• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Bộ luật Dân sự 2015


 

Thông báo 64/TB-BTP năm 2014 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành

Tải về Thông báo 64/TB-BTP
Bản Tiếng Việt

BỘ TƯ PHÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/TB-BTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG NGUYỄN THÚY HIỀN TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ NĂM 2015

Trong hai ngày 04 và 05 tháng 12 năm 2014, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015 tại Thủ đô Hà Nội. Hội nghị vinh dự đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Hà Hùng Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đến dự và chỉ đạo Hội nghị. Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thúy Hiền - Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Hoàng Sỹ Thành - Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại ở Trung ương; Hoàng Sỹ Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự. Tham dự Hội nghị có: đại diện Lãnh đạo Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Văn phòng Chính phủ và các Bộ: Công an, Quốc phòng; Lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự, Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục; Chuyên viên chính và tương đương trở lên thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự; Cục trưởng, Chánh Văn phòng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đại diện một số Văn phòng Thừa phát lại.

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015, phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, các tham luận và ý kiến của các đồng chí dự Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã kết luận một số vấn đề sau:

1. Về công tác tổ chức Hội nghị

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2015 do Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức; công tác chuẩn bị và tổ chức về cơ bản được tiến hành tốt, tài liệu Hội nghị được chuẩn bị công phu, Chương trình Hội nghị đã diễn ra theo đúng Kế hoạch.

Hội nghị đã vinh dự được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trong toàn quốc; đồng chí Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng và chỉ đạo công tác thi hành án dân sự với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong hai ngày, Hội nghị đã nghe 18 tham luận, ý kiến của các đại biểu khách mời, đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị đã tập trung, phân tích làm sâu sắc những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2014

2.1. Trong năm qua, trong bối cảnh tình hình kinh tế đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, số việc, tiền thụ lý mới tăng cao so với năm 2013, song kết quả thi hành án dân sự tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, đạt được những kết quả quan trọng. Số việc và tiền giải quyết xong đều cao hơn năm 2013 (tăng 38.120 việc và trên 10.000 tỷ đồng), đạt tỷ lệ 88,47% về việc, 76,72% về tiền trên số có điều kiện thi hành, cơ bản đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội. Công tác chỉ đạo, điều hành bước đầu đã đi vào nề nếp, sâu sát, quyết liệt hơn; tổ chức, bộ máy, cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; kỷ cương, kỷ luật được tăng cường. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được triển khai có hiệu quả. Công tác kiểm tra đã có sự chuyển biến, phát hiện nhiều sai phạm trong quá trình tổ chức thi hành án để chấn chỉnh, xử lý kịp thời; chất lượng công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ được nâng lên, các văn bản xin ý kiến hướng dẫn nghiệp vụ đã được quan tâm giải quyết, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án. Công tác quản lý tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản được tổ chức thực hiện ngày càng nề nếp, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ.

Kết quả này đã phản ánh nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan Thi hành án dân sự, đặc biệt là đội ngũ Chấp hành viên, Thẩm tra viên và Thủ trưởng các cơ quan Thi hành án dân sự trong năm 2014.

2.2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác thi hành án dân sự vẫn còn tồn tại những hạn chế, yếu kém. Kết quả thi hành án chưa thực sự bền vững, việc thực hiện chỉ tiêu Quốc hội giao tuy đã đạt chỉ tiêu về việc nhưng chưa đạt chỉ tiêu về tiền; số việc và tiền chuyển sang năm 2015 còn lớn; kết quả thi hành án tăng đột biến vào hai tháng cuối năm. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành còn hạn chế, rất nhiều đơn vị, địa phương chưa quyết liệt triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác ngay từ đầu năm. Việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật tại một số đơn vị còn bị buông lỏng; nhiều sai phạm đã được chỉ ra từ những năm trước, đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để; tình trạng cán bộ, công chức cơ quan thi hành án dân sự vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật gia tăng đã ảnh hưởng tới hình ảnh của hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự. Công tác kiểm tra chưa thực sự hiệu quả, có trường hợp sai phạm của Chấp hành viên, công chức thi hành án dân sự còn chưa được phát hiện kịp thời để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý. Công tác quản lý, sử dụng kinh phí tại một số đơn vị hiệu quả chưa cao; vẫn còn có sự chênh lệch giữa số liệu thống kê và số liệu kế toán nghiệp vụ.

Yêu cầu Tổng cục Thi hành án dân sự và các Cục, Chi cục Thi hành án dân sự nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, nghiêm túc khắc phục những hạn chế, yếu kém nhằm xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự trong sạch, vững mạnh.

3. Về nhiệm vụ công tác năm 2015

Năm 2015 năm thứ ba công tác thi hành án dân sự thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Quốc hội; là năm đầu tiên thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Nhằm tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ thi hành án dân sự theo Nghị quyết của Quốc hội, Kết luận của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại cuộc họp về công tác thi hành án dân sự ngày 07/11/2014, giao Tổng cục Thi hành án dân sự nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Hà Hùng Cường, đồng thời tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Một là, khẩn trương xây dựng Kế hoạch triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; chủ động đề xuất xây dựng các Nghị định, Thông tư, Thông tư liên tịch quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, phù hợp với thực tiễn thi hành án dân sự, trong đó cần sửa đổi, bổ sung ngay Thông tư về hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê thi hành án tạo cơ sở cho việc đánh giá tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015 của các cơ quan Thi hành án dân sự; tổ chức tập huấn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành cho Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Thư ký thi hành án các cơ quan Thi hành án dân sự trong toàn quốc. Các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương cần tham mưu cho UBND cùng cấp xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự tại địa phương, phổ biến và tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiểu biết pháp luật về thi hành án dân sự trong nhân dân.

