• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 462/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Hợp chất hữu cơ Epoxy Fatty Acid Methyl Ester dùng để hóa dẻo Plastics do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 462/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 462/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hi quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh Đà Nng tại Thông báo số 619/TB-PTPL ngày 27/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hợp chất hữu cơ khác dùng để hóa dẻo Plastics: Epoxy Fatty Acid Methyl Ester (EFAME) (mục 3 tờ khai hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Lực Quán (VN) Công nghiệp nhựa.

Địa chỉ: Số 37, đường số 9, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

MST: 3600674599

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10054518472/A12 ngày 09/09/2015 đăng ký tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Hợp chất hóa dẻo dùng cho plastic có thành phần là hỗn hợp các este đi từ các axit béo.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Hợp chất hóa dẻo dùng cho plastic có thành phần là hỗn hợp các este đi từ các axit béo.

thuộc nhóm 38.12 “Hỗn hợp xúc tiến lưu hóa cao su đã điều chế; các hợp chất hóa dẻo cao su hoặc plastic, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; các chế phẩm chống oxy hóa và các hợp chất khác làm n định cao su hoặc plastic”, mã số 3812.20.00 “- Hợp chất hóa dẻo dùng cho cao su hay plastic” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQ Long Bình Tân (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai);
- Trung tâm PTPL hàng hóa XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công t
y TNHH Lực Quán (VN) Công nghiệp nhựa (S 37, đường s 9, KCN Tam Phước, TP. Biên Hòa, tnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK, PL-Thanh (3b).

KT.TNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn
Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 462/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 18/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 462/TB-TCHQ

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317426