• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Tài nguyên nước


Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Lưu vực sông

 

Thông báo số 43/TB-VPCP về việc kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý lưu vực sông do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 43/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 43/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Văn Trọng Lý
Ngày ban hành: 15/03/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết

Ngày 15/03/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 43/TB-VPCP về việc kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng tại cuộc họp phân định chức năng, nhiệm vụ giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quản lý lưu vực sông.

Quản lý lưu vực sông là một trong những nội dung chủ yếu của quản lý tài nguyên nước. Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên nước, trong đó có lưu vực sông, có các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Điều tra, khảo sát, kiểm kê, đánh giá nguồn nước của lưu vực sông, điều phối sử dụng tổng hợp nguồn nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển bền vững;

- Xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn về sử dụng và bảo vệ nguồn nước trong các lưu vực sông;  làm đầu mối trong việc hợp tác quốc tế về tài nguyên nước và lưu vực sông;

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan lập danh mục các lưu vực sông trong phạm vi cả nước và nghiên cứu xây dựng quy hoạch khai thác, sử dụng tổng hợp và bảo vệ tài nguyên nước các lưu vực sông lớn, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; phê duyệt các quy hoạch lưu vực sông (ngoài quy hoạch Thủ tướng Chính phủ phê duyệt).

Từ khóa: Thông báo 43/TB-VPCP

133

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
17365