Hai là, chủ động triển khai công tác năm 2015 ngay từ những tháng đầu năm công tác, bảo đảm sự liên tục trong thực hiện nhiệm vụ. Phấn đấu thi hành án xong đạt trên 88% về việc, trên 77% về tiền trên tổng số việc, tiền có điều kiện thi hành; giảm ít nhất từ 3% đến 5% số việc chuyển sang năm 2016 so với số việc năm 2014 chuyển sang năm 2015; chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu khác theo Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Ba là, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tổng cục, nhất là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cục đối với các đơn vị trực thuộc và các Chi cục. Tiếp tục phân công Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo các Cục thi hành án dân sự trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các địa bàn trọng điểm, có lượng án lớn, phức tạp, kéo dài hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tập trung kiểm tra việc thực hiện các chỉ tiêu của Quốc hội giao; về ra quyết định đúng thời hạn, đúng pháp luật đối với 100% bản án, quyết định dân sự; phân loại chính xác việc, tiền có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; khắc phục cơ bản vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự. Thực hiện tốt công tác hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ, nhằm tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan Thi hành án dân sự. Xây dựng Kế hoạch và triển khai giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo bức xúc kéo dài, gây bức xúc trong dư luận.

Bốn là, nâng cao hiệu quả và đổi mới công tác tổ chức cán bộ của Tổng cục và các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, trong đó tập trung vào những địa bàn, đơn vị để xảy ra nhiều vi phạm hoặc còn nhiều hạn chế, yếu kém. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ trong toàn hệ thống, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có sai phạm. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác thi hành án dân sự.

Năm là, nâng cao kết quả công tác đôn đốc thi hành án hành chính, kịp thời đề xuất và giải quyết những bất cập, vướng mắc, dần đưa công tác này vào nề nếp. Thực hiện tốt công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự, hạn chế những sai sót trong quá trình tổ chức thi hành án dẫn đến phát sinh yêu cầu bồi thường nhà nước. Tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; thực hiện tốt Quy chế phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự từ Tổng cục đến các Cục và Chi cục. Đơn vị, địa phương nào chưa ban hành Quy chế phối hợp cần khẩn trương xây dựng và hoàn thiện ngay, bảo đảm hết Quý I/2015 không còn đơn vị, địa phương nào chưa ban hành Quy chế phối hợp.

Sáu là, thực hiện tốt việc phân cấp quản lý về tài chính, tài sản và đầu tư xây dựng cơ bản; tiếp tục tổ chức thực hiện các đề án đã được phê duyệt về xây dựng trụ sở, kho vật chứng và đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự. Tăng cường kiểm tra, tự kiểm tra trong việc lập dự toán, phân bổ, sử dụng ngân sách nhà nước.

Bảy là, Tổng cục Thi hành án dán sự cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh ủy, HĐND, UBND các tỉnh/thành phố thuộc diện thực hiện thí điểm Thừa phát lại triển khai có hiệu quả hoạt động này; chỉ đạo các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi để Thừa phát lại tham gia xác minh điều kiện thi hành án, tổ chức thi hành án dân sự, chuyển giao đúng, đầy đủ 100% văn bản về thi hành án dân sự cho Văn phòng Thừa phát lại tổng đạt theo quy định.

4. Giao Tổng cục THADS tiếp thu ý kiến của Hội nghị, hoàn thiện Báo cáo tổng kết và Kế hoạch công tác trọng tâm trình Lãnh đạo Bộ xem xét, ký. Chủ động nghiên cứu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2015, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm đã nêu và theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung Kết luận tại Hội nghị.

5. Căn cứ Chương trình công tác trọng tâm năm 2015 của Bộ, Ngành Tư pháp và Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự, các cơ quan Thi hành án dân sự triển khai xây dựng Kế hoạch công tác năm 2015 và tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2015 tại địa phương.

6. Trên cơ sở Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho hệ thống cơ quan Thi hành án dân sự năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, các cơ quan THADS thực hiện giao chỉ tiêu nhiệm vụ trong toàn hệ thống đến từng Chấp hành viên; kết quả thực hiện chỉ tiêu là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan Thi hành án dân sự và các Chấp hành viên trong năm 2015.

Trên đây là Kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015, Văn phòng Bộ thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h);
- Các đơn vị thuộc Bộ (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, VP (2b), BTK.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Tiến Dũng

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 64/TB-BTP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Bộ Tư pháp   Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thi hành án, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết

Ngày 25/12/2014, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 64/TB-BTP năm 2014 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015.

Về công tác tổ chức Hội nghị

Hội nghị triển khai công tác Thi hành án dân sự năm 2015 do Bộ Tư pháp chủ trì tổ chức; công tác chuẩn bị và tổ chức về cơ bản được tiến hành tốt, tài liệu Hội nghị được chuẩn bị công phu, Chương trình Hội nghị đã diễn ra theo đúng Kế hoạch.

Hội nghị đã vinh dự được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu chỉ đạo công tác thi hành án dân sự trong toàn quốc; đồng chí Hà Hùng Cường, Bộ trưởng Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến của Phó Thủ tướng và chỉ đạo công tác thi hành án dân sự với 05 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong hai ngày, Hội nghị đã nghe 18 tham luận, ý kiến của các đại biểu khách mời, đại diện các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương. Các ý kiến trao đổi, thảo luận tại Hội nghị đã tập trung, phân tích làm sâu sắc những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2015.

Từ khóa: Thông báo 64/TB-BTP

262

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272182