• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm soát thủ tục hành chính


 

Thông báo 523/ĐKTr năm 2017 kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh An Giang do Đoàn Kiểm tra Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 523/ĐKTr
Bản Tiếng Việt

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
ĐOÀN KIM TRA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 523/ĐKTr

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2017

 

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TẠI TỈNH AN GIANG

Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC ngày 29/3/2017 của Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (viết tắt là Ban Chỉ đạo) về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (viết tắt là Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC) và Kế hoạch số 348/KH-BCĐCCHC về kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2017 ngày 23/5/2017 của Thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (viết tắt là Kế hoạch số 348/KH-BCĐCCHC), trong các ngày từ 26 - 27/6/2017, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Thành làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại tỉnh An Giang.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Ủy ban nhân dân phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên. Nội dung kiểm tra được thực hiện theo Quyết định số 177/QĐ-BCĐCCHC và Kế hoạch số 348/KH-BCĐCCHC. Đồng thời qua kiểm tra, Đoàn cũng nắm bắt các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để kịp thời trao đổi, tháo gỡ hoặc tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền. Trên cơ sở đó, Đoàn kiểm tra xin thông báo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính tại tỉnh An Giang như sau:

I. VỀ NHỮNG MẶT ĐẠT ĐƯỢC

Thứ nhất, sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt, cụ thể của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác cải cải cách hành chính nói chung, cải cách, kiểm soát thủ tục hành chính nói riêng, thông qua việc kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai công tác cải cách hành chính, như: Kế hoạch số 683/KH-UBND ngày 21/12/2016 về cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017; Kiện toàn Tổ kiểm tra công vụ, tháng 4 năm 2017; Kế hoạch số 329/KH-UBND về giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh, tháng 6 năm 2016; Triển khai và công bố kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 đối với 17 sở, ban, ngành, 11 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh...

Thứ hai, Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 về việc tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục chấn chỉnh, duy trì kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh hiệu quả cải cách hành chính để tạo chuyển biến về hiệu quả, uy tín và chất lượng phục vụ của chính quyền các cấp, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp với việc thực hiện giám sát và công bố, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào ngày 05 hàng tháng trên báo An Giang và Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Thứ ba, trong 6 tháng đầu năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân tỉnh; sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp; thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; phê chuẩn kết quả bầu lãnh đạo, thành viên Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo thẩm quyền.

Theo chỉ số thành phần PAR INDEX năm 2016, đây là một trong những nhiệm vụ cải cách được thực hiện tốt ở tỉnh An Giang (đạt 6.5/6.5 điểm).

Thứ tư, với cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm, vì vậy việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được thực hiện khá toàn diện: từ việc thực hiện môi trường làm việc điện tử, hạn chế văn bản giấy, ứng dụng phần mềm một cửa (http://motcua.angiang.gov.vn), tích hợp thông tin tình trạng hồ sơ giải quyết TTHC đến việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) cho người dân và doanh nghiệp. Theo báo cáo, An Giang là một trong những tỉnh triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (118 DVCTT mức độ 3 và trên 120 DVCTT mức độ 4, kết hợp trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính).

II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

Theo báo cáo và qua kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2017, công tác CCHC trên địa bàn tỉnh đã triển khai và đạt được những kết quả nhất định, nhất là công tác chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, cụ thể như:

- Tốc độ CCHC nhìn chung còn chậm, kết quả đạt được chưa tương xứng với yêu cầu.

(Biểu hiện thông qua các Bộ chỉ s: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giảm mạnh: Năm 2011 xếp hạng 04; 2012 hạng 01; 2013 hạng 23; 2014: hạng 37; 2015 hạng 39, 2016 hạng 38/63 tỉnh thành; trong năm 2016, còn nhiều chỉ sở mức trung bình, cá biệt chỉ s dưới mức trung bình. Chỉ s CCHC (PAR INDEX) năm 2016 (72.89 điểm xếp thứ 36) tụt hạng với năm 2015 (85.56 điểm xếp thứ 31); trong năm 2016, có 5/8 chỉ số thành phần có điểm số cách điểm s tuyệt đối từ 2.5 đến 3.75 điểm. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI) năm 2016 đạt trung bình thấp (35.63)).

