• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Thông báo 4005/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Quặng sắt đã nung kết do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 4005/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4005/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 7 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Chi cục Kiểm định Hải quan 5 tại thông báo số 25/TB-KĐ5 ngày 10/04/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Quặng sắt đã nung kết (mục 1 PLTK).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Sơn Dung.

Địa chỉ: Thôn Đông Hoa, Xã Hoa Động, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Mã số thuế: 0201561816.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10190803771/A11 ngày 18/03/2018 tại Chi cục HQ CK Cảng Hòn Gai (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Mẫu yêu cầu phân tích là Tinh quặng sắt đã trải qua quá trình nung kết, thành phần chính là magnetit (90%), phi quặng (5%),....

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Mẫu yêu cầu phân tích là Tinh quặng sắt đã trải qua quá trình nung kết, thành phần chính là magnetit (90%), phi quặng (5%),…

thuộc nhóm 26.01 “Quặng sắt và tinh quặng sắt, kể cả pirit sắt đã nung”, phân nhóm “- Quặng sắt và tinh quặng sắt, trừ pirit sắt đã nung:”, phân nhóm 2601.12 “- - Đã nung kết:”, mã số 2601.12.90 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để thực hiện);
- Chi cục HQ CK Cảng Hòn Gai - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh;
- Cục Kiểm định Hải quan và các Chi cục trực thuộc;
- Công ty TNHH Sản xuất và Xuất nhập khẩu Sơn Dung (Đ/c: Thôn Đông Hoa, Xã Hoa Động, Huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng):
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hường (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4005/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 4005/TB-TCHQ

178

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390213