• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Phát triển công nghiệp hỗ trợ

 

Thông báo 404/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 404/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 404/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NAM HÀ NỘI

Ngày 15 tháng 9 năm 2014 tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về cơ chế chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Sau khi nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của các đại biểu, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau:

1. Việc phát triển công nghiệp hỗ trợ có vai trò và ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm công nghiệp, hạn chế nhập siêu, tăng khả năng thu hút đầu tư nước ngoài và tạo điều kiện phát triển các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện đổi mới cơ cấu đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành một số chính sách ưu đãi đối với ngành công nghiệp hỗ trợ tại các quyết định số 12/2011/QĐ-TTg ngày 24 tháng 02 năm 2011 về chính sách phát triển một số ngành công nghiệp hỗ trợ và số 1483/QĐ-TTg ngày 26 tháng 8 năm 2011 ban hành Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. Tuy nhiên, chính sách đã ban hành chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam.

2. Để khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các khu công nghiệp gồm khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội; 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Đồng Nai và 02 khu công nghiệp chuyên sâu về cơ khí chế tạo và công nghiệp điện tử tại Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu được phép áp dụng một số cơ chế, chính sách như sau:

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng:

- Được giao đất, cho thuê đất trong thời hạn không quá 70 năm;

- Được miễn tiền thuê đất đến 20 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định cụ thể thời gian miễn tiền thuê đất nêu trên; nhà đầu tư hạ tầng có trách nhiệm hạch toán số tiền thuê đất được miễn để miễn, giảm giá cho thuê lại đối với các dự án đầu tư sản xuất;

- Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án bao gồm các loại hàng hóa theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

b) Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án bao gồm các loại hàng hóa theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

3. Các chính sách về vay vốn tín dụng đầu tư của nhà nước, bảo lãnh tín dụng để đầu tư hạ tầng và sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ; miễn và giảm thuế thu nhập cá nhân đối với người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp hỗ trợ, thực hiện theo quy định hiện hành.

4. Các chính sách ưu đãi về thời gian thuê lại đất; miễn và giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ sản xuất sẽ được xem xét, cho phép áp dụng đối với từng dự án đầu tư cụ thể.

5. Đối với khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội:

a) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ nhà đầu tư tìm kiếm các nguồn vốn ODA và các nguồn tín dụng ưu đãi khác, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn chủ đầu tư xây dựng phương án vay vốn cụ thể để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

b) Việc chỉ định thầu khai thác cát: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định theo thẩm quyền.

6. Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư và Công Thương theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, khẩn trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các cơ chế chính sách ưu đãi, áp dụng thống nhất nhằm đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ trên toàn quốc.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, CT, TN&MT;
- UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu;
- VPCP: BTCN các PCN, Các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 404/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 09/10/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết

Ngày 9/10/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 404/TB-VPCP năm 2014 ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về cơ chế chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội.

Để khuyến khích đầu tư phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các khu công nghiệp gồm khu công nghiệp hỗ trợ Nam Hà Nội; 03 phân khu công nghiệp hỗ trợ, tỉnh Đồng Nai và 02 khu công nghiệp chuyên sâu về cơ khí chế tạo và công nghiệp điện tử tại Hải Phòng và Bà Rịa - Vũng Tàu được phép áp dụng một số cơ chế, chính sách như sau:

a) Đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng:

- Được giao đất, cho thuê đất trong thời hạn không quá 70 năm;

- Được miễn tiền thuê đất đến 20 năm kể từ ngày hoàn thành xây dựng, đưa dự án vào hoạt động; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu quyết định cụ thể thời gian miễn tiền thuê đất nêu trên; nhà đầu tư hạ tầng có trách nhiệm hạch toán số tiền thuê đất được miễn để miễn, giảm giá cho thuê lại đối với các dự án đầu tư sản xuất;

- Được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án bao gồm các loại hàng hóa theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

b) Các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án bao gồm các loại hàng hóa theo quy định tại các điểm a, b, c, d và đ Khoản 6 Điều 12 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

Từ khóa: Thông báo 404/TB-VPCP

293

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
252524