Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 56/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 56/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 20/02/2009   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/02/2009, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 56/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Quan điểm, mục tiêu, nội dung, giải pháp của Đề án phải căn cứ vào Nghị quyết số 26/NQ/TƯ ngày 05 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, Quyết định số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Quyết định số 07/2008/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010; Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn và Nghị quyết 30A/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo. Cần làm rõ các nội dung chính sau:

a) Đề án tổng thể đào tạo nguồn nhân lực nông thôn, bổ sung vào Chương trình mục tiêu Quốc gia về giáo dục và đào tạo đến năm 2010 và 2020 bao gồm 03 Đề án thành phần: đào tạo, dạy nghề cho lao động nông thôn trực tiếp sản xuất nông nghiệp hiện đại; dạy nghề cho nông dân và con em nông dân để chuyển dịch cơ cấu lao động: làm công nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu lao động; đào tạo, nâng cao kiến thức cho cán bộ quản lý, cán bộ cơ sở ở nông thôn.

b) Về đối tượng đào tạo: cần xác định rõ đối tượng, ngành nghề đào tạo hợp lý, chú ý xác định rõ về độ tuổi, tính đặc thù về học vấn, nhận thức, điều kiện học tập theo vùng, miền, dân tộc của lao động nông thôn để đào tạo, đồng thời làm rõ cơ cấu và số lượng lao động nông thôn sẽ được đào tạo trong tổng số 1 triệu lao động hàng năm, đảm bảo từ nay trở đi có đủ lực lượng lao động trẻ làm nông nghiệp ở các vùng trong cả nước.

c) Chương trình, tài liệu, học cụ phải đáp ứng mục đích yêu cầu và đối tượng.

d) Xác định cơ chế quản lý, hình thức đào tạo hợp lý đối với các cơ sở đào tạo nghề cho nông dân, cho lao động nông thôn. Chuẩn bị các điều kiện bảo đảm việc phát triển quy mô và nâng cao chất lượng đào tạo. Chú ý phát triển đội ngũ giáo viên và tăng cường cơ sở vật chất. Xác định chính sách hỗ trợ người học, người dạy và cơ sở đào tạo. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền và thực hiện xã hội hoá lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

đ) Làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, thể hiện cụ thể và rõ ràng nội dung Đề án nhằm khuyến khích và vận động người dân tự nguyện tham gia đào tạo nghề nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống trong nền nông nghiệp hiện đại.

e) Rà soát lại danh sách các cơ sở dạy nghề cho lao động nông thôn, xác định các ngành, nghề cần đào tạo, đồng thời đưa ra các tiêu chuẩn tối thiểu cho các cơ sở tham gia đào tạo. Việc tổ chức đào tạo cho lao động nông thôn nên kết hợp hình thức đào tạo lưu động với hình thức đào tạo tại các cơ sở đào tạo. Tạo điều kiện thuận lợi giúp người lao động tìm hiểu quy trình sản xuất, xem trình diễn thao tác và thực hành sản xuất để thu được kết quả học tập nhanh, hiệu quả cao nhất.

g) Rà soát toàn bộ các cơ chế, chính sách đã có về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bỏ những nội dung không thích hợp, bổ sung kịp thời những nội dung cần thiết, không trùng lặp, chồng chéo và có hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phối hợp xây dựng Đề án và triển khai thực hiện.

88