Công Thương chỉ đạo nghiên cứu, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi sau đó lựa chọn nhà đầu tư để thực hiện đầu tư dự án, do vậy, Bộ Công Thương cần phải chỉ đạo đơn vị tư vấn trong nước phối hợp với đơn vị tư vấn nước ngoài tiếp tục thực hiện nghiên cứu đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo tính khả thi của dự án.

2. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu vừa qua, các đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trong đó có so sánh phương án lựa chọn vị trí cảng trung chuyển tại khu vực đảo Hòn Khoai, tnh Cà Mau.

3. Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển tại Duyên Hải cần lưu ý nghiên cứu, làm rõ một số nội dung sau:

a) Về vị trí bến cảng trung chuyển: Bố trí vị trí trong khu vực bể cảng để tính toán kinh tế, kỹ thuật so sánh với vị trí nằm bên ngoài bể cảng thuộc Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải;

b) Về vị trí bãi chứa than: Xem xét lựa chọn vị trí phía sau bãi xỉ than của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải;

c) Về vấn đề bồi lắng và cơ chế nạo vét: Dự tính khối lượng nạo vét trên luồng chạy tàu và khu vực cảng;

d) Về nguồn vốn và chi phí: Tính toán tổng mức đầu tư, chi phí trên đơn vị một tấn than và chi phí vận hành; cơ cấu nguồn vốn và phương án huy động vốn;

đ) Về hiệu quả của dự án: So sánh hiệu quả kinh tế, tài chính -của dự án theo các phương án đầu tư theo các giai đoạn: Đến năm 2020, năm 2025 và đến năm 2030.

4. Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối tháng 12 năm 2015. Trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Các hợp đồng mua bán than giữa các đơn vị mua và Tập đoàn TKV sẽ được giao kết sau khi Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được phê duyệt.

5. Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức điều chỉnh quy hoạch theo thẩm quyền đối với vị trí xây dựng bãi chứa than của dự án cảng trung chuyển Duyên Hải tại vị trí phía sau bãi xỉ than của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hi; đồng thời phối hợp với Bộ Xây dựng điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Định An đối với các khu mặt nước có liên quan đến Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải và Dự án điện gió Trà Vinh.

6. Các Bộ: Giao thông vận tải, Công Thương, các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam và Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo số 315/TB-VPCP ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phthông báo để các Bộ, các Tập đoàn và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- y ban nhân dân các tnh: Trà Vinh, Cà Mau;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3). Hiền.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 390/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 27/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/11/2015, VPCP đã ban hành Thông báo 390/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long.

Sau khi chủ trì cuộc họp kiểm điểm tình hình thực hiện việc hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

- Bộ Công Thương cần phải chỉ đạo đơn vị tư vấn trong nước phối hợp với đơn vị tư vấn nước ngoài tiếp tục thực hiện nghiên cứu đầy đủ, chặt chẽ để đảm bảo tính khả thi của dự án.

- Trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển tại Duyên Hải cần lưu ý nghiên cứu, làm rõ một số nội dung sau:

Thứ nhất, về vị trí bến cảng trung chuyển: Bố trí vị trí trong khu vực bể cảng để tính toán kinh tế, kỹ thuật so sánh với vị trí nằm bên ngoài bể cảng thuộc Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải;

Thứ hai, về vị trí bãi chứa than: Xem xét lựa chọn vị trí phía sau bãi xỉ than của Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải;

Thứ ba, về vấn đề bồi lắng và cơ chế nạo vét: Dự tính khối lượng nạo vét trên luồng chạy tàu và khu vực cảng;

Thứ tư, về nguồn vốn và chi phí: Tính toán tổng mức đầu tư, chi phí trên đơn vị một tấn than và chi phí vận hành; cơ cấu nguồn vốn và phương án huy động vốn;

Thứ năm, về hiệu quả của dự án: So sánh hiệu quả kinh tế, tài chính -của dự án theo các phương án đầu tư theo các giai đoạn: Đến năm 2020, năm 2025 và đến năm 2030.

BCT chỉ đạo các đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển đồng bằng sông Cửu Long, báo cáo Thủ tướng vào cuối tháng 12 năm 2015.

Các Bộ: GTVT, Công Thương, các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam và Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng tại Thông báo 315/TB-VPCP.

Từ khóa: Thông báo 390/TB-VPCP

2.630

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296510