• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 554/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Thông báo 554/TB-VKSTC
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 554/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC , Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai việc điều chỉnh dự toán chi NSNN năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2020 (kinh phí không tự chủ) theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Điều chỉnh kinh phí thuê nhà ở công vụ năm 2020 (kinh phí thực hiện tự chủ) theo Quyết định số 112/QĐ-VKSTC ngày 20/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để b/c);
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng (để b/c);
- Bộ Tài chính (để b/c)
- Lưu: VP; C3 (Vth, LĐC, P.KHNS)
Ph.15b

TL. VIỆN TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 554/TB-VKSTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 31/07/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 554/TB-VKSTC

317

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
449003