• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hợp tác xã


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể

Văn bản pháp luật về Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ

 

Thông báo 426/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tiến độ triển khai sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 426/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 426/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VƯƠNG ĐÌNH HUỆ TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ VỀ TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI SƠ KẾT 05 NĂM THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Ngày 07 tháng 9 năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã về tiến độ triển khai sơ kết 05 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Dân tộc, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam và đại diện Văn phòng đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Sau khi nghe Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã kết luận như sau:

1. Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (Ban Chỉ đạo) được thành lập theo Quyết định số 352/QĐ-TTg ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo có chức năng nghiên cu, đề xuất với Thủ tướng về các chủ trương, chính sách và giải pháp chiến lược nhằm đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; giúp Thủ tướng chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, điều phối hoạt động giữa các bộ, ngành, cơ quan trung ương và các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã được phê duyệt. Ngay từ khi thành lập tới nay, Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai nhiều hoạt động như: Sơ kết 5 năm việc thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp ở các vùng: Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ, Nam Bộ. Triển khai khảo sát các mô hình hợp tác xã kiểu mới trong ở một số tỉnh, thành phố trên cả nước để phục vụ cho Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Luật hợp tác xã năm 2012 trên phạm vi toàn quốc. Đây là một trong 04 hội nghị quan trọng nhất của Chính phủ trong năm 2017, sẽ do Thủ tướng Chính phủ trực tiếp chủ trì vào đầu tháng 10 năm 2017, nhằm thống nhất các giải pháp đột phá để phát triển kinh tế tập thể nói riêng và chuỗi sản xuất kinh tế nói chung.

2. Cơ bản đồng ý với Báo cáo tiến độ triển khai sơ kết thi hành luật hp tác xã năm 2012 và Dự thảo báo cáo sơ kết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánh giá cao các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thực hiện khẩn trương, tích cực đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 84/TB-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2017 và Quyết định số 377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về nội dung Báo cáo sơ kết:

- Báo cáo cần phải bổ sung những nội dung cụ thể trong báo cáo khảo sát của các ngành, lĩnh vực và các địa phương mang tính đại diện vùng miền, qua đó phát hiện những khâu yếu kém, hạn chế về cơ chế chính sách, trong tổ chức thực hiện luật hợp tác xã; đồng thời phát hiện các mô hình hợp tác xã tiên tiến, điển hình từ thực tiễn để quy chuẩn hóa và nhân rộng trên toàn quốc.

- Đánh giá kỹ hơn về nhận thức của cấp ủy, chính quyền từ trung ương đến địa phương, về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới; quán triệt, chỉ đạo, tuyên truyền pháp luật, hợp tác xã khác với doanh nghiệp.

- Cần cập nhật hệ thống văn bản pháp luật hướng dẫn Luật hợp tác xã năm 2012: đất đai, tài sản (chia- không chia của hợp tác xã, thanh lý tài sản hợp tác xã), tiếp cận tín dụng (tài chính vi mô, bảo lãnh tín dụng, các quỹ), chính sách bảo hiểm (đối với tài sản- sản phẩm nông lâm nghiệp, bảo hiểm xã hội cho cán bộ hợp tác xã), vướng mắc của chính sách, pháp luật, khó đi vào cuộc sống ..), xóa nợ đọng của hợp tác xã v.v.

- Về phát triển hợp tác xã kiểu mới: đánh giá tổng quát, cụ thể về tình hình hợp tác xã theo cả 3 mặt quy mô, công nghệ và thị trường; tổ chức, hoạt động của hợp tác xã; chuyển đổi hợp tác xã theo Luật mới; hiệu quả hoạt động của hợp tác xã chỉ tiêu kinh tế chung và giá trị gia tăng của kinh tế hộ thông qua hợp tác xã (lưu ý đến thu nhập của hộ và người lao động trong hợp tác xã). Từ đó chỉ ra nhng hạn chế, chất lượng hợp tác xã

- Về các báo cáo chuyên đề đã giao cho các Bộ, ngành, cần rà soát lại, viết ngắn gọn đảm bảo yêu cầu của đề cương hướng dẫn theo Quyết định 377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

4. Về một số nhiệm vụ:

- Kiện toàn quỹ hỗ trợ hợp tác xã từ trung ương đến địa phương; bổ sung vốn điều lệ cho quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã ở trung ương; xây dựng mô hình ghi điểm và tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền ký ban hành sớm trong thời điểm tổ chức hội nghị sơ kết (sửa đổi Nghị định 210/2013/NĐ-CP , Nghị định 55/2015/NĐ-CP , Nghị định bảo hiểm nông nghiệp của Chính phủ, sửa lại hướng dẫn thế chấp tài sản trên đất để thế chấp vay vốn...).

- Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hợp tác xã với nhiều hình thức đa dạng, phong phú: tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tổ chức cuộc thi tìm hiểu về hợp tác xã, mở các chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức triển lãm, hội chợ giới thiệu các sản phẩm của hợp tác xã, xây dựng các phim phóng sự, phim truyền hình về hợp tác xã (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan xây dựng phát sóng vào dịp tổ chức sơ kết).

- Các Bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo, thực hiện xây dựng các mô hình hợp tác xã hoạt động hiệu quả, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị nhằm mục tiêu tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho thành viên.

5. Về tổ chức hội nghị:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị kịch bản, địa điểm báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có thể tổ chức hội nghị vào đầu tháng 10 năm 2017.

- Về thành phần hội nghị: mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Trung ương, địa phương, điển hình Hợp tác xã và doanh nghiệp liên kết với hợp tác xã, trong đó lưu ý lựa chọn một số tỉnh, mô hình hợp tác xã tiêu biểu đại diện cho các vùng, miền để làm tài liệu và phát biểu trong Hội nghị.

- Về thi đua, khen thưởng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, khẩn trương phối hợp với Bộ Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương) tổng hợp cá nhân, tập thể có thành tích báo cáo Thủ tướng Chính phủ để khen thưởng trong Hội nghị sơ kết.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ Tư pháp;
- Thành viên BC
Đ ĐM PTKTTT HTX;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ
lý TTg, TGĐ TTĐT các Vụ: KTTH, KGVX, TH, CN, ĐMDN, TCCV, QHĐP, PL;
- Lưu: Văn thư, NN (3). Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 426/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 12/09/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 426/TB-VPCP

251

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
361415