• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Phân loại hàng hóa

 

Thông báo 5519/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Ma ní chữ D do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 5519/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5519/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan vê thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh TP. Hải Phòng) tại thông báo số 201/TB1-CNHP ngày 30/3/2016 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo:

Mục 11: Ma ní chữ D, mạ điện, bằng sắt, size 20mm, 0.588kg.

2. Đơn vị xuất/nhập khẩu: Công ty TNHH Phượng Thư; Địa chỉ: số 94 Tam Bạc, phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng; Mã sthuế: 0200453543.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10071873255/A11 ngày 20/01/2016 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV1 - Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Sản phẩm được làm bằng thép, thường được sử dụng nối giữa hai mắt xích, hoặc hai cáp, hoặc móc, chốt với cột... (thường được gọi là ma ní).

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Sản phẩm được làm bằng thép, thường được sử dụng nối giữa hai mắt xích, hoặc hai cáp, hoặc móc, chốt với cột (thường được gọi là ma ní).

thuộc nhóm 73.26 “Các sản phẩm khác bằng sắt hoặc thép”, phân nhóm 7326.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 7326.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK cảng Hải Phòng KV1 (Cục Hải quan TP. Hải Phòng);
- Trung tâm PTPLHH XNK và các Chi nhánh;
- Công ty TNHH Phượng Thư (số 94 Tam Bạc, phường Phạm Hồng Thái , quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng);
- Lưu: VT, TXNK-Vân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 5519/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 14/06/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 5519/TB-TCHQ

28

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
444593