Tuy nhiên, với quyết tâm chính trị mạnh mẽ với những kế hoạch và giải pháp cụ thể của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt sau cuộc làm việc vào tháng 11 năm 2016 với Thủ tướng Chính phủ thì tỉnh đã có những biện pháp quyết liệt để năm 2017 công tác CCHC sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn năm 2016 trên tất cả các mặt.

- Việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa của các cơ quan hành chính chưa đồng đều, vẫn còn nhiều hồ sơ giải quyết quá hạn, đặc biệt ở lĩnh vực đất đai; TTHC được chỉ đạo rà soát, cắt giảm, nhưng vẫn còn rườm rà, người dân, doanh nghiệp vẫn phải đến nhiều cơ quan để hoàn thành TTHC.

- Về cải cách, kiểm soát TTHC: Việc tham gia ý kiến, đánh giá tác động và thẩm định văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC đã được tiến hành nhưng vẫn còn có một số quy định được ban hành không tuân thủ đầy đủ quy định về kiểm soát TTHC, cũng như quy định của Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (chẳng hạn như: Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 về việc điều chỉnh nội dung quy định của một số thủ tục liên quan đến quy trình tiếp cận điện năng đối với lưới điện trung áp trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 106/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; Quy chế tạm thời Phối hợp thực hiện dịch vụ thủ tục hành chính về đt đai tại nhà giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên); việc rà soát, chuẩn hóa, công bố TTHC theo bộ TTHC đã được các bộ, ngành chuẩn hóa vẫn còn chậm (mới có 12/18 sở, ngành hoàn thành, theo Báo cáo số 136/BC-UBND ngày 17/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh); còn tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC (5.349 hồ sơ, tập trung ở lĩnh vực đất đai, thuế).

- Việc phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác còn chưa đồng đều; một số nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch được đặt trong thời gian của 6 tháng cuối năm nên chưa có những kết quả cụ thể trong triển khai, dẫn đến hạn chế trong việc đôn đốc, kiểm tra cũng như đánh giá, rút kinh nghiệm.

III. GIẢI PHÁP, NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, Đoàn kiểm tra nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh đã đề ra trong năm 2017 và tập trung vào 6 tháng cuối năm 2017. Bên cạnh đó, để công tác CCHC tại tỉnh An Giang được triển khai hiệu quả, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Đoàn đề nghị lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã khắc phục ngay những bất cập, tồn tại nêu tại trang 2-3 Thông báo; đồng thời trong thời gian tới tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:

1. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong thực hiện công tác CCHC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016.

2. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai CCHC một cách quyết liệt, toàn diện, sâu sát hơn nữa, trong đó tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 396/TB-VPCP ngày 09/12/2016 về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang và chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Thông báo số 256/TB-VPCP ngày 06/6/2017 về Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2017 và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Rà soát, đánh giá các quy định về TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, bảo đảm tuân thủ quy định tại Điều 14 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định về kiểm soát TTHC; hoàn thành việc chuẩn hóa, công bố, công khai, niêm yết TTHC theo bộ TTHC đã được các bộ, ngành chuẩn hóa; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, khắc phục tình trạng quá hạn trong giải quyết TTHC ở các lĩnh vực đất đai và thuế.

4. Tổ chức tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ công tác CCHC; khẩn trương xây dựng, triển khai Kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh; tăng cường khả năng giám sát của người dân và trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính các cấp thông qua việc triển khai có hiệu quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về cơ chế, chính sách, TTHC theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25/4/2017 ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

5. Nhanh chóng đưa Trung tâm tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tỉnh An Giang vào hoạt động; đẩy mạnh việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.

6. Đẩy mạnh việc tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm; chú trọng hơn nữa trong việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh An giang biết, chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TTgCP, Phó TTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Văn ph
òng Ban CĐCCHC của CP, BNV (đ biết);
- VPCP: BTCN (để b/c), PCN Nguyễn Xuân Thành;

các Vụ: HC, PL, QHĐP; Cổng TTĐT, Cục HCQT2;
- Lưu: VT, ĐKTr (02). NTQ
11

TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA
PHÓ CHỦ NHIỆM
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Nguyễn Xuân Thành

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 523/ĐKTr   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ   Người ký: Nguyễn Xuân Thành
Ngày ban hành: 14/07/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 523/ĐKTr

320

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
355431