• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 457/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Borax decahydrate, Technical grace, granular trong ngành thủy tinh do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 457/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 457/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hi quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh HCM tại Thông báo số 2403/TB-PTPL ngày 28/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Borax decahydrate, Technical grace, granular (Borax) (Na2B4O7.10H2O). Dùng trong ngành thủy tinh (mục 1 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty cổ phần XNK Đại Cát Lợi.

Địa chỉ: 22/76 Cư xá Lữ Gia, đường Lữ Gia, phường 15, Q.11, TP. Hồ Chí Minh

MST: 0310598439

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10057430682/A11 ngày 01/10/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Sài Gòn KVI - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dinatri tetraborat octahydrat, dạng tinh thể.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dinatri tetraborat octahydrat, dạng tinh thể.

thuộc nhóm 28.40 “Borat; peroxoborat (perborat)”, phân nhóm Dinatri tetraborat (borat tinh chế - hàn the)”, mã số 2840.19.00 “- - Dạng khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ t
nh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ CK cảng Sài Gòn KVI (Cục Hải quan TP.HCM);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty cổ phần XNK Đại Cát Lợi (22/76 Cư
Lữ Gia, đường Lữ Gia, phường 15, Q.11, TP. HCM);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 457/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 457/TB-TCHQ

105

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317421