• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ngân sách nhà nước


 

Thông báo 813/TB-VKSTC về công khai điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Tải về Thông báo 813/TB-VKSTC
Bản Tiếng Việt

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 813/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC CÔNG KHAI ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC , Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo công khai việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh kinh phí thực hiện tinh giản biên chế theo Quyết định số 190/QĐ-VKSTC ngày 09/10/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

2. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2019 đã được kéo dài sang năm 2020 và kế hoạch vốn năm 2020 cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo Quyết định số 171/QĐ-VKSTC ngày 21/9/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao thông báo để các đơn vị dự toán trực thuộc ngành Kiểm sát nhân dân biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Lê Minh Trí, Viện trưởng (để báo cáo);
- Đ/c Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng (để báo cáo);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu VP; C3(Vth, LĐC, P.KHNS).
Thảo.15b

TL. VIỆN TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC KẾ HOẠCH-TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Hà

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 813/TB-VKSTC   Loại văn bản: Thông báo
Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao   Người ký: Nguyễn Văn Hà
Ngày ban hành: 15/10/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Thông báo 813/TB-VKSTC

230

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
455435