• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Thông báo 58/2016/TB-LPQT hiệu lực của Nghị định thư cho Dự án “VIE/032 - Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính”giữa Việt Nam và Lúc-xăm-bua năm 2016

Tải về Điều ước quốc tế 58/2016/TB-LPQT
Bản Tiếng Việt

BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2016/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định tại Điều 56 của Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Công quốc Lúc-xăm-bua cho Dự án “VIE/032 - Nâng cao năng lực trong lĩnh vực tài chính”, ký tại Hà Nội ngày 18 tháng 8 năm 2016, có hiệu lực kể từ ngày 18 tháng 8 năm 2016.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi Bản sao Nghị định thư theo quy định tại Điều 59 của Luật nêu trên./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ LUẬT PHÁP VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC T
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Ngự

 

NGHỊ ĐỊNH THƯ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG VỀ DÁN VIE/032 - Nâng cao Năng lực trong lĩnh vực Tài chính

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

(Sau đây gọi là “Chính phủ Việt Nam”)

Chính phủ Đại công quốc Luxembourg

(Sau đây gọi là “Chính phủ Luxembourg”)

Hai Chính phủ sau đây được gọi là “hai Bên”

Căn cứ vào:

- Hiệp định khung về Hợp tác giữa Chính phủ nưc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại công quốc Luxembourg được ký tại Luxembourg ngày 24 tháng 9 năm 2002 về việc thực hiện các dự án phát trin;

- Chương trình Hợp tác Định hướng được ký giữa hai Bên tại Hà Nội ngày 2 tháng 3 năm 2011 định hướng thực hiện các dự án phát triển trong giai đoạn 2011 -2015;

- Đề nghị của Ủy ban Chứng khoán ngày 9 tháng 12 năm 2015

Hai bên đã thống nhất như sau:

Điều 1. Phạm vi của Nghị định thư

Nghị định thư này liên quan đến dự án hỗ trợ Chính phủ Việt Nam trong việc phát triển thị trường vốn tại Việt Nam. Dự án được thực hiện phù hợp với văn kiện dự án Nâng cao Năng lực trong lĩnh vực Tài chính - VIE/032 (sau đây được gọi là “Dự án"), được soạn thảo bi các cơ quan do hai bên chỉ định. Văn kiện dự án đính kèm là phụ lục và là một phần không tách rời của Nghị định thư này.

Điều 2. Các cơ quan có thm quyền thực hiện dự án

Chính phViệt Nam chỉ định Bộ Tài chính là Cơ quan chủ quản dự án và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Chủ dự án.

Chính phủ Luxembourg giao cho Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg làm Cơ quan quản lý thực hiện dự án.

Hai Bên và các cơ quan thực hiện dự án thống nhất rằng dự án có thể là đối tượng được đánh giá độc lập.

Điều 3. Tài trợ của Chính ph Luxembourg

Chính phủ Luxembourg viện trợ không hoàn lại tối đa là 3 860 000 Euro (ba triệu tám trăm sáu mươi ngàn Euro). Khoản tiền này sẽ chỉ được sử dụng để trang trải các chi phí cần thiết đthực hiện dự án theo Văn kiện và các phụ lục kèm theo. Tình hình thực hiện khoản viện trợ này sẽ được báo cáo hàng năm trong các báo cáo tiến độ thường niên do Cơ quan hợp tác phát triển Luxembourg soạn thảo và cung cấp cho hai Bên.

Điều 4. Áp dụng

Các điều khoản trong Hiệp định khung về hợp tác ký ngày 24 tháng 9 năm 2002 giữa hai Bên sẽ được áp dụng cho Nghị định thư này.

Điều 5. Hiệu lực, bổ sung, giải quyết tranh chấp và chấm dứt hiệu lực

Nghị định thư này có hiệu lực kể từ ngày hai Bên ký và có giá trị cho đến thời điểm hai Bên hoàn thành toàn bộ và đầy đủ mọi nghĩa vụ, trừ trường hợp tuyên bố chấm dứt hiệu lực theo quy định của Nghị định thư này.

Nếu một trong hai Bên có nguyện vọng sửa đổi Nghị đnh thư này thì sẽ đề nghị tham vấn với Bên kia. Mọi nội dung sa đi trong Nghị định thư này đều phải được hai Bên thống nhất bằng văn bản và là một phần không tách rời của Nghị định thư này.

Mọi tranh chp phát sinh trong quá trình thực hiện Nghị định thư này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các Cơ quan có thẩm quyền của hai Bên hoặc thông qua kênh ngoại giao.

Một trong hai Bên có thể chấm dứt hiệu lực của Nghị định thư này bằng cách thông báo cho bên kia trước ba (03) tháng về ý định chấm dứt Nghị định thư.

Để làm bằng, các đại diện được ủy quyền hợp thức của hai Bên đã ký Nghị định thư này.

Làm tại Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2016 thành (02) bản gốc, mỗi bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tất cả các văn bản có giá trị như nhau.

 

THAY MT CHÍNH PHỦ
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ngài Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng Bộ Tài chính

THAY MT CHÍNH PHỦ
ĐẠI CÔNG QUỐC LUXEMBOURG

Ngài Romain Schneider
Bộ trưởng Bộ Hợp tác Phát triển & Nhân đạo

 

Điều 56. Thông báo liên quan đến hiệu lực của điều ước quốc tế

Bộ Ngoại giao thông báo cho các cơ quan nhà nước có liên quan các nội dung sau đây:

1. Thông báo về ngày có hiệu lực của điều ước quốc tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông tin về việc điều ước quốc tế có hiệu lực đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

2. Thông báo về ngày có hiệu lực của tuyên bố bảo lưu của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp nhận hoặc phản đối bảo lưu của bên ký kết nước ngoài, rút bảo lưu hoặc rút phản đối bảo lưu đối với điều ước quốc tế nhiều bên trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên;

3. Thông báo về ngày chấm dứt áp dụng tạm thời điều ước quốc tế, về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn điều ước quốc tế, việc chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc chấm dứt áp dụng tạm thời, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, chấm dứt hiệu lực, từ bỏ, rút khỏi, tạm đình chỉ thực hiện điều ước quốc tế có hiệu lực.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Điều 59. Sao lục điều ước quốc tế

1. Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện, gửi cơ quan Công báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản chính điều ước quốc tế hai bên và thông tin về việc điều ước quốc tế có hiệu lực.

2. Bộ Ngoại giao sao lục điều ước quốc tế có hiệu lực gửi Quốc hội, Chủ tịch nước và Chính phủ để báo cáo, gửi cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện, gửi cơ quan Công báo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao điều ước quốc tế nhiều bên có chứng thực của cơ quan lưu chiểu và thông báo của cơ quan lưu chiểu điều ước quốc tế nhiều bên về hiệu lực của điều ước quốc tế nhiều bên đối với nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 58/2016/TB-LPQT   Loại văn bản: Điều ước quốc tế
Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ Luxembourg   Người ký: Đinh Tiến Dũng, Romain Schneider
Ngày ban hành: 18/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: 20/10/2016   Số công báo: Từ số 1135 đến số 1136
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Điều ước quốc tế 58/2016/TB-LPQT

274

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
328314