Thành viên
Đăng nhập bằng Google

Thông báo số 67/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc chuẩn bị cuộc triển lãm Việt Nam năm 2000 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bản Tiếng Việt
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 67/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 24/05/2000   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
      Tình trạng: Đã biết

Ngày 24/05/2000, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 67/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm về việc chuẩn bị cuộc triển lãm Việt Nam năm 2000.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến kết luận như sau :

1. Trên cơ sở Đề án đã được xây dựng và tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự họp, Bộ Văn hóa - Thông tin bổ sung, sửa chữa, hoàn chỉnh Đề án theo hướng xác định rõ mục đích, nội dung, yêu cầu của Triển lãm với phương châm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm và an toàn.

2. Chủ đề của Triển lãm cần tập trung giới thiệu khái quát quá trình lịch sử Cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng (03/ 02/ 1930) đến ngày cách mạng tháng Tám thành công, thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (02/ 09/ 1945); 55 năm xây dựng và bảo vệ đất nước, làm nổi bật những thành tựu của đất nước qua 15 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng .

3. Nội dung của triển lãm bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động : kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao, v. v...

4. Hình thức hoạt động của triển lãm cần có tính hệ thống, tổng hợp theo lĩnh vực, phong phú, hấp dẫn đông đảo quần chúng : triển lãm, hội chợ, các hoạt động văn hóa khác, hội thảo.

5. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có thể trực tiếp trưng bày thành quả đấu tranh cách mạng và xây dựng thành phố tại cuộc triển lãm này. Các địa phương khác phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tham gia triển lãm theo chuyên ngành .

6. Cần chuẩn bị khẩn trương để có thể khai mạc Triển lãm vào ngày 19 tháng 8 năm 2000 hoặc chậm nhất là ngày 30 tháng 8 năm 2000 .

Uỷ quyền Bộ Văn hóa - Thông tin thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Triển lãm có sự tham gia của một số Bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin làm Trưởng ban.

Để bảo đảm tiến độ, chất lượng nội dung và hình thức của cuộc triển lãm này, Ban Chỉ đạo cần thành lập các tiểu ban tương ứng để xây dựng các cụm chuyên ngành của Triển lãm. Ban Chỉ đạo phải có Đề án tổng thể của Triển lãm và kịch bản hoạt động cụ thể của từng cụm chuyên ngành. Trưởng ban chỉ đạo chịu trách nhiệm tổ chức triển lãm và các hoạt động tại Triển lãm bảo đảm tính liên hoàn, phối hợp liên ngành chặt chẽ, thể hiện rõ chủ đề, mục đích, nội dung, yêu cầu của Triển lãm .

86