• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kiểm toán nhà nước


 

Thông báo 634/TB-KTNN năm 2019 về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động do Kiểm toán nhà nước ban hành

Tải về Thông báo 634/TB-KTNN
Bản Tiếng Việt

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 634/TB-KTNN

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG

Thực hiện kết luận của Ban Cán sự đảng Kiểm toán nhà nước phiên họp ngày 08/5/2019 tại Thông báo số 129/TB-BCSĐ ngày 10/5/2019, Kiểm toán nhà nước thông báo điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ kiểm toán hoạt động của Vụ Tổng hợp như sau:

1. Giao Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán thực hiện nhiệm vụ: “Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước xây dựng cơ sở pháp lý, văn bản hướng dẫn về kiểm toán hoạt động”.

2. Giao Trường Đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm toán thực hiện nhiệm vụ: “Tham mưu, giúp Tổng Kiểm toán nhà nước hướng dẫn nghiệp vụ kiểm toán hoạt động trong ngành”.

3. Vụ Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm toán hoạt động khi được Tổng Kiểm toán nhà nước giao.

4. Giao Vụ Tổng hợp xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kiểm toán hoạt động, trình Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Tổ chức cán bộ) phê duyệt trước khi ban hành.

Việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ như trên được thực hiện từ 01/6/2019./.

 

 

Nơi nhận:
- Tổng KTNN;
- Các Phó Tổng KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TCCB (03).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

 

 

Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 634/TB-KTNN   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước   Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 24/05/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 634/TB-KTNN

595

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
415638