• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật xây dựng 2014


Văn bản pháp luật về Chương trình 135

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ

Văn bản pháp luật về Chương trình mục tiêu quốc gia

 

Thông báo 482/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 482/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 482/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI CUỘC HỌP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngày 18 tháng 12 năm 2014, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (Ban Chỉ đạo). Tham dự Hội nghị có các đồng chí ủy viên và cố vấn của Ban Chỉ đạo.

Sau khi nghe Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015; Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo; Đề án xây dựng kế hoạch 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Sửa đổi bổ sung một số tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Hội nghị tuyên dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tham gia thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; Tờ trình công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Đồng Nai và ý kiến tham gia của các đại biểu, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015: Cơ bản đồng ý với Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2014, Chương trình có chuyển biến khá mạnh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền được nâng cao và người dân tích cực vào cuộc, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới phát huy tác dụng; việc huy động các nguồn lực rất to lớn, ghi nhận sự sáng tạo chủ động của các địa phương trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn; hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp khá sát sao, nhiều địa phương có các hoạt động sáng tạo, cách làm hay, xuất hiện nhiều mô hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình đã thực sự có những bước ngoặt lớn và xây dựng nông thôn mới đã trở thành hiện thực, mạng lại hiệu quả gắn với lợi ích thiết thực của người dân. Tính đến hết năm 2014 sẽ ước có 785 xã đạt chuẩn (8,8%) và bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, tăng 5,38 tiêu chí/xã so với năm 2010. Trong đó có 1.285 xã (14,5 %) đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 2.836 xã (32,1 %) đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 2.964 xã (33,6 %) đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 945 xã (11 %) đạt dưới 5 tiêu chí và không còn xã trắng tiêu chí. Dự kiến hết năm 2015 sẽ có có khoảng 1.800 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt mục tiêu 20% số xã đạt chuẩn); Chương trình đã dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn (giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá xã).

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình cũng còn một số hạn chế: Việc huy động mọi nguồn lực ở một số địa phương còn hạn chế trong khi ngân sách từ Trung ương chưa có điều kiện cân đối để đáp ứng nhu cầu, việc phân bổ vốn trái phiếu theo Nghị quyết 65/2013/QH13 của Quốc hội và Quyết định 195/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ở nhiều địa phương còn chưa thực hiện đúng theo quy định; một số tiêu chí chưa sát với thực tế ở một số vùng, việc hướng dẫn của các Bộ còn chậm và chưa đầy đủ; việc triển khai thực hiện chưa đồng đều giữa các vùng, miền, nhiều tiêu chí đạt thấp, nhiều địa phương trong thực tế còn rất khó khăn, nhất là tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn còn lớn; các mô hình sản xuất đã có nhưng còn chưa phổ biến, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn nhiều nơi còn chậm.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, đồng ý với nhiệm vụ đã đề ra, trong những năm tới cần tập trung nguồn lực để phát triển hạ tầng thiết yếu (giao thông, nước sạch, môi trường, y tế, giáo dục...) phù hợp với khả năng hiện có; bổ sung các giải pháp đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển các mô hình phát triển sản xuất, liên kết sâu với doanh nghiệp, nhằm gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phải tập trung giải quyết vấn đề môi trường, gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê, giữ gìn an ninh trật tự; chú trọng công tác quy hoạch nông thôn mới (xã gắn với quy hoạch vùng, huyện).

2. Về Đề án xây dựng kế hoạch 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến đóng góp, trong đó bổ sung thêm bối cảnh, mục tiêu, giải pháp, xem xét lại một số chỉ tiêu đặt ra cho phù hợp với nguồn lực thực tế; hoàn thiện Đề án gửi các địa phương tham gia ý kiến; bổ sung, hướng dẫn đồng thời là căn cứ để các địa phương đưa vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp và làm cơ sở định hướng cho các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch 05 năm 2016 -2020.

Phấn đấu cao nhất thực hiện mục tiêu đến năm 2020 đạt 50 % xã đạt chuẩn nông thôn mới. Giao Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn các địa phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới.

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét việc lựa chọn chỉ tiêu để đưa vào hệ thống chỉ tiêu kinh tế- xã hội hàng năm cho các địa phương thực hiện.

Về vay vốn tín dụng, giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét việc mở rộng đối tượng, tăng mức vay vốn tín dụng cho nông dân; kéo dài thời gian vay vốn tín dụng để nông dân có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất được tốt hơn; Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế tín dụng cho nông dân phục vụ sản xuất nông nghiệp, quĩ đầu tư địa phương hoặc ngân sách hỗ trợ một phần lãi suất.

3. Về sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí: Đồng ý với nguyên tắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và ý kiến của các Bộ về điều chỉnh, hướng dẫn tiêu chí theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là với các vùng khó khăn, vùng đặc thù nhưng không hạ thấp tiêu chuẩn của các tiêu chí đặc biệt là đối với các tiêu chí quan trọng như thu nhập, giảm hộ nghèo, giáo dục, y tế ... để đảm bảo Chương trình được thực hiện mang hiệu quả thực chất cho đời sống của người dân.Tăng cường phân cấp, tạo sự linh hoạt khi quy định mức độ đạt chuẩn để phù hợp với thực tiễn của các địa phương và nhu cầu phát triển của từng vùng. Trên cơ sở đó, có thể xem xét quy định những chỉ tiêu đạt chuẩn bắt buộc và những chỉ tiêu linh hoạt phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng, miền, địa phương. Lưu ý đến sự biến động của các tiêu chí nâng lên theo thời gian (tiêu chí thu nhập, giảm nghèo...) và chia ra từng cấp độ để sửa tiêu chí (Thủ tướng Chính phủ, Liên tịch Bộ, từng Bộ).

