• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 678/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Rượu Alcohol Ethoxylate do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 678/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 678/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2016

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK Chi nhánh TP. Đà Nẵng tại thông báo số 539/TB-PTPL ngày 13/10/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Rượu Alcohol Ethoxylate 1 mol-Dehydol LS1 TH (fatty alcohol ethoxylate), công thức hóa học R(OC2H4)OH (mục 1 tờ khai Hải quan)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH TAYCA (Việt Nam)

Địa chỉ: Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

Mã số thuế: 3603150681

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10050962170/A12 ngày 10/8/2015 tại Chi cục Hải quan Long Thành - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp cồn béo đã ethoxy hóa, có tính hoạt động bề mặt nhưng không tan trong nước, dạng lỏng

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hóa học có thành phần chính là hỗn hợp cồn béo đã ethoxy hóa, có tính hoạt động bề mặt nhưng không tan trong nước, dạng lỏng

……..................

đúc; các sản phẩm và chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm 3824.90 “- Loại khác:”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 3824.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tng cục trưởng (đ b/cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan Long Bình Tân - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH TAYCA (Việt Nam) (Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 678/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 26/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 678/TB-TCHQ

142

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
317740