Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 66/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa - Thông tin do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 66/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 10/04/2007   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 10/4/2007, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 66/TB-VPCP về việc kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Bộ Văn hóa - Thông tin. Cụ thể,

Trong thời gian tới Bộ và ngành văn hóa - thông tin cần chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

a) Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội X và các Nghị quyết của Đảng về phát triển văn hóa - thông tin: đảm bảo sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng chỉnh đốn Đảng là then chốt với không ngừng nâng cao văn hóa - nền tảng tinh thần của xã hội; tạo nên sự phát triển đồng bộ giữa 3 lĩnh vực - điều kiện quyết định đảm bảo cho sự phát triển toàn diện và bền vững của đất nước.

b) Để phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thực sự trở thành nền tảng tinh thần của xã hội, nền tảng phát triển bền vững của xã hội; cần tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ 3 nội dung chủ yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo xây dựng đời sống văn hóa, lối sống văn hóa, môi trường văn hóa - văn minh trong toàn xã hội, từ thành thị đến nông thôn, từ cơ quan, công sở đến đơn vị, xí nghiệp, trường học, nơi công cộng, đến mỗi gia đình, mỗi người. Đây là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng.

- Hoàn thiện, bổ sung cơ chế chính sách để khuyến khích sáng tạo văn hóa, nghệ thuật (cả sáng tạo chuyên nghiệp và sáng tạo quần chúng, dân gian), để tạo ra những tác phẩm, công trình có giá trị, xứng đáng với tầm vóc của đất nước, thành tựu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc ta.

- Hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt quy hoạch xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, vừa chú trọng một số công trình văn hóa lớn, tiêu biểu, vừa chú trọng phát triển ở các cơ sở gắn bó trực tiếp với dân cư, phục vụ trực tiếp cho cơ sở; phải làm rất thiết thực, có hiệu quả.

c) Tập trung nghiên cứu xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển văn hoá - thông tin; sau khi được phê duyệt phải chỉ đạo triển khai sâu sát, kiên quyết.

140