• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Thông báo 7293/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Đường Lactose dùng chế biến sữa do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Thông báo 7293/TB-TCHQ
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7293/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2015

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích Phân loại hàng hóa XNK, chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 1625/TB-PTPLHCM ngày 24/7/2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Đường Lactose (LACTOSE EDIBLE BAG) dùng chế biến sữa -25 Kg/Bao. (mục 1 Tờ khai).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu: Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam; địa chỉ: Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương; MST: 3700229344.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10046974001/A12 ngày 09/07/2015 đăng ký tại Chi cục HQ QL hàng XNK ngoài KCN - Cục Hải quan Bình Dương.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Đường Lactose, hàm lượng Lactose khan tính theo trọng lượng chất khô ~ 95,8% dạng bột.

5. Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đường Lactose, hàm lượng Lactose khan tính theo trọng lượng chất khô ~ 95,8% dạng bột.

thuộc nhóm 17.02Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thế rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen ”, phân nhóm “- Lactoza và xirô lactoza ”, mã số 1702.19.00 “- - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành

 

 

Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh,TP (để t/hiện);
- Chi cục HQQL HXNK ngoài KCN - Cục HQ Bình Dương;
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh (để t/hiện);
- Công ty TNHH Friesland Campina Việt Nam (đ/c: Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL- Đương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 7293/TB-TCHQ   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 10/08/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết

Thông báo 7293/TB-TCHQ năm 2015 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là Đường Lactose dùng chế biến sữa do Tổng cục Hải quan ban hành.

Kết quả phân loại:

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Đường Lactose, hàm lượng Lactose khan tính theo trọng lượng chất khô ~ 95,8% dạng bột.

thuộc nhóm 17.02 “Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza,glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hóa học, ở thế rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen”, phân nhóm “- Lactoza và xirô lactoza ”, mã số 1702.19.00 “- - Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Từ khóa: Thông báo 7293/TB-TCHQ

119

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
286804