• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật tổ chức Chính phủ


 

Thông báo 77/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Thông báo 77/TB-VPCP
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2013

 

THÔNG BÁO

Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI PHIÊN HỌP LẦN THỨ NHẤT CỦA BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA VỀ ODA VÀ VỐN VAY ƯU ĐÃI

Ngày 06 tháng 02 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi (gọi tắt là “Ban Chỉ đạo”) đã chủ trì phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo để triển khai hoạt động theo Quyết định số 216/QĐ-TTg ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của Tổ Công tác ODA của Chính phủ, vấn đề thu hút, quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA trong thời gian qua, quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo ODA và vốn vay ưu đãi, dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo và kiến nghị các bước tiếp theo; ý kiến của các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải và Ngân hàng Nhà nước, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận như sau:

1. Việc kiện toàn bộ máy tổ chức và sớm vận hành Ban Chỉ đạo có ý nghĩa rất quan trọng nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng nguồn vốn này phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Ban Chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án, trong đó cần chú trọng năng lực của chủ dự án, của Ban quản lý dự án, tính chuyên nghiệp trong quản lý, điều hành; đồng thời xem xét bổ sung, hoàn thiện về cơ chế, các vấn đề phối kết hợp liên ngành…

2. Trước mắt, cần tập trung triển khai các công việc sau đây:

- Về tổ chức: Các Bộ, ngành, địa phương tham gia Ban Chỉ đạo cần có văn bản cử lãnh đạo tham gia và gửi về Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Các Bộ, ngành, địa phương tham gia Ban Chỉ đạo khẩn trương góp ý để Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

- Về định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo có kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung, định hướng hoạt động nêu tại Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó đặc biệt chú trọng các dự án có vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, sắp xếp các dự án, chương trình đã và đang thực hiện liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu như đầu tư cho thuỷ lợi, đê, kè, trồng rừng, quy hoạc hạ tầng dân cư…, xem xét một số dự án mẫu để mời các nhà tài trợ thăm và có đánh giá khách quan.

- Về kinh phí: Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban xem xét, phê duyệt.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét khả năng hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ, trước mắt có thể thuê tư vấn độc lập kiểm tra, đánh giá, phát hiện sớm những vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình, dự án, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo để có biện pháp giải quyết nhanh.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo;
- UBND TP: Hà Nội, Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: TH, KTTH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3 b). 36

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 77/TB-VPCP   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 20/02/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ   Tình trạng: Đã biết

Ngày 20/02/2013, VPCP đã ban hành Thông báo 77/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại phiên họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi. 

Trước mắt, cần tập trung triển khai các công việc sau đây:

- Về tổ chức: Các Bộ, ngành, địa phương tham gia Ban Chỉ đạo cần có văn bản cử lãnh đạo tham gia và gửi về Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt.

Các Bộ, ngành, địa phương tham gia Ban Chỉ đạo khẩn trương góp ý để Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định.

- Về định hướng hoạt động của Ban Chỉ đạo: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo có kế hoạch chi tiết triển khai các nội dung, định hướng hoạt động nêu tại Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong đó đặc biệt chú trọng các dự án có vướng mắc cần kịp thời tháo gỡ; phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, sắp xếp các dự án, chương trình đã và đang thực hiện liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu như đầu tư cho thuỷ lợi, đê, kè, trồng rừng, quy hoạc hạ tầng dân cư…, xem xét một số dự án mẫu để mời các nhà tài trợ thăm và có đánh giá khách quan.

- Về kinh phí: Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm việc cụ thể với Bộ Tài chính về việc bổ sung kinh phí năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư phục vụ hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban xem xét, phê duyệt.

Từ khóa: Thông báo 77/TB-VPCP

117

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
173937