• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

Văn bản pháp luật về Hải quan và Xuất nhập khẩu

 

Thông báo 4006/TB-TCHQ năm 2018 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là rượu do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 4006/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4006/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Cục Kiểm định Hải quan tại Thông báo số Thông báo số 401/TB-KĐHQ ngày 28/6/2018 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PL-75 (Polyme acrylic dạng nguyên sinh) (mục 4)

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH AK Chemtech Hà Nội

Địa chỉ: KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh

MST: 0104498189

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10182160624/A12 ngày 18/01/2018 đăng ký tại Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Yên Phong - Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: 2-metyl-3-butyn-2-ol

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: 2-metyl-3-butyn-2-ol

thuộc 2905 “Rượu mạch hở và các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của chúng.”, phân nhóm “- Rượu đơn chức chưa no:”, mã số 2905.29.00 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Quản lý các KCN Yên Phong (Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh);
- Cục Kiểm định hải quan và các Chi cục trực thuộc (để t/hiện);
- Công ty TNHH AK Chemtech Hà Nội (KCN Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 4006/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 09/07/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 4006/TB-TCHQ

216

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
390892