• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 459/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Chế phẩm hóa chất có chứa tác nhân tăng sáng huỳnh quang TOP LUCINA 2000A do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 459/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 459/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hi quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích, thông tin bổ sung của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Đà Nng tại Thông báo s 503/TB-PTPL ngày 02/10/2015, công văn số 356/PTPLĐN-NV ngày 29/12/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Chế phẩm hóa chất có chứa tác nhân tăng sáng huỳnh quang TOP LUCINA 2000A (mục 2 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Daiwa Việt Nam

Địa chỉ: Lô M đường số 5, KCN Hòa Khánh Liên Chiểu, Đà Nng

MST: 0400511094

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054130300/E11 ngày 07/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan KCN Hòa Khánh Liên Chiểu - Cục Hải quan TP. Đà Nng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang, thành phần chính gồm Thioflavine, Diethyl safranine, Ethylene glycol, Axit sulfuric và nước. Thioflavine là chất tăng sáng huỳnh quang và mang lại đặc trưng cho sản phẩm.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa chất có chứa chất tăng sáng huỳnh quang, thành phần chính gồm Thioflavine, Diethyl safranine, Ethylene glycol, Axit sulfuric và nước. Thioflavine là chất tăng sáng huỳnh quang và mang lại đặc trưng cho sản phẩm.

thuộc nhóm 32.04 Chất màu hữu cơ tổng hợp, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học; các chế phẩm đã được ghi trong Chú giải 3 của Chương này dựa trên chất màu hữu cơ tổng hợp; các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang hoặc như các chất phát quang, đã hoặc chưa xác định về mặt hóa học”, mã số 3204.20.00 “- Các sản phẩm hữu cơ tổng hợp được dùng như tác nhân tăng sáng huỳnh quang tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ t
nh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ KCN Hòa Khánh
Liên Chiểu (Cục Hải quan TP. Đà Nng);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Daiwa Việt Nam (Lô M đường s
5, KCN Hòa Khánh Liên Chiểu, Đà Nng);
- Website Hả
i quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 459/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 459/TB-TCHQ

107

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317423