• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 7169/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nước Enzyme Enzo LC 183 do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7169/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7169/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1242/TB-PTPLHCM ngày 12/6/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: 222#& Nước Enzyme Enzo LC-183.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH may mặc LANGHAM; ĐC: Lô 24 Đường 06 KCN Trảng Bàng, Tây Ninh; MST: 3900396737.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10034772894/E21 ngày 30/03/2015 tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng - Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm chứa enzym protease, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm chứa enzym protease, dạng lỏng.

thuộc nhóm 35.07 “Enzym; enzym đã chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, mã số 3507.90.00 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

 


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/hiện);
- Chi Cục HQ KCN Trảng Bàng (Cục HQ tỉnh Tây Ninh);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH may mặc LANGHAM; ĐC: Lô 24 Đường 06 KCN Trảng Bàng, Tây Ninh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Hằng (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7169/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 05/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 7169/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Nước Enzyme Enzo LC 183 do Tổng cục Hải quan ban hành.

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm chứa enzym protease, dạng lỏng.

thuộc nhóm 35.07 “Enzym; enzym đã chế biến chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác”, mã số 3507.90.00 - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 7169/TB-TCHQ

112

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
287027