Giao các Bộ, ngành (chịu trách nhiệm quản lý nhà nước đối với từng tiêu chí) có báo cáo cụ thể về Thường trực Ban Chỉ đạo để thực hiện thống nhất trên cả nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6355/VPCP-KTN ngày 19 tháng 8 năm 2014; Thường trực Ban Chỉ đạo đôn đốc các Bộ, ngành tập trung hoàn chỉnh các văn bản hướng dẫn các địa phương, nhất là vùng khó khăn, vùng đặc thù.

4. Về tổ chức Hội nghị tuyên dương doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân có đóng góp tích cực vào Chương trình xây dựng nông thôn mới: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương nghiên cứu, chọn thời điểm thích hợp để tôn vinh doanh nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.Trong đó, lưu ý tiêu chí vùng, miền, đối tượng tôn vinh để hướng dẫn các địa phương thực hiện, nhằm động viên kịp thời sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân trong việc xây dựng nông thôn mới.

5. Về việc thẩm định huyện nông thôn mới ở Đồng Nai: Đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với huyện Xuân Lộc và thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai; giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thiện các thủ tục theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định theo hướng dẫn tại Quyết định 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; trên cơ sở đó giao Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng bộ tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới để hướng dẫn địa phương thực hiện trong thời gian tới.

6. Về nhiệm vụ khác:

- Về Chương trình công tác năm 2015 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu ý kiến các thành viên, bổ sung những nhiệm vụ của các Bộ đề xuất: Bộ Y tế (về dự án phát triển y tế), Bộ Giao Thông vận tải (hỗ trợ xi măng), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (tín dụng ưu đãi), Bộ Tài chính (bảo hiểm nông nghiệp, hỗ trợ lãi suất cho vay tín dụng), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (huy động nguồn lực), Bộ Xây dựng (thống nhất đầu mối hướng dẫn quy hoạch), ...; trình Trưởng Ban xem xét, quyết định.

- Về các xã điểm của Trung ương, đồng ý với đề xuất của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giao Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì phối hợp với các tỉnh xã điểm tổ chức cuộc họp để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo tình hình thực hiện, tiến độ, khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện để có thể về đích vào năm 2014, 2015.

- Về tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết năm 2014 Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2014 và triển khai kế hoạch 2015, đồng ý tổ chức vào cuối tháng 01 năm 2015 theo hình thức trực tuyến, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Bộ liên quan chuẩn bị Hội nghị, trong đó lưu ý dự thảo văn bản hướng dẫn về tiêu chí, hướng dẫn kế hoạch 5 năm 2016-2020 và sử dụng vốn trái phiếu chính phủ năm 2015 cho các địa phương, trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Bộ, Ban, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các thành viên BCĐTW, VPĐP (Bộ NN&PTNT), các đ/c cố vấn BCĐ TW;
- Văn phòng Điều phối NTM các Tỉnh, Thành phố trực thuộc TW;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTTH, KGVX, TH, V.III, NC, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3). Thịnh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 482/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn   Tình trạng: Đã biết

Ngày 31/12/2014, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 482/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Về Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015: Cơ bản đồng ý với Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Năm 2014, Chương trình có chuyển biến khá mạnh, nhận thức của cấp ủy, chính quyền được nâng cao và người dân tích cực vào cuộc, phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới phát huy tác dụng; việc huy động các nguồn lực rất to lớn, ghi nhận sự sáng tạo chủ động của các địa phương trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội của đất nước còn gặp nhiều khó khăn; hoạt động chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ đạo các cấp khá sát sao, nhiều địa phương có các hoạt động sáng tạo, cách làm hay, xuất hiện nhiều mô hình trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình đã thực sự có những bước ngoặt lớn và xây dựng nông thôn mới đã trở thành hiện thực, mạng lại hiệu quả gắn với lợi ích thiết thực của người dân. Tính đến hết năm 2014 sẽ ước có 785 xã đạt chuẩn (8,8%) và bình quân mỗi xã đạt 10 tiêu chí, tăng 5,38 tiêu chí/xã so với năm 2010. Trong đó có 1.285 xã (14,5 %) đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, 2.836 xã (32,1 %) đạt từ 10 đến 14 tiêu chí, 2.964 xã (33,6 %) đạt từ 5 đến 9 tiêu chí, 945 xã (11 %) đạt dưới 5 tiêu chí và không còn xã trắng tiêu chí. Dự kiến hết năm 2015 sẽ có có khoảng 1.800 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt mục tiêu 20% số xã đạt chuẩn); Chương trình đã dự kiến sẽ cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn (giao thông, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm xá xã).

2. Về Đề án xây dựng kế hoạch 5 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020: Giao Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp thu các ý kiến đóng góp, trong đó bổ sung thêm bối cảnh, mục tiêu, giải pháp, xem xét lại một số chỉ tiêu đặt ra cho phù hợp với nguồn lực thực tế; hoàn thiện Đề án gửi các địa phương tham gia ý kiến; bổ sung, hướng dẫn đồng thời là căn cứ để các địa phương đưa vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp và làm cơ sở định hướng cho các địa phương trong việc xây dựng kế hoạch 05 năm 2016 -2020.

Từ khóa: Thông báo 482/TB-VPCP

166

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
262327