• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 647/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là giấy tự dính do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 647/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 647/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2539/TB-PTPL ngày 20/11/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy tự dính HSPL-W#1 (106 CM x 3000 M) (Mục 1).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH THAI KK INDUSTRY (Việt Nam); địa chỉ: Lô 26-27 KCX & CN Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tây Ninh; mã số thuế: 3900374878.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10053523746/A12 ngày 31/08/2015 tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Màng từ polypropylene, tự dính, dạng cuộn, chiều rộng 106CM, có cấu tạo gồm lớp màu trắng từ polypropylene được quét lớp keo dính, lớp keo dính được bảo vệ bằng lp giấy bồi.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Màng từ polypropylene, tự dính, dạng cuộn, chiu rộng 106CM, có cu tạo gồm lớp màu trắng từ polypropylene được quét lớp keo dính, lớp keo dính được bảo vệ bằng lớp giấy bồi.

thuộc nhóm 39.19 “Tấm, phiến, màng, lá, băng, dải và các hình dạng phng khác tự dính, bằng plastic, có hoặc không ở dạng cuộn”, phân nhóm 3919.90 “- Loại khác”, mã số 3919.90.90 “- - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);

- Chi cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH THAI KK INDUSTRY (Việt Nam) (Lô 26-27 KCX & CN Linh Trung 3, Trảng Bàng, Tâ
y Ninh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Thủy (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 647/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 25/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 647/TB-TCHQ

126

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317699